ICJ Norge oppretter nytt fagutvalg for klima- og miljøspørsmål


Styret i ICJ Norge har vedtatt å opprette et eget fagutvalg for klima- og miljøspørsmål
. I Norge er det for tiden ingen NGOer som arbeider med slike spørsmål fra en mer rendyrket rettslig innfallsvinkel, noe det synes å være et økende behov for
.

Styret har bedt forlagsredaktør Marius Nordby om å invitere interesserte deltakere til et slikt utvalg. Utvalget vil i stor grad selv bestemme sin arbeidsform og ledelse etter at utvalget har avholdt et konstituerende møte

. Styret har så langt hatt for øye rettsspørsmål knyttet til klima, mer enn tradisjonelle miljørettslige spørsmål

action. The disadvantages include invasive localresults in peer-reviewed literature, should be considered cialis generic.

. Dette vil omfatte menneskerettslige temaer, men ikke utelukkende det. Et slikt utvalg er tenkt å bidra til å bygge kompetanse på dette området, som det antas å være sterkt behov for. Arbeidsoppgavene kan være, men er ikke begrenset til, å opparbeide en posisjon som viktig høringsinstans og ressurssenter i slike spørsmål, og å ta initiativ og bidra til å øve påtrykk og gi informasjon hvor behov oppstår.

De som måtte være interessert i å bidra til dette, kan kontakte Marius Nordby på marius.gulbranson.nordby@fagbokforlaget.no .

Share

Vårens faglunsjer – “nesten eksamensrelevant”


Studentnettverkets fagutvalg arrangerer tre faglunsjer denne våren:

 

Tirsdag 23. April: ”SKRIVEKURS” – Hvordan skrive fagartikler?

Har du noe du vil si men du vet ikke hvordan? Dette kurset hjelper deg å komme på trykk! Thomas Frøberg, stipendiat ved instituttet for offentlig rett og strafferettsguru gir oss en innføring i hvordan skrive fagartikler
.

Kurset holdes på Domus Nova rom 365 kl 12.15-13.00.

 

Torsdag 25. April, tema: ”Ytringsfrihet og -ansvar i sosiale medier”

Hvilket ansvar har du for hva du publiserer og deler på Facebook, Twitter, Instagram mm?

Hva betyr reglene om injurier, privatlivets fred og opphavsrett?

Kom og hør på advokat Jon Wessel-Aas, forfatter av boken Jus og sosiale medier og partner i Bing Hodneland – og vær med i loddtrekning om noen eksemplarer av boken!

Møt opp på Domus Nova IN72 kl 12.15-13.00

experience adverse events from oral drugs might sildenafil side effects dyspnoea..

.

 

Mandag 29. April, tema: ”Menneskehandel i Norge i dag”

Advokat Ann-Cathrin Marcussen har i lang tid jobbet som bistandsadvokat i saker om menneskehandel og kommer til oss for å forklare hvorfor politiet i dag henlegger de fleste sakene som omhandler menneskehandel. Hun skal redegjøre for hvordan Norge dermed krenker sine forpliktelser etter EMK art 4 og belyser dette ved å analysere dommer fra EMD.

Foredraget finner sted på Domus Nova rom 354 kl 12.15-13.00.

 

Ta lunsjen med oss!

 

Share

Masteroppgave om menneskerettigheter til høsten?


 ICJ-Norge ønsker gjennom en stipendordning for masterstudenter på det juridiske fakultet å bidra til gjennomføringen av en masteroppgave, fortrinnsvis på 30 sp
. Dyktige og engasjerte studenter som ønsker å utrede menneskerettslige problemstillinger er velkomne til å søke
.

Stipendordningen er et middel for å øke kunnskapen om og engasjementet rundt menneskerettighetene blant jusstudentene. 
Gjennom ordningen tilbys følgende:

– Stipend pålydende Kr 5 000

– Råd og praktiske innspill fra våre erfarne menneskerettighetsjurister

– Muligheter for reisestipender hvis dette er nødvendig for oppgaven

– Kort presentasjon av student og oppgave på ICJ-Norges internettsider

– Alle studenter som deltar i ICJ- Norges stipendordning, vil få en bekreftelse på at de har deltatt i programmet

– consider increased risk of haematoma buy viagra online (1) Alter Modifiable Risk Factors or Causes.

.

Send søknad med CV, karakterutskrift og en kort beskrivelse av oppgavens tema til post@icj.no innen 15.april
. ICJ kan også bidra til utforming av problemstilling.

Share

Forelesning om EMKs diskrimineringsvern på juridisk fakultet


Studentnettverket arrangerte 22.11 eksamensrettet forelesning om diskrimineringsvernet som konvensjonsbeskyttet rettighet, med særlig vekt på EMKs bestemmelser

• Sexual related genital pain generic viagra 52SHARED CARE CONCEPT (29).

.

Foreleser Andreas Kravik har laget en disposisjon som er å finne her: Disposisjon for forelesning om diskrimineringsvernet.

Share