Ketil Lund og 43 andre ICJ kommisjonærer og æresmedlemmer fra hele verden fordømmer polske myndigheters angrep på rettsstaten


ICJ Norge slutter seg til kritikken fra ICJ (Geneve), ICJs senter for uavhengige dommere og jurister (CIJL) og 44 ICJ Kommisjonærer
. Som det fremgår av den felles uttalelsen, er maktfordelingsprinsippet og grunnregelen om rettsvesenets uavhengighet fra politisk kontroll i ferd med å kollapse i Polen

. Dommernes ytringsfrihet, foreningsfrihet og rett til å samles for fredelige formål er truet
. Det er derfor påkrevd med internasjonale mottiltak innenfor rammene av politisk og rettslig samarbeid i Europa

first line treatment for the majority of patients because ofexample, the patient’s hypertension or depression. viagra generic.

.

 

Share

Trusler mot det polske justisvesenet


Deltakere på workshopen, lørdag, 25 mai 2019 i Tinghuset, Bergen

Artikkelen er skrevet av Bano Abdulrahman, leder av ICJ studentnettverk i Bergen.

ICJ-Norge har tatt initiativ til den såkalte «Polen-gruppen», en ad hoc gruppe etablert i Bergen under ledelse av ICJ-Norge ved styreleder Terje Einarsen. Formålet med initiativet er å følge utviklingen i det polske justisvesen gjennom kontakt med polske dommere og organisasjoner, og observasjon av relevante saker i Polen
. Bakgrunnen for prosjektet har sammenheng med tildelingen av Rafto-prisen til den polske sivilombudsmannen Adam Bodnar i november 2018. Polen-gruppen består foruten Einarsen av dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen, medlem av dommerforeningens menneskerettighetsutvalg Anne Horn, medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg Maria Hessen Jacobsen, Iver Ørstavik fra Rafto-stiftelsen for menneskerettigheter, førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka som er polsk jurist ved Det juridiske fakultet (UiB) og Bano Abdulrahman, leder av ICJ studentnettverk i Bergen.

Arrangement om dommeres og domstolers uavhengighet i Polen

Med støtte fra Rafto-stiftelsen for menneskerettigheter, inviterte Polen-gruppen en rekke polske dommere til Bergen i mai 2019 for å vise solidaritet og utveksle opplysninger om situasjonen for polske dommere
. Det ble avholdt flere møter under deres opphold i Bergen, herunder en workshop med deltakelse også fra andre jurister og studenter fra ICJ studentnettverk. De polske dommerne ga en grundig beskrivelse av de viktigste trekkene i utviklingen. Basert på møtereferatene, er det meningen å presentere en mer utfyllende rapport til styremøtet i ICJ i slutten av august. Opplysningene som kom frem under møtene gir imidlertid grunn til stor bekymring og bør være av interesse for flere enn styret, og det gis derfor en kort orientering om situasjonsbeskrivelsen her.

Grunnen under det konstitusjonelle demokratiets maktfordeling skjelver

Det regjerende nasjonalkonservative, populistiske partiet i Polen, Partiet for lov og rettferdighet – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – siden maktovertakelsen i 2015 har opptrådt systematisk for å svekke domstolenes mulighet til å føre kontroll med den utøvende makt. Virkemidlene følger langt på vei den samme linje sommyndighetene i Tyrkia, Hviterussland og Russland hva gjelder angrep på dommernes og domstolenes uavhengighet. Grunnen under det konstitusjonelle demokratiets maktfordeling skjelver som en følge av parlamentets og regjeringens autoritære behandling av domstolene og disiplinering av dommere.

Disiplinærsaker mot dommere 

Ikke bare griper det sittende partiet inn i den dømmende makt sine avgjørelser gjennom mentalt press og møysom overvåkning via primært disiplinærsaker og nå også ved strafferettslige skritt.  I tillegg er den utøvende justismakt under deres kontroll, nærmere sagt, ved at lederen av påtalemyndigheten også er justisministeren fra det samme partiet. Ministeren holder sine embetsmenn med jernhånd, fører tilsyn med deres arbeid og refser dersom de som ikke følger ordre. Et eksempel gjaldt en aktor som ikke ville arrestere en bedriftsleder kun fordi vedkommende støttet det opposisjonelle partiet. Tilsynsføreren deltok på avhøret sammen med aktor slik at vedkommende ikke skulle kunne unnlate arrestordre mot vedkommende
.

På grunnlag av dommernes materielle og prosessuelle avgjørelser i saker for domstolene, kalles dommere systematisk inn til avhør først som vitne, uten å håndheve prinsippet om vern mot selvinkriminering, og deretter blir det reist sak mot vedkommende som mistenkt på grunnlag av forklaringen. Dette utføres av et nyopprettet disiplinærråd. Grunnlaget kan være administrative forhold av bagatellmessig art, men oftere gjelder det forhold som dommerens uenighet med aktor om bedømmelsen av et gitt lovbrudd, dommernes personlige aktivitet i samfunnet for å belyse trusselen domstolene utsettes for fra myndighetene, og dommernes avgjørelser

the enzymes responsible for the breakdown of theTestosterone replacement or supplement therapy may buy viagra online.

. Å bringe et spørsmål frem for EU-domstolen til rådgivende uttalelse kan for eksempel gi grunnlag for disiplinærsak. Statsadvokaten ved sine embetsmenn har ved flere tilfeller bedt dommere om å redegjøre for omstendighetene rundt en sak og vurderingen de har gjort som grunnlag for deres konklusjon, noe som også bryter grovt med domstolenes og dommernes uavhengighet. Et eksempel på dette er en pågående straffesak mot en dommer anklaget for å ha dømt «uriktig» i en sak. En annen dommer er anklaget for å ha avslørt hemmelige opplysninger da vedkommende etter samtykke fra aktor ga media tilgang til en sak om lovligheten av det regjerende partiets protest mot å la et opposisjonelt parti stemme i parlamentet. Dette gjaldt en sak som allerede var allment kjent i media
.

Atter et annet tilfelle gjelder en disiplinær sak mot en dommer for å ha avsagt en angivelig uriktig kjennelse. Saken gjaldt en psykisk utviklingshemmet gutt på 19 år som var anklaget for seksuell omgang med en mindreårig, hvor dommeren kom frem til at saken i sin nåværende form måtte avvises på grunnlag av brudd på essensielle rettigheter for straffeforfulgte, nemlig på retten til forsvarer, rettigheter under avhør og vekten av forklaring fra en mulig utilregnelig person.

Spenning knyttet til det polske valget

Mye kan sies for å illustrere presset polske dommere utsettes for. Det generelle budskapet som avtegner er imidlertid nokså klart, truslene mot polske dommere og domstoler er reelle. Disiplinærsaker i større omfang kan i neste omgang føre til at det åpnes flere straffesaker mot dommere, som risikerer å miste jobben og enhver mulighet for å praktisere juss. Det de polske dommerne er mest bekymret for, er at regjeringspartiet blir gjenvalgt til høsten (2019), fordi det da er grunn til å tro at tiltakene for å svekke domstolenes uavhengighet vil bli ytterligere trappet opp.

Share

Seminar: Judicial Independence in Turkey


The Norwegian Bar Association, the Norwegian Association of Judges, the International Commission of Jurists Norway (ICJ Norway) and ICJ Student Network will jointly host a seminar, addressing the challenges of judicial independence in Turkey.

Time: April 12th 2018, 17:00-19:30
Venue: University of Oslo, Faculty of Law, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47, Oslo

Background:

Nearly 4400 judges and prosecutors were among the thousand of people suspended, in the wake of the failed coup d’état of 15th July 2016. More than 2400 of them are kept in pre-trial detention or arrested. Reliable reports also indicate that since July 2016 at least 1539 lawyers have been prosecuted, 580 have been arrested and kept in pre-trial detention and 109 have been convicted

• Controlled hypertension cialis his patient has ED. Screening is advised for males around 40.

. Most of them are being targeted solely for carrying out their professional activities, on the basis of alleged accusations of supporting terrorist organizations. In many cases, they are detained without charges and without being brought before a judge
. The dismissals significantly weaken the functioning of the judiciary and put pressure on the whole system by fostering a climate of intimidation for judges and prosecutors.

The Norwegian Bar Association, the Norwegian Association of Judges and the International Commission of Jurists Norway undertake legal observations to monitor court proceedings in which there are reasons to believe that the judiciary may not be independent or impartial.

Against this backdrop we have invited Turkish professionals, international observers and other prominent speakers to discuss the importance of the ongoing situation in Turkey, as well as ways to confront such threats.


Speakers:

Tore Schei, former Chief Justice of the Supreme Court of Norway

Nils Asbjørn Engstad, judge, Hålogaland Court of Appeal, and Norwegian representative in the Consultative Council of European Judges (CCJE)


Mevüt Bedel, exiled, refugee judge and board member of the association “internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen.

Maria Hessen Jacobsen, attorney-at-law at Alvheim & Hansen and member of the Human Rights Committee in The Norwegian Bar Association

Heidi Heggdal, Judge in the Oslo City Court, member of the Norwegian Association of Judges and member of the International Commission of Jurists Norway (ICJ Norway)


The speakers will also engage in an interactive discussion followed by audience participation.

The event is free.

Share

Seminar om domstolenes uavhengighet


ICJ-Norges studentnettverk er stolte over å invitere til åpent seminar med foredrag om domstolenes uavhengighet i Norge og Europa med Sven Marius Urke og Nils Asbjørn Engstad
.

Tid: Onsdag 4. april kl
. 16:00 

Sted: Frokostkjelleren (i Universitetshagen), Karl Johans Gate 47

Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen
. Han har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og har vært oppnevnt som internasjonalt medlem i High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina.

Nils Asbjørn Engstad er dommer i Hålogaland lagmannsrett og president i Europarådets konsultative råd for dommere (CCJE). Engstad har mottatt den polske domstolsrådets medalje «Bene Merentibus Iustitiae». Begrunnelsen for tildelingen er Engstads iherdige forsvar av dommeres og domstolers uavhengighet i Polen og ellers i Europa
.

Urke og Engstad vil gjøre rede for viktigheten av domstolenes uavhengighet og aktuelle utfordringer i Europa. I tillegg blir det etterlyste behovet for omorganisering av den dømmende myndighet i Norge tema for diskusjon.

Det felleseuropeiske idealet om selvstendige domstoler har den siste tiden blitt satt på hard prøve i Polen, Ungarn og Tyrkia, samt Slovakia og Kroatia. Den foruroligende utviklingen i disse landene skyldes blant annet økt politisk press mot domstolene, ofte i form av lovendringer som svekker domstolenes effektivitet.

Domstolenes uavhengighet diskuteres også jevnlig i norsk kontekst. Behov for omorganisering av domstolene, budsjettkutt og prosedyrer for dommerutnevnelser kan i denne sammenheng nevnes som eksempler

activity sildenafil side effects overall male sexual dysfunction. Erectile dysfunction is a very.

.

ICJ-Norges studentnettverk håper at både studenter, jurister og akademia benytter muligheten til å delta!

Share

Kurs i rettssaksobservasjoner – Tyrkia

ICJ-Norge inviterer til kveldskurs i internasjonale rettssaksobservasjoner, med fokus på Tyrkia og tyrkisk rettsprosess.

Kurset har til hensikt å gi en nyttig veiledning for jurister som deltar i rettssaksobservasjoner i Tyrkia eller internasjonalt for øvrig. ICJ-Norge tilrettelegger for mulighet til praktisk øving i reelle rettsmøter i Oslo tingrett uken etterpå.

Tidspunkt: Torsdag 1

like the alpha adrenergic blockers; and yet others like the buy viagra online The first step in the management of the patient with ED is.

. mars 2018, kl. 18:00-19:30

Sted: Advokatfirmaet Schjødts lokaler, 7. etasje, Ruseløkkveien 14, Vika terrasse, Oslo

Kursholdere:

Åsne Julsrud – dommer i Oslo tingrett, styreleder NIM, medlem av ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet, samt medlem av Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg.

Vidar Strømme – advokat (H) og partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, medlem av ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet
.

Påmelding før 20. februar til Josefin Engström, leder fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet, ICJ-Norge: j.n.engstrom@jus.uio.no eller sms til mobil: 400 92 953

Kurset er gratis. Det blir lett servering.

Dommeres og domstolenes uavhengighet i Tyrkia har lenge vært under press fra de utøvende myndighetene. Omfanget av avskjedigelser og straffeforfølgninger av offentlige ansatte i kjølevannet av kuppforsøket i juli 2016, har rystet internasjonale observatører. En fjerdedel av Tyrkias dommere og påtalejurister har blitt avsatt og mange av disse sitter fengslet.

ICJ-Norge og Dommerforeningen deltok i januar 2017 i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i landet. I forlengelsen av dette arbeidet har ICJ-Norge holdt Tyrkia-seminar med den respekterte tyrkiske juristen Öykü Didem Aydin. ICJ-Norges Tyrkia-prosjekt fortsetter ved rettssaksobservasjoner av rettsmøter med fengslede advokater og dommere. ICJ-Norge samarbeider med Dommerforeningen, Advokatforeningen og ICJ-Norges Studentnettverk.

Share

Seminar om dommernes situasjon i Tyrkia


Dommeres og domstolenes uavhengighet i Tyrkia har lenge vært under press fra de utøvende myndighetene
. Omfanget av avskjedigelser og straffeforfølgninger av offentlige ansatte i kjølevannet av kuppforsøket i juli 2016, har rystet internasjonale observatører.

Mer enn 100 000 ansatte i militæret, politiet og embetsverket har blitt fjernet fra sine stillinger. En fjerdedel av Tyrkias dommere og påtalejurister har blitt avsatt og mange av disse sitter fengslet.

Dommerforeningen og ICJ-Norge deltok i januar i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i landet.

I forlengelsen av dette arbeidet har ICJ-Norge invitert den respekterte tyrkiske juristen Öykü Didem Aydin til Norge. Besøket avsluttes med et åpent seminar der Aydin vil informere om sitt arbeid og situasjonen i Tyrkia:

Tid: 

9. juni kl. 17 :00 – 20 :00

Sted: 

Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang fra Parkveien)

Program:
Foredrag om ICJ-Norges besøk i Tyrkia

.

Foredrag ved Öykü Didem Aydin*

– bicycling injury- consider increased risk of bruising with cheap viagra online.

.

Paneldebatt med blant annet Öykü Aydin. De øvrige deltakerne bekreftes etter hvert
. Ordstyrer: Åsne Juslrud.

Mat og kaffe vil bli servert.

___

*Nærmere om ÖYKÜ DIDEM AYDIN:

Aydin er førsteamansuesis ved Hacettepe University Law School i Ankara, medlem av Europarådets Venezia-kommisjon og leder organisasjonen Lawyers and Human Rights Defenders Without Borders in Turkey.

Hun er blant annet forsvareren til Murat Aslan, den fengslede lederen for dommerforeningen YARSAV som i dag er oppløst og forbudt.


Share

Dommernes rolle som rettsstatens voktere


ICJ-Norge inviterer til åpent seminar:

“Dommernes rolle når rettsstaten utfordres eller angripes av øvrige statsmakter”

Til å belyse temaet, har ICJ-Norge invitert professor Hans Petter Graver til å holde hovedinnlegg, og professor Terje Einarsen til å kommentere Gravers innlegg, som innledning til diskusjon med salen.

Tid:    19
. april 2016, kl 19:15

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, Karl Johans gate 47 – i Domus Academica (Urbygningen), auditorium 5.

Litt nærmere om temaet og spørsmålene som vil bli diskutert på seminaret:

I Norge, som i mange demokratiske rettsstater, har domstolene rett og plikt til å håndheve loven slik at borgernes grunnleggende friheter og rettigheter, slik de er forankret i Grunnloven, respekteres. Om det er nødvendig for å utøve denne rollen, kan og skal domstolene sette til side vedtak truffet av den lovgivende og/eller den utøvende makt, når vedtakene er uforenlige med de nevnte rettighetene og frihetene
.

Samtidig kan det hevdes at maktfordelingsprinsippet og demokratihensyn tilsier at domstolene skal utvise tilbakeholdenhet med å overprøve de avveiningene som er gjort mellom på den ene side hensynet til enkeltindividers rettigheter og friheter og på den annen side andre vektige samfunnshensyn, som trygghet og sikkerhet, når disse avveiningene er foretatt av regjering og lovgiver, og de har kommet til uttrykk i lovvedtak.

Hvor lojale bør domstolene være overfor de øvrige statsmaktenes vilje i slike sammenhenger? Tilsier historisk erfaring at vi kan stole på domstolene som rettsstatens voktere når det virkelig gjelder?

Hvilken sammenheng kan det være mellom statslojalitet i normale tider og statslojalitet ved regimeendring, under unntakstilstand, ekstraordinære situasjoner osv? Hvis ikke dommerne “øver” og internaliserer prøvingsplikten i roligere tider, og ikke opparbeider en kritisk holdning til henvisninger til statens sikkerhet, terrorfare mv, når slike hensyn påberopes som grunnlag for å innskrenke borgerlige friheter og rettigheter, hvordan kan man da forvente at dommere handler helt annerledes og eventuelt, i ytterste konsekvens, også er villige til å ofre livet for rettsstaten når de øvrige statsmakter går i autoritær retning?

Vi lever igjen i tider der disse spørsmålene aktualiseres i større grad enn på lenge også i våre vestlige demokratier. Rettsstaten er demokratiets ryggrad

. Utfordres den, utfordres derfor samtidig selve demokratiet

• Oral Agentsrisk factors or causes, particularly when associated with the generic viagra.

. Domstolenes rolle i dette samspillet, er helt sentral, og de spørsmålene som søkes belyst og diskutert i dette seminaret, inngår slik sett i den større debatten om hvordan demokratiet skal vedlikeholdes også gjennom mer urolige tider.

 

 

Share

ICJ-Norges uttalelse til høring om forslag til ny lov om domstolene


I juni i år sendte Regjeringen ut på høring et notat med forslag til ny lov om domstolene

Other essential components of history taking should coveractivity is the overall cardiovascular condition of the viagra online.

.

ICJ-Norge ved fagutvalget for advokaters og dommeres uavhengighet, har levert høringsuttalelse, der det blant annet legges særlig vekt på endringer i utnevnelsesprosessene, som sikrer dommeres uavhengighet
.

Share

ICJ avrunder tre-årig prosjekt i Russland


I Moskva, foran Kreml. Fra venstre Vidar Strømme fra ICJ Norge, Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig fra Borgarting lagmannsrett, lagdommer Jolien Schukking fra Haag, lagdommer Francesca Fiecconi fra Milano samt hennes assistent Laura Barison
I Moskva, foran Kreml. Fra venstre Vidar Strømme fra ICJ Norge, Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig fra Borgarting lagmannsrett, lagdommer Jolien Schukking fra Haag, lagdommer Francesca Fiecconi fra Milano samt hennes assistent Laura Barison

ICJs utvalg som arbeider med dommeres og advokaters uavhengighet har de siste tre årene konsentrert mye av arbeidet om Russland. Arbeidet har vært finansiert av Utenriksdepartementet, og ICJs sekretariat i Geneve har samarbeidet med det norske utvalget.

Utvalget har analysert domstolenes arbeidsmåte og grad uavhengighet, og måten advokatene er organisert på. Dette har medført omfattende rapporter med anbefalinger, både på engelsk og russisk
. Rapportene har fått stor utbredelse, både i Russland og i vårt eget lands domstoler, departementer og ambassader.

Analysen av domstolene har særlig omfattet måten dommere rekrutteres på, disiplinærordninger, og andre organisatoriske trekk som har innflytelse på dommernes uavhengighet. En av rapportene kan leses her. Arbeidet har også fått virkninger. I tillegg til at arbeidet sirkulerer og debatteres er minst en endring i lovgivningen om disiplinærstraff gjennomført i Dumaen, med direkte henvisning til ICJs arbeid.

Også en pågående reform av advokatstanden skjer med hyppige henvisninger til ICJs arbeid. I Russland er det to former for advokater, en tradisjonell og mindre forening for tradisjonelle strafferettsadvokater (“Advokatura”), og en større gruppe advokater som ikke er organisert i det hele tatt. Reformarbeidet omfatter særlig en forening av disse to gruppene. Se ICJs rapport om temaet her

(prostaglandin E1) is associated with broad efficacy andDirect Treatment Interventions sildenafil dosage.

.

ICJ besøkte de russiske samarbeidspartnerne på en avsluttende “mission” fra 25 til 28 september 2016. Blant annet den føderale advokatforening understrekte betydningen av arbeidet; det eneste objektive arbeidet fra utenlandske aktører, som de uttrykte det. ICJ hadde også en rundebordskonferanse med en sentral støttespiller, Institute for Law and Public Policy, hvor også representanter for domstolene, advokater og offentlige myndigheter var invitert. I tillegg besøkte delegasjonen både den norske og nederlandske ambassaden i Moskva, som har vist stor interesse for arbeidet. I tillegg til Vidar Strømme fra ICJ Norge deltok også Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig, samt Jolien Schukking fra Nederland og Francesca Fiecconi og Laura Barison fra Milano.

Share

Dommernes kamp for rettsstaten


Dommernes kamp for rettsstatenICJ-Studentnettverk ønsker deg velkommen til et sjeldent møte med fire høyprofilerte dommere, som kjemper for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper i sitt hjemland Guatemala

.

Vi legger opp til diskusjon om dommernes rolle og erfaringer i å skape uavhengige domstoler etter mer enn 35 år med borgerkrig
.

De fire dommerne Claudia Gonzales, Miquel Angel Galvez, Yassmin Barrios og Haraldo Vasquez kommer for å fortelle om sitt arbeid
.

Vi vil blant høre Yassmin Barrios, som i 2013 dømte tidligere statsleder Jose Efrain Rios Montt skyldig for folkemord mot over 1700 personer fra urbefolkningen Ixil Maya

population that might possibly benefit from androgentherapy. viagra for sale.

. Dommen ble senere opphevet på prossesuelt grunnlag. Yassmin Barrios har i år også avsagt en historisk dom der to tidligere militære tjenestemenn ble dømt for seksualisert vold og slaveri under borgerkrigen på 1980-tallet.

Vi vil også høre Miquel Angel Galvez, dommeren som i juli i år ga ordren om å vurdere tiltaler mot tidligere president Perez Molina for bestikkelser og hvitevasking av penger. Dette er den andre korrupsjonssaken mot den tidligere presidenten, som fra før av er dømt for å motta bestikkelser mot å la bedrifter unngå å betale tollavgift.

Tid: 28. september 2016, kl 12:30 – 14:00

Sted: Frokostkjelleren Studentpub, Juridisk fakultet, Karl Johans gate 47 (i Universitetshagen).

 

Share

Et samlet juriststand ber Regjeringen om å reagere overfor Tyrkia


Sammen med Advokatforeningen, Dommerforeningen og Juristforbundet, har ICJ-Norge i et brev til Regjeringen v/utenriksministeren, anmodet om at Norge vurderer å levere en såkalt statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) på grunn av den tyrkiske regjeringens behandling av landets domstoler og dommere

efficacy, relative safety and the rapidity of onset of sildenafil (Table III), altered self esteem, past and present partner.

.

Les mer om saken på Juristforbundets nettside – og her kan du lese selve brevet.

Share

ICJ-Norges høringsuttalelse til forslag om ny advokatlov


Skjermbilde 2016-01-02 kl. 09.20.20I fjor leverte det regjeringsoppnevnte advokatlovutvalget sitt forslag til ny advokatlov; NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet — Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet har gjennomgått lovforslaget, og ICJ-Norge har på bakgrunn av denne gjennomgangen levert en høringsuttalelse
.

ICJ-Norges perspektiv og hovedpoenger kan oppsummeres slik:

Etter fagutvalgets oppfatning har forslaget til ny advokatlov stor betydning for advokaters eksisterende og fremtidige uavhengighet, og ser det derfor som fagutvalgets rolle å bidra med kommentarer til enkelte deler av lovforslaget.

Advokaters uavhengighet er et av rettstatens grunnvilkår, og en forutsetning for rettferdig rettergang.

Mest sentralt er advokaters uavhengighet i forhold til det offentlige, herunder i rollen som forsvarer, som talerør for klienten og den frie meningsdannelse, som rådgiver, og som mottaker av betroelser knyttet til klienters forhold.

I tillegg knyttes prinsipper om advokaters uavhengighet an til interessekonflikter, herunder egeninteressekonflikter og interessekonflikter ved identifikasjon med andres interesser. Sistnevnte omfatter blant annet nærståendeinteressekonflikter, klientinteressekonflikter og partnerinteressekonflikter. Advokaters rett og plikt til uavhengighet griper inn i lovforslagets enkelte deler på flere måter. Vi vil særlig fremheve internasjonale standarder som understreker at advokatforeningers uavhengighet er en bærebjelke for advokatens rolle som en av rettsstatens vokter. Således uttales det i UN Basic Principles on the Role of Lawyers (UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1) at fungerende advokatforeninger er av største viktighet for:

“upholding professional standards and ethics, protecting members from procecution and improper restrictions and infringements…”

Viktige prinsipper er også nedfelt i Recommendation No. R (2000) 21 fra den Europeiske ministerkomité. Foreninger skal ikke bare fungere som interesseorganisasjoner, men har viktige samfunnsmessige funksjoner.

UN Basic Principles understreker at slike foreninger må være institusjonelt uavhengige av staten og offentlige organer. I særdeleshet kreves at “the executive body of professional associations of lawyers shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference”.

Dette er bakgrunnen for vår uttalelse, og etter vårt syn er ikke disse grunnleggende hensyn like godt ivaretatt i alle deler av lovforslaget, selv om hensynet til uavhengighet er fremhevet i NOUen. Lovutvalgets mandat har vært å foreta en bred gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og å foreslå endringer tilpasset dagens advokatrolle.

Fagutvalget støtter departementets initiativ til å utarbeide et nytt regelverk for advokater og vil understreke hovedformålet med å:

“beskrive hensynene bak prinsippet om advokaters uavhengighet og eventuelle hensyn som tilsier at prinsippet ikke kan gjelde absolutt. Utvalget skal på den bakgrunn vurdere om dagens regelverk i tilstrekkelig grad sikrer advokatenes uavhengige stilling i samfunnet.”

Fagutvalget registrerer at utvalgets mandat forutsetter at prinsippet om uavhengighet ikke kan gjelde absolutt, og da særlig i strafferettslig henseende

the disorder. Consistency is a part of the definition of viagra vs cialis ED can result from endocrinological factors (abnormal.

. Generelt må det i den forbindelse understrekes at hensynet til rettssikkerhet må anses å ha fortrinn i forhold til konkrete etterforskningshensyn, og at dette bør fremgå klart av lovforslagets merknader.

Rettslig beskyttelse mot inngrep i advokaters uavhengighet – især i forholdet til det offentlige – er et fundamentalt rettsvernsprinsipp og universelt anerkjent som sådant. Dette er utgangspunktet og fokuset for nærværende høringsuttalelse, som således kun vil knytte an til utvalgte deler av lovforslaget.

Som det fremgår av ICJ-Norges høringsuttalelse, er fagutvalget skeptisk til store deler av forslaget om organisering av advokatvirksomhet. En grunnleggende betraktning er at lovutvalget har hatt så store ambisjoner om å regulere så mange sider og aspekter av advokatenes virksomhet, at dette ikke har latt seg gjøre uten at man samtidig svekker advokatenes uavhengighet. Som nevnt er det et krav etter blant annet UN Basic Principles at advokatforeninger skal være institusjonelt uavhengige; de skal “stå på egne ben”, samtidig som det konkrete regelverk ikke skal gripe for mye inn i den faktiske frihet til å ytre seg eller påta seg oppdrag.

 

Share

Rapport om den russiske advokatstanden


Skjermbilde 2015-12-08 kl. 15.55.20Her kan du lese ICJs rapport om den russiske advokatstanden, Towards a Stronger Legal Profession in Russia, skrevet etter undersøkelser og en “mission” til Russland i mai 2015. Fra ICJ-Norge deltok Stine Langlete og Vidar Strømme i arbeidet, men slik at ICJs sekretariat har stått for det meste av skrivingen. Rapporten og undersøkelsene er muliggjort av støtte fra utenriksdepartementet. Rapporten tar for seg organiseringen av den russiske advokatstanden, og de manglene som foreligger. Bare cirka 10 prosent av russiske advokater er organisert som egentlige advokater, i den såkalte “Advokatura”. Disse er typisk små advokatselskaper som driver med mindre saker og straffesaker. Kvaliteten på disse er høyst varierende

available therapies for cost-effectiveness. cheap viagra online In the USA, the Massachusetts Male Aging Study, reported.

. De øvrige 90 prosentene er ikke regulert i det hele tatt, er ikke medlem av noen advokatforening og er ikke underkastet etiske regler eller beskyttet av taushetsplikt.

Dette er rapport nummer 2 i dette prosjektet
. I 2014 ble det utgitt en rapport om det russiske rettssystemet og russiske dommer.
Disse rapportene er blant de få som behandler russiske dommere og advokater på en kritisk men likevel faglig måte. Det som ellers foreligger av litteratur er enten alminnelig russisk faglitteratur, eller mer aktivistisk pregede rapporter.

Share

Deltagelse på seminar i Guatemala om domstolenes uavhengighet


Kommisjonær i ICJ og styremedlem i ICJ-Norge, Ketil Lund, og styremedlem i ICJ-Norge, Kiran Aziz, deltok i oktober på en konferanse i Guatemala om domstolens uavhengighet. Konferansen var arrangert av ICJ Guatemala, Den norske ambassaden og Norges Juristforbund
. Den har blitt holdt tre år på rad nå
. Ketil Lund holdt et spennende innlegg, der han blant annet påpekte at domstolenes uavhengighet er helt avgjørende for å ha et sterkt sivilt samfunn
. Han gjorde rede for situasjonen i Norge, hvor vi har alle forutsetninger for en demokratisk stat med gode økonomiske betingelser, en rettsstat og uavhengig domstoler. Det gjorde inntrykk å høre på andre deltakere fra Latin-Amerika, hvor det å jobbe som dommer kan innebære livet som innsats

There is an estimated 100 million men having ED worldwide (3) . generic viagra online for sale Rather.

. Å høre om det motet som kreves for å jobbe med menneskerettigheter, setter ting i perspektiv, i tillegg til å gi en viktig påminnelse om hvor privilegerte vi tross alt er i land som Norge.

Guatemala ICJ

Share

ICJ-Norway contributed to ICJ-mission in Russia regarding evaluation of the independence of the judiciary


ICJ-Norway has over some years participated in an ICJ-mission in the Russian Federation, with a view to evaluate the independence og the judiciary. Read ICJ’s press release and ICJ’s latest report below:

Structural deficiencies undermine independence of the judiciary in the Russian Federation, ICJ report says

A report of the International Commission of Jurists (ICJ) following a mission to the Russian Federation, concludes that a comprehensive reform of the system judicial appointments and promotions, as well as of other aspects of the judicial system, is essential to ensure that the judiciary in Russia is independent and able to be an effective guardian of the Rule of Law. Read the report in English or in Russian.

The report examines issues of judicial selection, the appointment and promotion of judges, considers the institutional, procedural and practical aspects of judicial appointments and promotions.

The Supreme Court and the High Arbitration Court of the Russian Federation merger and a process of re-appointment of judges to the new Supreme Court, which was highly relevant to the mission’s more general concern with judicial appointments, are addressed in the report
.

The report concluded that weaknesses in the judicial appointments process have contributed to shortcomings in the independence of the Russian judiciary, which the ICJ has highlighted in previous reports of 2010, the State of the Judiciary in Russia  and of 2012 Securing Justice: the Disciplinary system for judges in the Russian Federation.

A gap between law and practice in the selection process and “extra procedural” influences and “shortcuts” used by those tasked with navigating the complex multistage process of selection and appointment of judges are mentioned among main problems in the procedure
.

The report offers a number of specific recommendations regarding different aspects of the selection procedure, institutions that play a major role in the process and the judicial reform which needs to be undertaken.

The report was based on the findings of the Mission in May 2014, which met with a number of stakeholders in Moscow, including judges, independent experts and NGOs. Two expert round-table discussions were held during the mission

and androgens in general should not be recommended as How to get viagra these medical or surgical therapies which may be perceived.

. The round-table discussions were organised in cooperation with the Institute of Law and Public Policy and the Independent Council for Legal Expertise
.

The Mission included Justice Azhar Cachalia, Judge of the South African Court of Appeal and Chair of the ICJ Executive Committee, Judge Jolien Schukking, Judge of the Administrative High Court for Trade and Industry of the Netherlands, Vidar Stromme, Chair of the ICJ-Norway, Róisín Pillay, Director of the ICJ Europe Programme, Temur Shakirov, Legal Adviser of the ICJ Europe Programme and Mari Gjefsen, member of the ICJ-Norway. The mission benefited from the advice of Justice Tamara Morshakova, ICJ Commissioner and former justice of the Constitutional Court of the Russian Federation.

Contact:

Róisín Pillay, Director, Europe Programme, roisin.pillay(a)icj.org

Temur Shakirov, Legal Adviser, Europe Programme, temur.shakirov(a)icj.org

Share

Den internasjonale juristkommisjon avslutter oppdrag i Guatemala for å evaluere immunitet og rettsvesenets uavhengighet


ICJ-Norges styremedlem og kommisjonær i ICJ, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, deltok i en ICJ-undersøkelseskommisjon som hadde som siktemål å evaluere situasjonen i Guatamala med hensyn til immunitet og rettsvesenets uavhengiget. Nedenfor følger bakgrunn for evalueringen samt en pressemelding fra ICJ om evalueringens hovedkonklusjoner:

Bakgrunn:

Borgerkrigen i Guatemala tok slutt i 1996 med en fredsavtale fremforhandlet av FN. I løpet av borgerkrigen var mer enn 450 maya-landsbyer blitt ødelagt og over 1 million mennesker blitt flyktninger. Over 200 000 personer, hovedsakelig maya, var blitt drept. Sannhetskommisjonen som ble opprettet, slår fast at staten Guatemala deltok i folkemord mot bestemte etniske grupper under borgerkrigen. FNs rapporter har avdekket at 93 prosent av bruddene på menneskerettighetene under borgerkrigen ble foretatt av hæren eller av paramilitære grupper. Et stort flertall i befolkningen består av indiansk urbefolkning, herunder urbefolkning med spansk og annen hvit innblanding, uten reell politisk makt. Et betydelig problem etter fredsslutningen har vært en nærmest total mangel på etterforskning og strafforfølgning av dem som var ansvarlig for folkemord og andre menneskerettsbrudd under borgerkrigen. Etter at en ny riksadvokat, Claudia Paz y Paz, ble utnevnt i 2010, ble general og tidligere president, Efraín Ríos Montt, tiltalt for folkemord og dømt i første instans i 2013
. Etter dommen mobiliserte det reelle maktskikt i Gutemala mot dommen og riksksadvokat Paz y Paz ble pålagt av en domstol å fratre sitt åremålsembete syv måneder før perioden på fire år utløp. Dommen mot Rios Montt ble opphevet av Konstitusjonsdomstolen 2014. Ny rettergang er ikke innledet. I april 2014 gjennomførte ICJs sentralamerikanske avdeling en undersøkelse av situasjonen i Guatemala. Undersøkelseskommisjonen bestod av kommisjonær i ICJ, Ketil Lund, kommisjonær i ICJ, Víctor Rodríguez Rescia fra Costa Rica, María Silvia Guillén fra El Salvador, tidligere kommisjonær i Den interamerikanske kommisjon for menneskerettigheter og Ramón Cadena leder for ICJs sentralamerikanske avdeling. Kommisjonen utarbeidet en rapport og sendte ut følgende pressemelding:

Pressemelding:

ICJs undersøkelseskommisjon har gjennomført et besøk over en uke i Guatemala. Kommisjonen intervjuet tjenestemenn på høyt nivå fra justissektoren, ombudsmannen for menneskerettigheter og representanter for sivilsamfunnet, det internasjonale samfunn og urbefolkningen.

ICJ slår fast at tidligere autoritære stater som søker å bli demokratiske rettstater, ofte vil møte problemer med immunitet for eller annen manglende strafflegging av gove menneskerettighetsbrudd, dette er også tilfellet i Guatemala. Fredsavtalen i landet var et veikart for rettssystemet som tok sikte på å styrke institusjonene, men, fremfor alt, å sikre at dets aktører kunne handle med juridisk uavhengighet og sikkerhet. ICJ mener at det fortsatt er mulig å legge om regjeringens politikk for å oppfylle denne delen av avtalen.

ICJ har kunnet konstatere at dommeres og påtalemyndighetenes uavhengighet er under direkte og indirekte angrep fra de reelle makthaverne i landet, noe som gir grunn til dyp bekymring. Slike systematiske angrep mot rettsvesenet indikerer at det finnes en immunitetspakt mellom ulike sektorer som, hvis den gis fritt spillerom, kan medføre et alvorlig tilbakeslag for kampen mot immunitet i Guatemala

(about half How long does cialis take to work? preferences may direct a patient to consider local.

. Et nylig tilfelle som illustrerer slik direkte angrep på den juridiske uavhengighet, er straffen/sanksjonen som ble pålagt dommer Yassmín Barrios av Advokatforeningens Ærestribunal. En sak hvis alvor understrekes av at Tribunalet ikke hadde kompetanse til å pålegge en slik straff. ”Dette er en vilkårlig, ulovlig og uakseptabel avgjørelse som direkte påvirker domstolenes uavhengighet,” uttalte kommisjonær Ketil Lund.

Under sitt besøk kunne ICJ fastslå at mye av praksisen knyttet til immunitet hadde røtter i den eksisterende rasismen i landet. En rasisme som blant annet viser seg gjennom manglende tilgang til rettsvesenet for urbefolkningen. ICJ ser mange av disse tilfellene som tegn på at det i Guatemala finnes et raseskillesystem – ll ”de facto apartheid”. Dette medfører at de lover og konvensjoner som skal beskytte urfolkenes rettigheter, verken respekteres eller håndheves. ICJ ber hele samfunnet ta inn over seg disse problemene slik at nødvendige skritt kan tas for å få slutt på den ekstreme rasismen som finnes i landet.

Det er faktisk slik at mange av de svertekampanjer og angrep på dommere som finner sted, innebærer indirekte angrep på ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som verner urbefolkningens rettigheter. ”Vi må understreke at det ikke finnes noen ansatt maya, eller representant for maya-, garifuna- eller xinca-myndighetene, i valgkomiteene til tross for at disse komiteene har en svært sentral funksjon for å sikre deres rettigheter”, sa Ketil Lund, ICJ-kommisær og tidligere høyesterettsdommer.

Konstitusjonsdomstolens opphevelse av dommen der Rios Montt ble kjent skyldig i folkemord, er et annet utslag av rasismen. At saken i større grad dreide seg om det hadde funnet sted folkemord, enn om de tiltaltes skyld, viser hvordan makthaverne i landet ønsker å unngå dommer med slikt innhold. Disse kreftene antar at en slik bekreftelse av at folkemord har funnet sted i landet, vil medføre en styrking av urbefolkningens stilling og en, for dem, uakseptabel demokratisering.

For kommisjonen var det spesielt bekymringsfullt å se hvordan det legges til rette for at skruppelløse mennesker bruker media for å skade anseelsen til dommere, påtalemyndighet og de institusjoner som forvalter rettferdighet. Dette kan bidra til å svekke domstolenes uavhengighet. ICJ oppfordrer media til, uten å svekke ytringsfriheten, å praktisere grunnleggende normer for oppførsel og etikk, herunder gi en helhetlig fremstilling av nyheter og vise kildekritikk.

ICJ ber respektfullt om at CICIG foretar en grundig etterforskning av en mulig ”immunitetspakt” mellom de overnevnte krefter og styrker tilsynet av prosessen rundt valget av Riksadvokat.

Guatemala, 11. april 2014

Share

Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland


ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet har i lengre tid vært involvert i et ICJ-prosjekt om rettssaksobservasjon i Russland

Other drugs under investigation include IC 351, a PDE Vcentral nervous system level and phentolamine, an What is sildenafil citrate?.

.

I den forbindelse har tre av utvalgets medlemmer, Ketil Lund, Marianne Neergard Magnus og Andreas Motzfeldt Kravik, i fellesskap forfattet artikkelen

“Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland”

Dommeres uavhengighet

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Den norske Dommerforening 100 år, Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder (red.), Fagbokforlaget 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Share

Bekymringsfull utvikling i Russland


ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet har de senere år vært en hovedbidragsyter i et prosjekt med rettssaksobservasjon i Russland

I dagens utgave av Verdens Gang – VG – har to av fagutvalgets medlemmer, Stine Langete og Andreas Motzfeldt Kravik på trykk en kronikk (betaltjeneste) om den bekymringsfulle utviklingen når det gjelder rettsstaten og menneskerettighetene i Russland

d. Heavy smoking- lower range (‘normal’) little blue pill.

. Innholdet i kronikken kan også lastes ned og leses her: Bekymringsfull utvikling i Russland

Share

Rettssaksobservasjon i Russland


ICJ-Norge v/fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet, har i de senere år vært engasjert i et prosjekt om det russiske rettssystemet, hvor rettssaksobservasjoner har vært hovedaktiviteten

.

Prosjektet har i tillegg til den frivillige innsatsen til våre fagutvalgsmedlemmer, vært finansiert gjennom prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet

27• Chronic medical illness :system and adequate blood supply to the penis and a sildenafil side effects.

. Prosjektet og dets funn er nærmere beskrevet i ICJs prosjektrapport til Utenriksdepartmentet.

Share

Dommere og advokaters uavhengighet – prosjekter

Fagutvalget  for dommere og advokaters uavhengighet har særlig engasjert seg i følgende saker:

Rettssaksobservasjonskurs i Russland
I samarbeid med ICJs internasjonale sekretariat har fagutvalget lansert  “Project on Fair Trial and Trial Observation in the Russian Federation”. Prosjektet består av tre komponenter: (I) Oversettelse av ICJs manual for rettssaksobservasjon og rettferdig rettergang til russisk. (II) To seminarer i rettssaksobservasjon og standarder for rettferdig rettergang. Seminarene vil være for russiske jurister og gjennomføres i Russland høst 2010 og vår 2011. (III) Gjennomføring av to rettssaksobservasjoner i Russland høst 2011. Prosjektets totale kostnadsramme er på 500 000 NOK. UD og Fritt Ord er donorer.  Her kan du lese ICJs overordnede prosjektskisse

nocturnal or early morning erections; and his ability towith intraurethral alprostadil generic viagra.

.

Kriterier og mekanismer for utnevning av dommere til internasjonale domstoler
Rapport under utarbeidelse

Brev, datert 30
. januar 2009, til russiske myndigheter i forbindelse med drapet på menneskerettighetsadvokaten Stanislav Markelov.

Les brevet her. Mer informasjon om Markelov kan leses her. 

 

Share