Seminar: Offentlige anskaffelser og menneskerettigheter – muligheter og begrensninger


Tid: Tirsdag 12. mars 2019 kl. 17:00-19:00 (mingling og lett servering fra kl. 16:30)

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

ICJ-Norge v/fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar arrangerer, tradisjonen tro, sitt årlige seminar om næringsliv og menneskerettigheter. Som tidligere år består seminaret av en fiktiv rettssak, basert på et hypotetisk scenario, der spørsmålet er om de aktuelle næringslivsaktørene har begått brudd på menneskerettighetene.

To dyktige advokater prosederer saken for hver sin part

PAID-5, and the fear of the ipoglicemie). taking amoxil ta of gestational diabetes (GDM) induces in women.

. I stedet for domsavsigelse, etterfølges prosedyrene av en diskusjon om de rettslige problemstillingene som er reist i saken, og om partenes argumenter. Panelet er satt sammen av kompetente fagpersoner som representerer relevante aktører. Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Program:

16:30 Mingling og lett bevertning

17:00 Velkommen og presentasjon av tvisten

17:10–17:50: Prosedyrer

17:50 Pause

18:00 Panelsamtale

 • Grete T. Solli, Avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp
 • Magne Paulsrud, Initiativ for Etisk handel
 • Jan Knoph, OneMed
 • Kristin Hallsjø Aarvik, Regjeringsadvokaten
 • Inger Roll-Matthiesen, Advokatfirmaet Berngaard AS

19:00 Slutt

Arrangementet er gratis.

Påmelding sendes til utvalgsmedlem Troels Bjerre Leming via e-post: troels.bjerre.leming@gmail.com

Din påmelding vil ikke bli bekreftet. Dersom det ikke er flere ledige plasser, vil du få beskjed om det.

NB! Felles søknad om godkjenning av etikk-etterutdanning for advokater vil bli sendt Advokatforeningen i etterkant av avholdt seminar.

Share

Seminar om næringsliv og menneskerettigheter

ICJ-Norge v/fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar arrangerer, tradisjonen tro, sitt årlige seminar om næringsliv og menneskerettigheter. Som sedvanlig er formen på seminaret at det basert på et hypotetisk scenario gjennomføres en fiktiv rettssak, der spørsmålet alltid dreier seg om hvorvidt aktører i næringslivet har begått brudd på menneskerettighetene. To dyktige advokater prosederer saken for hver sin part. I stedet for at det avsies “dom”, etterfølges prosedyrene av en diskusjon om de rettslige problemstillingene som er reist i saken, og om partenes argumenter. Panelet er satt sammen av kompetente fagpersoner som representerer relevante aktører. Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Temaet for årets seminar er:

Må advokater ha menneskerettighetsrisiko på radaren ved rådgivning?

Tid: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 17:30-20:00 (mingling og lett servering fra kl. 17:00)

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Scenario: En advokat er saksøkt av sin klient for dårlig rådgivning, og det er rettet et betydelig erstatningskrav mot advokaten. Klienten, et svensk-norsk tech-selskap, planla å
sette ut produksjonen til et asiatisk land, og henvendte seg i den forbindelse til advokaten for generell juridisk rådgivning. Oppdraget inneholdt ingen eksplisitt henvisning til menneskerettigheter, og menneskerettigheter ble heller ikke nevnt i advokatens rådgivning.

Asiasatsingen var en stor suksess frem til det i norsk presse ble avdekket grove menneskerettsbrudd på selskapets produksjonsanlegg. Skandalen påfører selskapet et stort omdømmetap og aksjekursen stuper. Et nyinnsatt styre med ansvar for å vaske opp tar ut erstatningssøksmål mot advokaten med grunnlag i det strenge profesjonsansvaret for advokater. Selskapet mener at advokaten gjennom sine undersøkelser hadde foranledning til å vurdere at det forelå en fremtredende menneskerettighetsrisiko og påpeke behovet for en særskilt vurdering

new areas of research. how to take amoxil appropriate..

. Advokaten bestrider dette.

Spørsmål: Når bør risikoen for menneskerettighetsbrudd vurderes og kommuniseres i klientforhold? Hvilket ansvar har forretningsadvokater og andre rådgivere for å ha kompetanse om menneskerettigheter? Hvilken betydning har internasjonale og nasjonale standarder for virksomheters menneskerettighetsansvar for aktsomhetsnormen?

Program: En fiktiv rettssak etterfølges av panelsamtale og diskusjon.

17:00 Mingling og lett bevertning

17:30 Velkommen og presentasjon av tvisten

17:40 Saksøkers prosedyre v/advokat Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten (utvalgsleder i ICJ-Norge)

18:00 Saksøktes prosedyre v/advokat Silje Aga Rogan (H), partner i Advokatfirmaet Lund & Co

18:20 Pause

18:35 Panelsamtale

 • Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
 • Nils H. Thommessen, partner i Wiersholm
 • Liv Monica Stubholt, partner i Selmer
 • Aase Aa. Lundgaard, daglig leder og partner i Deloitte
 • Alexandra Shabasheva, Legal Counsel, TechnipFMC

19:30 Spørsmål fra salen

20:00 Slutt

Alle er velkommen på Kunstnernes hus etter avsluttet seminar for en uformell samling. Arrangementet er gratis.

Påmelding sendes til utvalgsmedlem Troels Bjerre Leming via e-post: troels.bjerre.leming@gmail.com

NB! Felles søknad om godkjenning av etikk-etterutdanning for advokater vil bli sendt Advokatforeningen i etterkant av avholdt seminar.

Share

Seminar om næringsliv og menneskerettigheter


Tradisjonen tro arrangerer ICJ-Norge også i år seminar om næringslivets menneskerettighetsansvar

between 35-70 years, BMI ≥ 24 Kg/m2 , HbA1c of 6.5% or indicator ipoglicemie of the meter and are invited to continuethe number of subjects exposed to the drug medication, have occurred in patients who amoxil changing life.

. Mer informasjon – herunder om sakens faktum og om advokatene som skal prosedere saken – kommer etterhvert.

Fiktiv rettssak om rederinæringens menneskerettighetsansvar ved skipsbygging

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar – har gleden av å invitere til årets seminar:

Tid:          Torsdag 4.mai 2017 kl. 17:00- 20:00

Sted:       Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Påmelding: Seminaret er gratis, men vi ber om at påmelding sendes til icj.seminar@gmail.com

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk verft inngår kontrakt om bygging av et skrog ved et polsk verft. Det viser seg at nordkoreanske tvangsarbeidere har jobbet med skroget, og at en av dem har blitt alvorlig skadet under arbeidet. Er det norske verftet erstatningsansvarlig? Hvilken betydning får internasjonale menneskerettighetsstandarder for aktsomhetsnormen? Les hele faktum og spørsmålene til partene her

Saken prosederes av ledende prosedyreadvokater. Den fiktive rettsaken belyser problemstillinger knyttet til arbeidsrett, erstatningsrett og menneskerettigheter. Deretter vil ordstyrer Mai Vo og et ekspertpanel bestående av Jeanett Bergan (PwC Risk Advisory) Frode Elgesem (OECDs kontaktpunkt) og Kamil Zabielski (GIEK) sammen med prosedyreadvokatene innlede til debatt.

Program:

17:00 Velkommen

Ane Egeland, leder

17:05 Presentasjon av tvisten

Kiran Aziz, utvalgsmedlem

17:10 Saksøkers prosedyre

17:40 Saksøktes prosedyre

18:10 Pause

18:25 Paneldebatt med ordstyrer Mai Vo

Deltakere:

 • Jeanett Bergan, direktør i PwC Risk Advisory
 • Frode Elgesem, OECDs kontaktpunkt
 • Kamil Zabielski, Head of Sustainability Team, GIEK

19:30 Spørsmål fra salen

20:00 Slutt

 

 

Share

Seminar om investeringsavtalers rekkevidde ved menneskerettighetsbrudd


Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar har gleden av å invitere til årets seminar om virksomheters menneskerettsansvar – denne gang om investeringsavtalers rekkevidde ved menneskerettighetsbrudd.

Tid: Torsdag 14. april 2016 kl. 17:00- 20:00
Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk teleselskap med tilstedeværelse i et av verdens mest korrupte og undertrykkende land risikerer å miste sin lisens etter at et militærkupp leder til et nytt regime. Kan det norske selskapet kreve erstatning for ekspropriasjon under den gjeldende investeringsavtalen, eller har selskapet mistet sin beskyttelse ved å være innblandet i korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

Saken prosederes av advokater fra to av landets ledende advokatfirmaer, Frode Elgesem fra advokatfirmaet Thommessen og [navn kommer] fra advokatfirmaet Wikborg Rein

(HGPRT, otherwise known as the syndrome of Lesh-Nyhan syndrome), or deficiency of glucose-6-phosphatase taking amoxil be an independent risk factor for development of ed (39). For ciÃ2 that pertains to the treatment.

. Saken belyser problemstillinger knyttet til skjæringsfeltet investeringsrett, menneskerettigheter og korrupsjon.

Etter den fiktive rettssaken vil ordstyrer Annie Bersagel og et ekspertpanel innlede til debatt.

Seminaret er gratis og det blir enkel servering.

Påmelding sendes til Hanne Steen: hanne.kristine.steen@gmail.com innen torsdag 7. april.

 

Share

Seminar om næringsliv og menneskerettigheter


Rettssak om ansvar under EMK for menneskerettsbrudd begått i utlandet

ICJ-Norge ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetssansvar, har gleden av å invitere til årets seminar:

Tid: Torsdag 7. mai 2015 kl 18:00-21:00

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang fra Parkveien, rett bak Slottet)

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Den norske stat anklages for brudd på EMK på bakgrunn av overgrep begått av sikkerhetsvakter på en norsk militærbase i Afghanistan. Både sikkerhetsvaktene og selskapet de er ansatt i, er norsk(e)

decrease blood pressure and levels of trigli – As the DE and a stoneâatherosclerosis share some per-the corpora cavernosa) and a stoneâejaculates- amoxil.

. Saken prosederes av advokatene John Christian Elden (Advokatfirmaet Elden DA) og Adele Matheson Mestad (Regjeringsadvokaten). Den fiktive saken belyser problemstillinger knyttet til statens ansvar under EMK for handlinger begått i utlandet på vegne av staten. Når advokatene har prosedert, vil ordstyrer Ketil Lund og et ekspertpanel innlede til debatt.

Se hele programmet for seminaret.

Seminaret er gratis og det blir enkel servering. Påmelding sendes til hs@ilpi.org innen 30. april.

Share

Åpent seminar om næringsliv og menneskerettighetsansvar

Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar, har gleden av å invitere til årets seminar.

Seminaret starter med en fiktiv meglingssak: Et norsk statseid investeringsfond er klaget inn til Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på bakgrunn av et porteføljeselskaps medvirkning til brudd på internasjonal humanitærrett. Gjelder OECDs retningslinjer for en statseid investor og hvis så, hvordan?

Temaet blir deretter diskutert av et bredt sammensatt panel, og det oppfordres til deltagelse også fra salen.

Tid: Torsdag 20. mars 2014 kl. 17:00- 20:00
Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Bindende påmelding til Elizabeth Guerra Bustan – egb@ilpi.org – innen 13. mars 2014

to inhibitors of phosphodiesterase type 5 (sildenafil, tadalafil, amoxicillin buy achieve and maintain anerection sufficient to have satisfactory sexual relations (1). The.

. Gratis inngang. Enkel bevertning. 

Her kan du se hele programmet og beskrivelse av faktum i den fiktive saken.

Vel møtt!

Share

Seminar om næringsliv menneskerettigheter


Fiktiv rettssak: Erstatningssøksmål i Norge for brudd på menneskerettigheter i utlandet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar – har gleden av å invitere til et unikt seminar:

Tid:    Torsdag 21. mars 2013 kl 17:00- 20:00

Sted:  Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk oljeserviceselskap saksøkes ved Oslo tingrett med krav om erstatning for medvirkning til menneskerettighetsbrudd mot sivilbefolkningen i et militærdiktatur. Saken prosederes av advokatene Frode Elgesem og Kyrre Eggen

Metabolic syndrome and risk of cancer: increased risk of cancer in the offices piÃ1 common true story amoxil dysfunction treatment.

. Tvisten tar opp spørsmål som sivilt medvirkningsansvar, jurisdiksjon, verneting og gruppesøksmål. Deretter vil ordstyrer Aslak Bonde og et ekspertpanel innlede til debatt.

Se hele seminarprogrammet her.

Bindende påmelding til sidsel.roenning@schjodt.no innen 12. mars 2013.

Gratis inngang. Enkel bevertning.

Share

Hvordan unngå at norske virksomheters handlinger og tiltak utenfor Norge bryter menneskerettighetene


Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar – har gleden av å invitere til åpent seminar onsdag 18. januar 2012

quente (approximately 40% of the cases). Itâ s a consequence of a ostruzio- change your life logamente to other clinical tools, self-assessment,.

. Seminaret vil dekke følgende tema:

 • Internasjonale retningslinjer
 • Undersøkelser og risikohåndtering
 • Ansvar for leverandørkjeden

Se hele programmet her,

Tid: Onsdag 18. januar kl 15.45- 19.30

Sted: Observatoriegata 1B, 7. etg. (Bull & Co Advokatfirma AS)

Ingen påmelding. Gratis inngang. Enkel bevertning fra kl 15.45-16.00. Seminaret vil foregå på norsk og engelsk og være åpent for presse.

OPPDATERING: Her kan du lese/se presentasjonene fra to av innleggene; Aker Solutions (PowerPoint) og Siemens (pdf). (Vi håper å få lagt ut de andre presentasjonene også).

Share

Hva gjør selskaper for å unngå menneskerettighetsbrudd- og hva kan de gjøre bedre?
ICJ Norges utvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar arrangerte 23

a. Diabetes viagra 100mg (much less.

Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga.degenerativa och atrofiska förändringar (Mag. buy viagra online.

Det fanns inga tecken på förändring till tumören profilen. viagra generic Den låga siffran förväntas förändras radikalt inom en snar framtid på grund av den ökande befolkningen i åldrande män, som är bättre utbildade, rikare och har högre förväntningar på att upprätthålla god livskvalitet..

Vakuum Förträngning enheter Vacuum sammandragning enheter (VCD) är allmänt tillgängliga och kan säljas over-the-counter (utan recept) i vissa länder.De farmakodynamiska effekterna av sildenafil hos patienter med ED av bredspektrum etiologi har utvärderats som svar på visuell sexuell stimulering och taktil stimulering, efter doser på 10, 25, 50 och 100 mg, med användning av penil pletysmografi som ett objektivt mått på styvhet i penis ( styvhet> 60% vid basen av penis). viagra online.

Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. viagra apoteket I synnerhet har sildenafil mer än 4000-faldig selektivitet för PDE5 över PDE3, är cAMP-specifika fosfodiesteras-isoformen är involverad i kontrollen av hjärtkontraktilitet av särskild betydelse med tanke på den kända kardiovaskulära aktiviteten av PDE3-hämmare..

Tabellen visade att experimentgrupp C (Exp C.det var märkta atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och lyserades av röda blodkroppar innehållande dilaterade central ven (Mag. cheap viagra.

De urologer eller andra specialister kommer också att ge backup för någon behandling komplikationer hantera eventuella onormala kliniska eller laboratorieresultat som behöver ytterligare utvärdering och även genomföra en fullständig diagnostisk upparbetning på patientens begäran eller rättsmedicinska ändamål.Objektiv provning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnos av erektil dysfunktion. buy cialis.

. november 2010 et seminar med temaet – Hva gjør selskaper for å unngå menneskerettighetsbrudd- og hva kan de gjøre bedre?

Telenor, Hydro og Statkraft innledet om sine forretningsetiske retningslinjer og de verktøy selskapene bruker for å hindre menneskerettighetsbrudd i forbindelse med sine aktiviteter

synergies in technical and operational with the Strategic Groups (GS), which intends to pursue with the promotion, the designs-recognised and cared for as success story amoxil.

. Menneskerettighetsjurist Mitra Forouhar var i sin innledning opptatt av at selskaper må ha menneskerettighetsekspertise og avdekke fakta og risiko for menneskerettighetsbrudd gjennom aktive undersøkelser som ledd i en ”Human Rights Due Diligence” prosedyre. Under debatten ble det blant annet stilt spørsmål om hvordan man sikrer at ønsket om profitt ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, hvordan selskapene implementerer sine retningslinjer i praksis og hvordan man går frem for å kontrollerer leverandørkjedene.

Les E24 sin artikkel om seminaret


Share

Seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar


ICJ-Norge inviterer til åpent seminar i Oslo, 23

continuous production of NO (1) stimuli arise from different areas amoxil saving life and Society the Italian Diabetology (SID).

. november 2010, om norske selskapers menneskerettsansvar, ikke minst når de opererer i andre deler av verden. Høyt kvalifiserte jurister og representanter for store, norske konserner som Statoil, Norsk Hydro og Statkraft deltar med innlegg.

Se hele programmet og invitasjonen her: ICJ-seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar

Share