Åpent seminar – straffelovens tilregnelighetsbegrep


Temaet har vært debattert i fagkretser i lengre tid, men med 22/7-saken har straffelovens tilregnelighetsbegrep med hensyn til gjerningspersoner som var psykotiske i gjerningsøyeblikket, vekket til live en langt bredere samfunnsdebatt om hvordan norsk rett avgrenser straffeansvaret for personer med psyko-sosiale funksjonshemninger

phimosis, hypoaesthesia viagra vs cialis any known risk factors can help reduce the risk of ED. This.

.

ICJ-Norge inviterer til åpent seminar om temaet på Litteraturhuset i Oslo, 29/5 kl 18:45.

Følgende hovedspørsmål vil diskuteres:

  • Gir den såkalte biologiske utilregnelighetsregelen i straffeloven § 44, som knytter utilregnelighet direkte til begrepet psykotisk, en rimelig og hensiktsmessig avgrensning av straffeansvaret for mennesker med psyko-sosiale funksjonshemninger? Hvis ikke, hvilken regel bør vi ha i stedet?
  • Psykiatrisk sakkyndighet har betydelig innflytelse ved avgjørelsen av tilregnelighetsspørsmålet, ikke minst fordi de sakkyndige stort sett er enige. Hva er å si om psykiatriens rolle, er det norske systemet med rettsoppnevnte sakkyndige tilfredsstillende, eller ville for eksempel et system med sakkyndige vitner for partene være å foretrekke?
  • I dag har vi et reaksjonssystem med tidsubestemte reaksjoner – dom på forvaring (straff) og dom på tvungent psykisk helsevern (ikke straff) for antatt farlige personer.  Det er foreslått å utvide reaksjonen også til brysomme utilregnelige. Hvilke konsekvenser bør det få for reaksjonssystemet om utilregnelighetsregelen blir endret slik at flere holdes ansvarlige?

Innledere og paneldeltagere:

  • Randi Rosenqvist, psykiater, Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus
  • Pål Abrahamsen, psykiater, leder Seilduksinstituttet
  • Svenn Torgersen, psykolog, professor emeritus, Universitetet i Oslo, psykologisk institutt
  • Anders Løvlie, stipendiat, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
  • Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus og styreleder i ICJ-Norge

Diskusjonen vil ledes av Anine Kierulf og Jon Wessel-Aas. Det åpnes for, og oppfordres til, innspill og spørsmål fra salen
.

 

Share