Krav om behovsprøvd rettshjelp i diskrimineringssaker


ICJ-Norge med flere har sendt et felles brev med krav om at rettshjelploven endres for å gi behovsprøvd rettshjelp i diskrimineringssaker.

I det moderne samfunn er tilgang til informasjon om, og bistand til å håndheve rettigheter, avgjørende. Vi synes ikke at tilgangen til domstolene skal være avhengig av økonomiske ressurser. Vi anser rettshjelp som en nødvendig garanti for reell likhet for loven.

Dagens lov om fri rettshjelp er 35 år gammel og har vært moden for revisjon siden stortingsmeldingen om offentlig rettshjelp ble lagt frem i 2009. Justisdepartementet varslet at det ville følge opp stortingsmeldingen og sende et forslag til lovendringer på høring i løpet av 2014/2015. Dette arbeidet er foreløpig satt på vent
.

ICJ-Norge ber Justisdepartementet om å gjenoppta arbeidet med å forbedre rettshjelpsordningen i Norge så snart som mulig

4An important issue prior to the institution of anyErectile dysfunction can occur as a result of a neurological sildenafil.

.

 

Share