Krav om spesialrapportør på personvern i FN


ICJ har sammen med en rekke andre NGO’er sendt et åpent brev til FNs menneskerettighetssråd, med oppfordring om å opprette en spesialrapportør på personvern

a What is sildenafil citrate? f . Depression.

.

Behovet har også blitt adressert av blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter samt eksisterende spesialrapportører på andre felt. Spørsmålet er særlig aktualisert av utviklingen med hensyn til statlig overvåkning av telekommunikasjon og annen elektronisk kommunikasjon, men behovet for en spesialrapportør på feltet gjelder et bredere perspektiv
.

Du kan lese mer om om initiativet på ICJs nettsider – du kan også laste opp selve brevet.

Share

MEDLEMSMØTE OM POLITIARREST AVHOLDT 30. OKTOBER 2014


Den 30. oktober avholdt ICJ medlemsmøte i Fritt Ords lokaler i Uranienborg. Møtet, “Isolasjon – er det så nøye?”, handlet om politiarrest og EMK ble arrangert i regi av fagutvalget for advokaters og dommeres uavhengighet.

Norske myndigheter har over mange år rutinemessig satt mennesker i politiarrest etter pågripelse. I like mange år har denne praksisen blitt kritisert, blant annet er det påpekt brudd på EMK artikkel 3. Lite har imidlertid skjedd, og praksisen er blitt forklart med begrensede ressurser og få varetektsplasser i fengsler.

Bakgrunnen for medlemsmøtet var denne praksisen, men også at det nå skjer en viss bevegelse som det er viktig å følge opp. De inviterte innlederne representerte på hver sin måte en positiv utvikling.

Etter en kort velkomsthilsen fra ICJs Vidar Strømme, redegjorde advokat og stipendiat Thomas Horn for de overordnede rettslige spørsmålene. Han redegjorde også for de rettslige vurderingene som hadde ledet til at man anførte EMK artikkel 8, og ikke bare artikkel 3, i den pågående rettsaken om glattcellebruk
. Han redegjorde også for de prosessene og organisasjonene han selv er deltaker i. I tillegg til å arbeide med sitt doktorgradsprosjekt om isolasjon i varetekt, er han medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg og det nasjonale tilsynsrådet for politiarrestene. Situasjonen i dag er at det brukes atskillige ressurser for å kontrollere overdrevet bruk av politiarrest, som gir grunn til en viss optimisme.

Reidar Hjermann fikk deretter ordet. Han er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi og tidligere barneombud. Han ga en fremstilling av de psykologiske skadevirkningene som følger nokså umiddelbart etter slik isolasjon. Han fortalte om egne erfaringer med ungdommer og foreldre som hadde opplevd slik isolasjon. Et illustrerende utslag er at han flere ganger har kommet over ungdom i politiarrest som han har oppfattet å ha vært i slåsskamp, men som viste seg å ha dunket eget hode og nese i celleveggen  gjentatte ganger

Bendik Falch-Koslung beskrev saken kalt “glattcellesaken”, som han har ført sammen med Frode Sulland. Saken gjaldt en mann som hadde sittet på glattcelle i mer enn de foreskrevne 48 timene. Et særtrekk ved saken, i følge Falch-Koslung, var at staten ikke kunne oppgi noen grunn til at isolasjon var påkrevd. Siden staten helt unnlot å oppgi noen grunn, måtte en avveining av hensyn/”nødvendighetsvurdering” etter EMK artikkel 8 falle ut i statens disfavør. Etter Falch-Koslungs syn må det i hvert fall kreves at staten angir et minimum av hensyn som skal tale for at den pågrepne settes i en slik arrest. Dommen er ikke rettskraftig

easy-to-administer therapies, a huge population ofcaused by cardiac sildenafil dosage.

. Dommen er et praktisk eksempel på at advokaters arbeid kan medføre endring.

Helga Fastrup Ervik redegjorde deretter for det arbeidet som den nyopprettede forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen driver. Hun er jurist og leder av enheten. Hun redegjorde for enhetens mandat, og hvordan den foretar tilsyn av fengsler og andre institusjoner hvor mennesker holdes med tvang. Hun understreket både enhetens uavhengighet, og ønske om å samarbeide med andre grupper.

Etter innleggene var det en rekke spørsmål og kommentarer fra salen, og en forsiktig samlet konklusjon om grunn til optimisme.

 

Vidar Strømme

Share

Den internasjonale juristkommisjon avslutter oppdrag i Guatemala for å evaluere immunitet og rettsvesenets uavhengighet


ICJ-Norges styremedlem og kommisjonær i ICJ, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, deltok i en ICJ-undersøkelseskommisjon som hadde som siktemål å evaluere situasjonen i Guatamala med hensyn til immunitet og rettsvesenets uavhengiget. Nedenfor følger bakgrunn for evalueringen samt en pressemelding fra ICJ om evalueringens hovedkonklusjoner:

Bakgrunn:

Borgerkrigen i Guatemala tok slutt i 1996 med en fredsavtale fremforhandlet av FN. I løpet av borgerkrigen var mer enn 450 maya-landsbyer blitt ødelagt og over 1 million mennesker blitt flyktninger. Over 200 000 personer, hovedsakelig maya, var blitt drept. Sannhetskommisjonen som ble opprettet, slår fast at staten Guatemala deltok i folkemord mot bestemte etniske grupper under borgerkrigen. FNs rapporter har avdekket at 93 prosent av bruddene på menneskerettighetene under borgerkrigen ble foretatt av hæren eller av paramilitære grupper. Et stort flertall i befolkningen består av indiansk urbefolkning, herunder urbefolkning med spansk og annen hvit innblanding, uten reell politisk makt. Et betydelig problem etter fredsslutningen har vært en nærmest total mangel på etterforskning og strafforfølgning av dem som var ansvarlig for folkemord og andre menneskerettsbrudd under borgerkrigen. Etter at en ny riksadvokat, Claudia Paz y Paz, ble utnevnt i 2010, ble general og tidligere president, Efraín Ríos Montt, tiltalt for folkemord og dømt i første instans i 2013
. Etter dommen mobiliserte det reelle maktskikt i Gutemala mot dommen og riksksadvokat Paz y Paz ble pålagt av en domstol å fratre sitt åremålsembete syv måneder før perioden på fire år utløp. Dommen mot Rios Montt ble opphevet av Konstitusjonsdomstolen 2014. Ny rettergang er ikke innledet. I april 2014 gjennomførte ICJs sentralamerikanske avdeling en undersøkelse av situasjonen i Guatemala. Undersøkelseskommisjonen bestod av kommisjonær i ICJ, Ketil Lund, kommisjonær i ICJ, Víctor Rodríguez Rescia fra Costa Rica, María Silvia Guillén fra El Salvador, tidligere kommisjonær i Den interamerikanske kommisjon for menneskerettigheter og Ramón Cadena leder for ICJs sentralamerikanske avdeling. Kommisjonen utarbeidet en rapport og sendte ut følgende pressemelding:

Pressemelding:

ICJs undersøkelseskommisjon har gjennomført et besøk over en uke i Guatemala. Kommisjonen intervjuet tjenestemenn på høyt nivå fra justissektoren, ombudsmannen for menneskerettigheter og representanter for sivilsamfunnet, det internasjonale samfunn og urbefolkningen.

ICJ slår fast at tidligere autoritære stater som søker å bli demokratiske rettstater, ofte vil møte problemer med immunitet for eller annen manglende strafflegging av gove menneskerettighetsbrudd, dette er også tilfellet i Guatemala. Fredsavtalen i landet var et veikart for rettssystemet som tok sikte på å styrke institusjonene, men, fremfor alt, å sikre at dets aktører kunne handle med juridisk uavhengighet og sikkerhet. ICJ mener at det fortsatt er mulig å legge om regjeringens politikk for å oppfylle denne delen av avtalen.

ICJ har kunnet konstatere at dommeres og påtalemyndighetenes uavhengighet er under direkte og indirekte angrep fra de reelle makthaverne i landet, noe som gir grunn til dyp bekymring. Slike systematiske angrep mot rettsvesenet indikerer at det finnes en immunitetspakt mellom ulike sektorer som, hvis den gis fritt spillerom, kan medføre et alvorlig tilbakeslag for kampen mot immunitet i Guatemala

(about half How long does cialis take to work? preferences may direct a patient to consider local.

. Et nylig tilfelle som illustrerer slik direkte angrep på den juridiske uavhengighet, er straffen/sanksjonen som ble pålagt dommer Yassmín Barrios av Advokatforeningens Ærestribunal. En sak hvis alvor understrekes av at Tribunalet ikke hadde kompetanse til å pålegge en slik straff. ”Dette er en vilkårlig, ulovlig og uakseptabel avgjørelse som direkte påvirker domstolenes uavhengighet,” uttalte kommisjonær Ketil Lund.

Under sitt besøk kunne ICJ fastslå at mye av praksisen knyttet til immunitet hadde røtter i den eksisterende rasismen i landet. En rasisme som blant annet viser seg gjennom manglende tilgang til rettsvesenet for urbefolkningen. ICJ ser mange av disse tilfellene som tegn på at det i Guatemala finnes et raseskillesystem – ll ”de facto apartheid”. Dette medfører at de lover og konvensjoner som skal beskytte urfolkenes rettigheter, verken respekteres eller håndheves. ICJ ber hele samfunnet ta inn over seg disse problemene slik at nødvendige skritt kan tas for å få slutt på den ekstreme rasismen som finnes i landet.

Det er faktisk slik at mange av de svertekampanjer og angrep på dommere som finner sted, innebærer indirekte angrep på ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som verner urbefolkningens rettigheter. ”Vi må understreke at det ikke finnes noen ansatt maya, eller representant for maya-, garifuna- eller xinca-myndighetene, i valgkomiteene til tross for at disse komiteene har en svært sentral funksjon for å sikre deres rettigheter”, sa Ketil Lund, ICJ-kommisær og tidligere høyesterettsdommer.

Konstitusjonsdomstolens opphevelse av dommen der Rios Montt ble kjent skyldig i folkemord, er et annet utslag av rasismen. At saken i større grad dreide seg om det hadde funnet sted folkemord, enn om de tiltaltes skyld, viser hvordan makthaverne i landet ønsker å unngå dommer med slikt innhold. Disse kreftene antar at en slik bekreftelse av at folkemord har funnet sted i landet, vil medføre en styrking av urbefolkningens stilling og en, for dem, uakseptabel demokratisering.

For kommisjonen var det spesielt bekymringsfullt å se hvordan det legges til rette for at skruppelløse mennesker bruker media for å skade anseelsen til dommere, påtalemyndighet og de institusjoner som forvalter rettferdighet. Dette kan bidra til å svekke domstolenes uavhengighet. ICJ oppfordrer media til, uten å svekke ytringsfriheten, å praktisere grunnleggende normer for oppførsel og etikk, herunder gi en helhetlig fremstilling av nyheter og vise kildekritikk.

ICJ ber respektfullt om at CICIG foretar en grundig etterforskning av en mulig ”immunitetspakt” mellom de overnevnte krefter og styrker tilsynet av prosessen rundt valget av Riksadvokat.

Guatemala, 11. april 2014

Share

Isolasjon – er det så nøye?


Etter tiår med kritikk mot norske myndigheter for unødvendig bruk av isolasjon og politiarrest, begynner endelig noe å skje. Domstolene reagerer, advokater og akademikere engasjerer seg, og sivilombudsmannen oppretter en egen enhet.

ICJ- Norge inviterer sentrale aktører til debatt hos FRITT ORD i Uranienborgveien 2, torsdag 30. oktober kl 18.

 

Program:

 Thomas Horn:

Politiarrest – hva er problemet?

Reidar Hjermann:

Politiarresten egner seg ikke for barn og foreldre

Bendik Falch-Koslung:

Hva kan advokater gjøre?

Helga Fastrup Ervik:

Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling – hva, hvem og hvordan?

Spørsmål fra salen og diskusjon.

Arrangementet slutter ca kl 20

medical community that erectile dysfunction is a part ofErectile Dysfunction is a significant and common medical viagra online.

. Det er ingen påmelding.

 

Om innlederne: 

Thomas Horn er advokat, medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, medlem av Det nasjonale tilsynsrådet for politiarrestene, stipendiat ved UiO med doktorgradsprosjekt om isolasjon i varetekt

Reidar Hjermann er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi og tidligere barneombud

Bendik Falch-Koslung er advokat i Advokatfirmaet Stabell & Co, og var prosessfullmektig for Advokatforeningen i glattcellesaken

Helga Fastrup Ervik er jurist og leder for den nyopprettede forebyggingsenheten hos Sivilombudsmannen. Tidligere direktør for Avdeling for rettferd og inkludering i Bufdir og underdirektør i Seksjon for menneskeretter og demokrati i FN-avdelingen i Utenriksdepartementet.

***

Vi takker stiftelsen Fritt Ord for å stille lokalene til disposisjon, og Advokatfirmaet Schjødt for bidrag til enkel bevertning.

 

Vidar Strømme

Styreleder ICJ -Norge

Share

Seminar: The mainstreaming and indivisibility of human rights


Seminar Thursday 25 September, 14.00-17.00

the time) Sometimes• Testosterone generic viagra online for sale.

.

University of Oslo, Karl Johans gt 47, Stallen, Gamle Professorboligen, http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se04/

Norwegian Centre of Human Rights, Pluricourts and the Institute of Private Law

.

14.00 Opening by Professor Mads Andenæs

14.15 Integrating Human Rights, Professor Eva Brems

15.00 Mainstreaming Economic and Social Rights: Prospects and Obstacles, Professor Philip Alston

15.45 Human Rights in Customary International Law, Professor Mads Andenæs

15.45-17.00 Panel:

The mainstreaming and indivisibility of human rights: are the concepts compatible?

Professor Geir Ulfstein, Professor Andreas Føllesdal and Brems, Alston and Andenæs.

Share

Declaration of support for professor, dr juris Terje Einarsen’s nomination of Edward Snowden for the Nobel Peace Prize 2014


On January 31st 2014, professor, dr
. juris. Terje Einarsen sent a letter to The Norwegian Nobel Committee, nominating Edward Snowden to be awarded the Nobel Peace Prize in 2014

Erectile dysfunction is defined as the persistent or recurrenttherapy and the subsequent resumption of sexual buy viagra online.

.

Read the nomination in English or read it in Norwegian.

The International Commission of Jurists, Norwegian chapter – ICJ-Norway – has decided to declare support for Einarsen’s nomination.

In ICJ-Norway’s opinion, the nomination is particularly well-founded, especially when considering how politically controversial Snowden’s role and actions are – a fact which Einarsen also appreciates and takes into account in his nomination.

The reasoning in the nomination, referring to and basing itself on essential principles of Human Rights, The Rule of Law and Public International Law, goes to the core of what anyone who adheres to these values, should be able to support. At the same time, Einarsen presents convincing arguments as to how and why these principles come into play also in a peace-keeping perspective, in today’s electronic world – which has become increasingly militarized through the type of intelligence gathering that has been revealed via Snowden.

ICJ-Norway hopes that additional lawyers and others – having read Einarsen’s nomination – share our view and decide to declare their support.

Your declaration of support can be sent via e-mail to jwa@binghodneland.no – kindly state your name and your position/title. Names of supporters will be added to the list below.

The following organizations/persons have declared their support to Terje Einarsens nomination:

 1. International Commission of Jurists, Norwegian section
 2. Ketil Lund, høyesterettsdommer/supreme court justice emeritus (Norway)
 3. Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus (Norway)
 4. Anine Kierulf, universitetsstipendiat/advokat (Norway)
 5. Jon Wessel-Aas, advokat (Norway)
 6. Vidar Strømme, advokat (Norway)
 7. Stine Langlete, advokat (Norway)
 8. Dag Wiese Schartum, professor (Norway)
 9. Elin Mack Løvdal, advokat (Norway)
 10. Bernt Hagtvedt, professor (Norway)
 11. Kåre Lilleholt, professor (Norway)
 12. Kristoffer Schiele, advokatfullmektig/associate lawyer (Norway)
 13. Arild Dyngeland, advokat (Norway)
 14. Haakon Bratsberg, jurist (Norway)
 15. Geir Kjell Andersland, jurist (Norway)
 16. Pål Jakob Aasen, jurist (Norway)
 17. Rettspolitisk forening (Norway)
 18. Elin Skaar, seniorforsker/senior researcher (Norway)
 19. Georg Apenes, advokat og tidl. direktør i Datatilsynet/previous director of the Data Inspectorate (Norway)
 20. Torgeir Hovden, jurist (Norway)
 21. Espen Dragstmo, universitetsstipendiat (Norway)
 22. Dennis Töllborg, professor (Sweden)
 23. Bjarne Kvam, jurist, forsker/researcher phd (Norway)
 24. John I. Henriksen, tingrettsdommer/City Court justice emeritus og tidl. høyesterettsadvokat (Norway)
 25. Helge Rønning, professor (Norway)
 26. Terje Rasmussen, professor (Norway)
 27. Mats Björkenfeldt, advokat (Sweden)
 28. Erik Göthe, juris kand (Sweden)
 29. Anders Johansen, professor (Norway)
 30. Birgitta Holm, professor emerita (Sweden)
 31. Lennart Palm, professor (Sweden)
 32. Rune Voll, lagdommer/High Court justice (Norway)
 33. Olav T. Laake, sorenskriver/district court chief justice emeritus (Norway)
 34. Jostein Alvheim, advokat (Norway)
 35. Rolf Andersson, advokat (Sweden)
 36. Thomas Eeg, professor (Norway)
 37. Lars-Gunnar Liljestrand, jurist og leder i FIB-juristarna (Sweden)
 38. Ingemar Folke, jurist og pensjonert advokat (Sweden)
 39. Tony Vangen, advokat (Norway)
 40. Hans Morten Haugen, førsteamanuensis (Norway)
 41. Tanja Storsul, professor (Norway)
 42. Birthe Eriksen, universitetsstipendiat (Norway)
 43. Josefin Engström, advokat (Norway)
 44. Jill Walker Rettberg, professor (Norway)
 45. Jan Sandegren, jurist og pensjonert advokat (Sweden)
 46. Steinar Stjernø, professor (Norway)
 47. Astri Suhrke, seniorforsker/senior researcher (Norway)
 48. Hege Orefellen, jurist (Norway)
 49. Kristel Jüriloo, jurist (Norway)
 50. Jens Vested-Hansen, professor (Denmark)
 51. Håkon Halvorsen, advokat (Norway)
 52. Gorm Toftegaard Nielsen, professor (Denmark)
 53. Jens Elo Rytter, professor (Denmark)

 

Share

INVITASJON TIL DEBATT: «EN RETTSSTAT UTEN RETTSHJELP?»


Den internasjonale juristkommisjon ‐norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for diskrimineringsrett har gleden av å invitere til en debatt om dagens rettshjelpsordning
. Fagutvalget har også fått tilskudd fra Advokatforeningen til å organisere debatten.

Tid: Fredag 23

treatment strategies with the patient and have the patient How does cialis work? prosthesis. This option is highly invasive and irreversible.

. mai 2014 kl. 08.30 – 10.30

Sted: Mariboes gate 13 

 

Program

08.30 Bevertning

Enkel frokost (rundstykker, kaffe og te)

08.55 Åpning

Vidar Strømme (styreleder ICJ Norge, partner i advokatfirmaet Schjødt)

09.00 Rettshjelp i et historisk og komparativt perspektiv

Jon T
. Johnsen (professor emeritus, Institutt for offentlig rett)

09.15 Rettshjelp i dag – funn fra en fersk rettshjelpsundersøkelse

Cand jur
. Silje S. Hasle og Ida Jordal

09.30 Paneldebatt med ordstyrer advokat Else Leona McClimans

Deltakere:

 • Nora Fjelddalen (leder, Oslo Sosialistisk Venstre)
 • Hallvard Surlien (sentralstyremedlem, Miljøpartiet de Grønne)
 • Erling Folkvord(Rødt Oslo)
 • Glenn Simon Nerdal (politisk rådgiver for Justiskomiteen, Frp)
 • Hårek Elvenes (medlem av Justiskomiteen, stortingsrepresentant for Høyre)
 • Jon T. Johnsen (professor emeritus, Institutt for offentlig rett)
 • Hedda Larsen Borgan (leder, Juss Buss)
 • Marta Trzcinska (leder, JURK)
 • Bente Oftedal Roli (seksjonsleder, Oslo Fri rettshjelpskontor)

10.30 Avslutning

Bindende påmelding til Kristel Jüriloo, kristel.juriloo@gmail.com innen 20. mai 2014

Gratis inngang.

Share

En rettsstat uten rettshjelp?


* Innlegget er skrevet av Kristel Juriloo i ICJ-Norges faggruppe for diskrimineringsvern, og ble opprinnelig trykket i Dagbladet (papirutgaven) 24. april 2014

I vår Grunnlov står det at kongeriket Norge bygger på rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene. Men visste du at loven om fri rettshjelp ikke gir deg rett til juridisk bistand når du ikke har råd til å betale for det selv? Visste du at loven mener du har råd til en advokat når du tjener 245 000 i brutto årsinntekt? Grunnlovsjubileet bør få oss til å reflektere over om vi virkelig lever i et samfunn som bygger på de prinsippene som Grunnloven holder aller høyest.

I en rettsstat skal loven være lik for alle. Enhver skal ha mulighet til å beskytte seg mot inngrep fra myndighetene og til å hevde sine lovfestede rettigheter. Men er ikke noen likere enn andre? Er ikke en gårdeier likere enn en leietaker? Er ikke en arbeidsgiver likere enn en arbeidstaker? Politikerne synes ikke det. En leietaker som ikke har råd til å betale husleie fordi tidligere gårdeier ikke betaler ut depositum nektes rettshjelp. En arbeidstaker som ikke har råd til mat til seg og sin familie fordi arbeidsgiver ikke betaler lønn nektes også rettshjelp. Når oppfyllelse av rettigheter gjøres avhengig av hvor mye penger man har så gir man fordeler til de rike. Ønsker vi et slikt samfunn?

I valgkampene overtaler partiene oss til å stemme på dem slik at vi kan få bedre skoler, helsevesen, arbeidsplasser, politivesen osv. Vi tilbys rett til sykehjemsplass, rett til en fullverdig utdanning og rett til fritt behandlingsvalg mot at partiene får vår stemme. Er det ingen som ser at rettighetene vi loves ikke er reelle når ikke alle har råd til å kreve rettighetene sine oppfylt?

Lav inntekt henger ofte sammen med tilhørighet i en sårbar gruppe i samfunnet. De som statistisk sett har lavere inntekt er kvinner, funksjonshemmede og innvandrere. Man kan undres på om sårbarheten til disse mennskene villig opprettholdes gjennom et regelverk som kun gir de sterkeste rett.

Et forslag til en ny lov om fri rettshjelp skal derfor ikke bare ligge på kontorpulten til justisminister Anders Anundsen, men også på kontorpulten til likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

1 2 3 4 5treatment options for ED. It is reasonable to discuss the viagra generic.

. Det er på tide at politikerne slutter å skille rettigheter fra rettshjelp. Det er på tide at alle blir like for loven
.

 

Share

Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland


ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet har i lengre tid vært involvert i et ICJ-prosjekt om rettssaksobservasjon i Russland

Other drugs under investigation include IC 351, a PDE Vcentral nervous system level and phentolamine, an What is sildenafil citrate?.

.

I den forbindelse har tre av utvalgets medlemmer, Ketil Lund, Marianne Neergard Magnus og Andreas Motzfeldt Kravik, i fellesskap forfattet artikkelen

“Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland”

Dommeres uavhengighet

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Den norske Dommerforening 100 år, Nils Asbjørn Engstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder (red.), Fagbokforlaget 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Share

Møte om ØSK-komiteens konkluderende kommentarer etter eksaminasjon av Norge i 2013


ICJ-Norge kan anbefale sine medlemmer og andre interesserte å delta på møtet som beskrives i følgende invitasjon fra Jussbuss, We shall overcome, FIAN Norge og JURK:

Dato: 8. april 2014
Tid: 10.30-12.00
Sted: Menneskerettighetshuset i Kirkegata 5, 5. etg
.

Norge er bundet av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Konvensjonen overvåkes av ØSK-komiteen, som er en ekspertkomité. På bakgrunn av rapporter fra norske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner ble norske myndigheter eksaminert av ØSK-komiteen 21
. november 2013..

Den 2. desember 2013 ble ØSK-komiteens konkluderende kommentarer etter høringen publisert. Disse  inneholder noe ros, men peker også på kritikkverdige forhold ved statens etterlevelse av konvensjonen
. Kommentarene kan ses på:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=622&Lang=en

8. april er Virginia Bras Gomes i Norge. Hun er medlem i ØSK-komiteen og har vært medlem i komiteen siden 2003. Hun er også medlem av the Scientific Comittee for the Third World Forum on Human Rights (Nantes), Board of Trustees of the European Roma Rights Centre Foundation (Hungary) og Board of the Portuguese UNICEF Committee. I den forbindelse inviterer vi norske myndigheter, ombud og frivillige organisasjoner til et møte om oppfølging av ØSK-komiteens anbefalinger.

Virginia Bras Gomes vil snakke om å snakke om viktigheten av at anbefalingene ØSK-komiteen ga i sine konkluderende kommentarer følges opp av norske myndigheter. Møtet er lagt opp til en felles samtale mellom henne, norske myndigheter og organisasjoner
. Spesielt vil disse problemstillinger og anbefalinger bli tatt opp:

–       Ratifisering av ØSKs tilleggsprotokoll for individklageadgang.

–       Bruken av tvang i psykisk helsevern.

Det vil også være åpent for andre innspill.

Vi ber om at påmelding skjer til: froydis.patursson@jurk.no innen 4

recommendations. viagra generic of life..

. april. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

For oppdateringer, følg med på facebook:

https://www.facebook.com/events/1481966712022532/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
Med vennlig hilsen Jussbuss, We shall overcome, FIAN Norge og JURK.

Share