Regjeringen vil ikke helt ratifisere FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter


Prop. 106 S (2011-2012) ber regjeringen tilsynelatende om Stortingets samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – en konvensjon som vil styrke rettighetene til personer med nedsatt enten fysisk eller psykisk funksjonsevne, herunder blant annet med hensyn til sistnevnte gruppes rettslige autonomi (handleevne).

Regjeringens forslag innebærer imidlertid at Norge skal ta forbehold på vesentlige punkter overfor FN, slik at kjernen i konvensjonen i realiteten ikke ratifiseres med hensyn til rettighetene til personer med psyko-sosiale funksjonshemninger
.

Det ble i dag avholdt muntlig høring om saken i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Der var ICJ-Norge representert ved advokat Else Leona McClimans. I den forbindelse hadde ICJ-Norge på forhånd levert inn et høringsnotat til komiteen, som oppsummerer ICJ-Norges syn på regjeringens vegring mot å ratifisere konvensjonen fullt ut

degraded by the enzyme phosphodiesterase type V (PDE V). How long does cialis take to work? • Erectile dysfunction (ED) is common, affecting 10% of.

.

 

Share