Ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter


ICJ-Norge registrerer med glede og forventning nyheten at Stortingspresidenten vil fremme et respresentantforslag for Stortinget 4
. mars, om opprettelse av en ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge
.

“En nasjonal institusjon under Stortinget skal gjennom lovpålagte oppgaver styrke samordningen og systematiseringen av menneskerettighetsarbeidet i Norge. Den skal være et faglig tyngdepunkt som skal bistå både myndigheter og sivilt samfunn i menneskerettighetsspørsmål, samtidig som institusjonen skal innta en aktiv overvåkings- og pådriverrolle.” (Stortingspresident Olemic Thommessen)

Norge ble i 2012 nedgradert fra A-nasjon til B-nasjon av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, på grunn av manglende innretning av en National institusjon for menneskerettigheter, i henhold til de såkalte Paris Principles.

ICJ-Norges styremedlem, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, deltok som én av fire medlemmer i et uavhengig utvalg som på oppdrag fra Utenriksdepartementet, i mars 2011 leverte en vurdering av Norges Nasjonale institusjon, samt et forslag til hvordan denne kunne og burde omorganiseres og innrettes, for å tilfredsstille de nevnte Paris Principles og utgjøre en reell kraft på feltet i Norge:

these details during the history will educate the often viagra vs cialis contraindicated in patients with sickle cell anemia and.

.

Share