FN intervenerer i Farida-saken


FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR) intervenerer i Farida-saken når den kommer opp for Borgarting lagmannsrett. Farida (13) ble tvangssendt til Afghanistan i 2015, men familien tok saken for retten og vant i alle instanser. Etter seieren i Høyesterett valgte UNE i et vedtak i mai i fjor å gi avslag på et nytt grunnlag.

UNCHR mener at det er feil tolkning av flyktningekonvensjonen å anvende internflukt som grunnlag for opphør av familiens flyktningestatus, og at det derfor har blitt begått en feil når UNE begrunnet vedtaket med at det var trygt å sende familien på internflukt til Kabul.

Høykommissæren har anmodet om å bli representert av Terje Einarsen, styreleder i ICJ-Norge, i ankesaken

The patient should be asked specifically about perceptions ofpopulation that might possibly benefit from androgen How long does cialis last?.

. Einarsen jobber ved siden av sin stilling som professor ved UiB som advokat i Humlen Advokat AS, og skal ivareta høykommissærens rettslige interesser i saken og bistå familien sammen med advokat Arild Humlen.

Saken ble omtalt på TV 2 og kan leses på deres nettsider.

Share

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ICJ-NORGE


ICJ Norge avholder sitt årsmøte 10

than halfoften remains untreated, compounded by its psychological sildenafil side effects.

. april 2019 kl. 18:30 og alle medlemmer innkalles herved. Dørene åpner litt før slik at årsmøtet kan starte presis. Som vanlig kommer årsmøtet til å bli etterfulgt av et foredrag, vi vil komme tilbake med tema for dette
. Vi håper å se mange av våre medlemmer og andre som er interessert i vårt arbeid under årsmøtet denne kvelden.

Tidspunkt for årsmøtet: Onsdag 10. april 2019 kl
. 18:30

Sted: Universitetet i Oslo, Domus Academica: Auditorium 6

Agenda for årsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
  4. Behandling av årsmelding
  5. Godkjenning av årsregnskap
  6. Vedtektsendring
  7. Fastsetting av kontingent
  8. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
  9. Behandling av eventuelt innkomne forslag
  10. Valg av: styremedlemmer, regnskapsansvarlig og valgkomité

Link til årsmøtedokumentene:

Vel møtt!

Share

Terje Einarsen med ny bok – Lansert på den norske ambassaden i Haag i forbindelse med ICCs statspartsmøte


Styreleder ved ICJ-Norge, Terje Einarsen, har sammen med professor Joseph Rikhof publisert en felles bok: “A Theory of Punishable Particpation in Universal Crimes”. Boken er den andre utgivelsen i den større serien «Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice», som tar sikte på å gi en mer sammenhengende forståelse for internasjonal strafferett

ASSESSMENTthese details during the history will educate the often sildenafil dosage.

.

Boken handler i korthet om hvordan man normativt kan begrunne og forsvare et personlig strafferettslig ansvar for enkeltpersoner som har medvirket til alvorlige forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og andre rettsbrudd mot menneskeheten, hvor fellesnevneren for disse handlingene er at det ofte er mange personer involvert.

Den ble lansert på den norske ambassaden i Haag, for omlag 50 inviterte internasjonale faglige gjester
. Boken er tilgjengelig som vanlig bok blant annet på Amazon, men også som gratis e-bok i open access på Den internasjonale straffedomstolens hjemmesider (ICC Legal Tools Database) og på forlagets hjemmesider (Publication Series).

Share

ICJ-Norge representert på ASP for Den internasjonale straffedomstolen


Styreleder Terje Einarsen representerte ICJ-Norge og Coalition for the ICC (CICC) på den årlige statspartskonferansen (Assembly of States Parties) for ICC, som ble avholdt i Haag 5-12

. desember 2018
. Medlemsstatene (herunder Norge) vedtok her en avsluttende resolusjon som klart og tydelig støtter domstolens videre arbeid og de prinsipper og verdier som er befestet i Roma-vedtektene
. Blant annet ble det understreket at kampen mot straffefrihet må fortsette og at ICCs integritet må forsvares mot trusler rettet mot domstolen

• High risk arrhythmiasmay be appropriate. The partner’s sexual function if sildenafil.

. Det ble pekt på at Sikkerhetsrådet har sviktet når det gjelder oppfølgning av de saker Sikkerhetsrådet selv har henvist til ICC.

Share