OM ICJ-Norge

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ).

Nærmere om ICJ

ICJ er en uavhengig, internasjonal organisasjon (NGO) med sekretariat i Genève, stiftet i 1952.

ICJ består av selve Kommisjonen (60 fremstående jurister fra alle verdensdeler) og et 80-talls avdelinger i like mange land. Kommisjonærenes arbeid for menneskerettigheter er internasjonalt anerkjent; de representerer kun seg selv, ikke landene de kommer fra. De avspeiler et geografisk mangfold og verdens ulike rettssystemer. ICJ-Norges første styreleder, høyesterettsdommer (emeritus) Ketil Lund er én av ICJs nåværende kommisjonærer. De eneste tidligere, norske kommisjonærer har vært tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Terje Wold (1964-1972) og professor Torkel Opsahl (1973 til 1988).

Kommisjonens målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av internasjonale standarder.

ICJ søker å påvirke politikken og praksis til regjeringer og internasjonale organisasjoner som FN, ILO og Europarådet. ICJ er rådgivende organ for nevnte organisasjoner. Om nødvendig, opptrer ICJ også som part i søksmål for nasjonale og/eller internasjonale domstoler i prinsipielle saker om grunnleggende menneskerettighetsspørsmål.

ICJ gir ut en rekke rapporter og publikasjoner innen teamer som: dommeres og advokaters uavhengighet; etterlevelse og håndheving av internasjonale menneskerettigheter samt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, både generelt og spesielt med hensyn til bestemte land/regioner, bestemte konflikter (eksempelvis krigsområder) eller bestemte utviklinger (eksempelvis bekjempelse av terror) m v.

ICJ utmerker seg med høy juridisk ekspertise nasjonalt og internasjonalt, påkrevd for å sikre nasjonal gjennomføring av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og en rettsutvikling internasjonalt i tråd med anerkjente menneskerettighetsstandarder. Les mer om ICJ her www.icj.org

Nærmere om ICJ-Norge

ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og, i samarbeid med ICJs øvrige organisasjon, internasjonalt. Les ICJ-Norges vedtekter her .

Tidligere styreledere av ICJ-Norge har vært høyesterettsdommer Ketil Lund, advokat Vidar Strømme og advokat Jon Wessel-Aas.

ICJ-Norge ledes i dag av følgende styre:

Styret:

 • Professor Terje Einarsen (styreleder)
 • Advokatfullmektig Juni Solbrække (daglig leder)
 • Høyesterettsdommer (emeritus) og kommisjonær i ICJ  Ketil Lund
 • Advokat Vidar Strømme
 • Advokat Kiran Aziz
 • Advokat Mari Gjefsen
 • Advokat Trond Hatland
 • Førsteamanuensis Sofie Høgestøl (vara)
 • Professor Malcolm Langford (vara)
 • Stud. jur. Maria Hauge (studentrepresentant)
 • Stud. jur. Sigrid Terøy Finnes (studentrepresentant)

***

Organisasjonssekretær: Stud. jur. Unni Kolsrud

Redaktører: Stud. jurs. Kjersti Ellestad Bull og Sebastian Hegg Mikkelsen

Nærmere om ICJ-Norges arbeid

ICJ-Norges arbeid er organisert gjennom flere fagutvalg innenfor følgende rettsfelt/temaer:

Arbeidsutvalgene har løpende dialog med styret, hvis medlemmer også deltar aktivt i de enkelte arbeidsutvalgene.

ICJ-Norge har også et eget studentnettverk ved UiO og UiB, som har som oppgave å koble det juridiske studentmiljø til ICJ-Norges arbeid.

ICJ-Norge kan kontaktes via følgende e-postadresse: post@icj.no

Ved å trykke på innmeldingsknappen bekrefter du at du kjenner ICJ-Norges formål slik de er beskrevet i vedtektenes § 2.

Share