I brev av i dag til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet stiller ICJ-Norge spørsmål ved den norske regjeringens holdning til Konvensjonen om klaseammunisjon. Det er ikke uten videre innlysende at regjeringen opptrer i tråd med konvensjonen eller dens formål ved investeringer i og eventuelt kjøp av F-35 Joint Strike Fighter fra Lockheed Martin Corporation som er en produsent av klasevåpen. Konvensjonens forbud mot medvirkning til slik produksjon er straffsanksjonert etter Artikkel 1 og fra september gjennomført i norsk straffelovs § 12 (3) i. De nye investeringer og handel med Lockheed Martin kan derfor rammes av medvirkningsansvaret i straffeloven.

Investeringene er heller ikke i tråd med normene for selskapers samfunnsansvar (CSR). Det kan her ikke være rom for noen “norsk metode” slik som Espen Barth Eide har uttalt seg om.

Under enhver omstendighet reiser Norges opptreden etiske problemer som ikke kan neglisjeres, særlig fordi Norge anser seg selv som pådriveren for å ha fått konvensjonen i havn.

Både av behov for å overholde de etiske normene om samfunnsansvar og for å unngå at Norge nå  beveger seg for langt inn i en juridisk risikosone der det kan stilles spørsmål om det strafferettslige medvirkningsansvar er overtrådt, ber ICJ-Norge om at Forsvarsdepartementet utsetter sin beslutning om å investere videre i Lockheed Martins utvikling av Joint Strike Fightert inntil selskapet har opphørt med produksjon av klasevåpen eller komponenter til slike våpen.

Norge bes følge Danmark. Det er ytterst betenkelig at mens Danmark som en vesentlig mindre investor ønsker å stille vilkår over Lockheed Martin om stans av slik produksjon, har Norge istedet forutsatt at videre investering medfører at norske bedrifter lander verdifulle kontrakter med Lockheed Martin. Slike kontrakter ble landet sist uke med Kongsberg våpenfabrikk. Denne ytterst problematiske sikringen av finansielle egeninteresser står i grell kontrast til den idealisme Norge fremviste som leder av forhandlingene om klaseammunisjonskonvensjonen.

Det bes også om at Utenriksdepartementet snarest setter opp og offentliggjør en liste over selskaper som produserer klaseammunisjon eller deler til slike våpen, slik at norske selskaper og myndigheter til enhver tid er kjent med hvilke dette gjelder.

I brev av 16/12-2010 svarte Utenriksdepartementet v/statsekretær Espen Barth Eide (også på vegne av Forsvarsdepartementet). Der avviser man straffeansvar, manglende samfunnsansvar og behov for utarbeidelse av de etterspurte lister.

Share
 

Comments are closed.