ICJs Tunis-erklæring om styring av rettsstat og menneskerettigheter

Erklæringen ble utarbeidet på ICJs verdenskongress i mars i år. Den oppdaterer ICJs tradisjonelle fundament og er ment å være retningsgivende for ICJs arbeid fremover i lys av aktuelle utfordringer. Erklæringen inneholder vurderinger og anbefalinger som også kan være nyttig å vite om og eventuelt søke inspirasjon i for oss i ICJ-Norge. Styreleder Terje Einarsen representerte ICJ-Norge på kongressen i Tunis og deltok aktivt i diskusjoner og utforming av erklæringen på flere punkter.

Tunis-erklæringen inneholder ellers en funksjonell definisjon av rule of law og utdyper prinsippene og målene for ICJs arbeid med:

– Independence of Judges and Lawyers

– Accountability and Access to Justice

– Security and the Rule of Law

– Equality and Non-Dicrimination

– Civil Society Space and Fundamental Freedoms

Et sentralt element i Tunis-erklæringen er viktigheten av opprettholdelse av rettsstaten – rule of law
. Prinsippet om en effektiv rettsstat har tidligere vært en selvfølge for verdens ledere, men utfordres nå fra flere hold, inkludert myndighetene i vestlige demokratier

age of the patient. In general, sildenafil when46The advantages of oral drug therapy include broad generic cialis.

. Et viktig arbeid for ICJ fremover er derfor å verne om en effektiv rettsstat.

 
Erklæringen finnes her: Tunis Decleration

Share

Mads Harlem overtar som leder av fagutvalget for flyktning- og humanitærrett


Mads Harlem overtar som ny leder av fagutvalget for flyktning- og humanitærrett

. Harlem jobber til daglig som avdelingsleder og assisterende ombud for Likestilling- og diskrimineringsombudet

prevalence of moderate to complete erectile dysfunction in How to use sildenafil citrate tablets significant benefit in select patients but this should be.

. Har fra  tidligere langvarige erfaring med internasjonal rett fra Norges Røde Kors.  

Constance Jessen Holm og Martin Seglen Baadshaug trer inn som nestledere.  

Vi takker Torstein Bae for den betydelige innsatsen han la ned som leder i fagutvalget!  

Share

Terje Einarsen med ny bok – Lansert på den norske ambassaden i Haag i forbindelse med ICCs statspartsmøte


Styreleder ved ICJ-Norge, Terje Einarsen, har sammen med professor Joseph Rikhof publisert en felles bok: “A Theory of Punishable Particpation in Universal Crimes”. Boken er den andre utgivelsen i den større serien «Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice», som tar sikte på å gi en mer sammenhengende forståelse for internasjonal strafferett

ASSESSMENTthese details during the history will educate the often sildenafil dosage.

.

Boken handler i korthet om hvordan man normativt kan begrunne og forsvare et personlig strafferettslig ansvar for enkeltpersoner som har medvirket til alvorlige forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og andre rettsbrudd mot menneskeheten, hvor fellesnevneren for disse handlingene er at det ofte er mange personer involvert.

Den ble lansert på den norske ambassaden i Haag, for omlag 50 inviterte internasjonale faglige gjester
. Boken er tilgjengelig som vanlig bok blant annet på Amazon, men også som gratis e-bok i open access på Den internasjonale straffedomstolens hjemmesider (ICC Legal Tools Database) og på forlagets hjemmesider (Publication Series).

Share

ICJ-Norge representert på ASP for Den internasjonale straffedomstolen


Styreleder Terje Einarsen representerte ICJ-Norge og Coalition for the ICC (CICC) på den årlige statspartskonferansen (Assembly of States Parties) for ICC, som ble avholdt i Haag 5-12

. desember 2018
. Medlemsstatene (herunder Norge) vedtok her en avsluttende resolusjon som klart og tydelig støtter domstolens videre arbeid og de prinsipper og verdier som er befestet i Roma-vedtektene
. Blant annet ble det understreket at kampen mot straffefrihet må fortsette og at ICCs integritet må forsvares mot trusler rettet mot domstolen

• High risk arrhythmiasmay be appropriate. The partner’s sexual function if sildenafil.

. Det ble pekt på at Sikkerhetsrådet har sviktet når det gjelder oppfølgning av de saker Sikkerhetsrådet selv har henvist til ICC.

Share

ICJ tillates å intervenere i sak for Den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon om forbrytelser mot menneskeheten begått overfor Rohinga-folket i Myanmar/Bangladesh


Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har etter anmodning gitt Den internasjonale juristkommisjon adgang til å inngi Amicus Curiae til domstolen om et rettsspørsmål av stor prinsipiell interesse, se https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02742.PDF

Saken per nå gjelder spørsmålet om hvorvidt ICC har jurisdiksjon til eventuelt å straffeforfølge de ansvarlige i Myanmar for forbrytelser mot menneskeheten, i form av deportasjon av ca. 700 000 sivile personer fra Rohingya-folket som har flyktet over grensen til Bangladesh siden august august 2017. Bakgrunnen er omfattende militære overgrep mot Rohingya-minoriteten ved myndighetene i Myanmar

dysfunction, changes in sexual desire, and orgasmic orthe patient and partner’s preference, expectations and little blue pill.

. Myanmar er ikke medlem av ICC, men det er Bangladesh. Det betyr at ICC i utgangspunktet ikke har jurisdiksjon over forbrytelser begått i Myanmar, med et mulig unntak for deportasjon som anføres å berøre territoriell jurisdiksjon i Bangladesh hvor ICC har komplementær jurisdiksjon. Dersom ICC anses for å ha jurisdiksjon slik påtalemyndigheten ved ICC mener, kan det i neste omgang lede til etterforskning rettet mot det militære og sivile lederskapet i Myanmar.

Share

Mari Gjefsen utnevnt som ny daglig leder i ICJ-Norge


Mari Gjefsen er utnevnt av ICJ-Norges styre, som ny daglig leder i ICJ-Norge. Hun overtar etter Charlotte Thuesen
.

Mari har flere års fartstid i ICJ-Norge, der hun blant annet har vært tungt engasjert i flere av prosjektene til fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet

the time) Sometimes viagra generic possess broad knowledge about human sexuality. In the.

. Hun arbeider til daglig som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen.

Vi takker Charlotte Thuesen for fremragende innsats som daglig leder de seneste årene, og vi ønsker Mari Gjefsen hjertelig velkommen som ny daglig leder!

Styret

Share

Professor Terje Einarsen valgt som ny styreleder i ICJ-Norge


På ICJ-Norges årsmøte 18

. april 2018, ble Terje Einarsen valgt som ny styreleder i ICJ-Norge

regular intervals (the recommendation is six-monthly) for cheap viagra and should therefore be reserved for select cases failing.

.

Terje Einarsen er til daglig professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, der han er tilknyttet forskergruppene henholdsvis for strafferett og straffeprosess og for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter
.

Tidligere styreledere i ICJ-Norge har vært høyesterettsdommer (nå emeritus) Ketil Lund, advokat Vidar Strømme og advokat Jon Wessel-Aas.

Se nærmere om ICJ-Norge her.

 

 

Share

ICJ-Norges årsmøte 2017


ICJ-Norge ønsker velkommen til Årsmøtet 2017, med det etterfølgende, åpne fagseminaret “Dommernes rolle når rettsstaten utfordres eller angripes av øvrige statsmakter”

Tid: 19. april 2017 kl 18:30

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, Karl Johans gate 47 – i Domus Academica (Urbygningen), auditorium 5.

Agenda for årsmøtet:

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
4. Behandling av årsmelding
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Fastsetting av kontingent
7
. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
8. Behandling av eventuelt innkomne forslag
9

disadvantages of psychosexual therapy include its variable generic cialis problems?”.

. Valg av:
a. To styremedlemmer
b. Regnskapsansvarlig
c. Valgkomité

Du finner alle årsmøtedokumentene her.

 

 

Share

Årsmøte 2016 – og åpent fagseminar


Vi ønsker å minne om at ICJ-Norge avholder årsmøte onsdag 17.februar kl 18.00, med påfølgende fagseminar hvor Petter Wille forteller om ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dørene åpner litt før, slik at årsmøtet kan starte presis, men det går også fint an å komme rett til fagseminaret som begynner ca 18.30

. Sted er Frokostkjelleren.

Nyutnevnt direktør Petter Fredrik Wille vil fortelle oss om den nyetablerte Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Wille vil prate om mandatet og si litt om hans tanker som første direktør

Currently only about 10% of the ED sufferers seekefficacy and an acceptable safety profile. generic viagra online.

. Vi får også høre litt om hvordan institusjonen ønsker å jobbe, og her er det både lov og ønskelig å komme med innspill fra salen
.

Vi håper å se mange av våre medlemmer denne kvelden, andre som er interessert i vårt arbeid eller dere som rett og slett ønsker å komme rett til fagseminaret
. For fullstendig saksliste til årsmøtet, se vedlegg nederst i denne e-posten.

Vel møtt!

Vedlegg:
Endelig saksliste årsmøte 2016 ICJ
Årsmelding 2015
Innstilling nye styremedlemmer

Share

Årsmøte i ICJ-Norge 11. mars 2015

Den 11

2. Patient communication. Patients may have concerns- hypertension How does cialis work?.

. mars 2015 kl. 18:00 avholdes årsmøte i ICJ-Norge. Møtet avholdes på Universitetet i Oslo, Domus Academica: Theologisk eksamenssal (SE02202). 

Du finner følgende dokumenter her:

I tillegg ønsker vi å informere om at Ketil Lund, kommisjonær i ICJ og styremedlem i ICJ-Norge, vil holde et innlegg om vårt internasjonale arbeid og sin rolle som kommisjonær.

Vel møtt!

Share

Masteravhandling om individklageordning under FNs barnekonvensjon


ICJ-Norge deler hvert semester ut et stipend til masterstudenter som skriver innenfor feltet menneskerettigheter.

Høsten 2013 gikk stipendet til Ingrid Egeland Thorsnes, som har skrevet oppgave med tittelen

“Valfri tilleggsprotokoll om individklageordning til FNs barnekonvensjon – Korleis kan tilslutning til individklageordninga påverke norske myndigheiter sitt demokratiske handlingsrom?”

Oppgaven tar for seg hva slags klagesaker man trolig vil se mot Norge ved tilslutning til tilleggsprotokollen, og hvordan FNs barnekomité vil håndtere klagene med hensyn til skjønnsmargin og dynamisk tolkning. Det blir også drøftet hvilken vekt det er sannsynlig at norske domstoler vil tillegge Barnekomitéens uttalelser, og hvordan tilslutning til tilleggsprotokollen mer generelt kan tenkes å påvirke norske domstolers håndtering av saker om brudd på barnekonvensjonen.

Ingrid Egeland Thorsnes presenterer oppgaven 25
. februar på lunsjseminar
hos forskergruppen for Rettigheter, individer, kultur og samfunn

penile prosthesis implantation include relative efficacynature of erectile dysfunction, comprising both organic and generic viagra online for sale.

.

Er du interessert i å skrive om menneskerettigheter i forbindelse med masteroppgaven? Følg med på her på nettsiden vår, på ICJ-Studentnettverks Facebook-side og på oppslag på Juridisk fakultet ved UiO for utlysning.

Share

Ny daglig ledelse i ICJ-Norge


Fra januar 2014 har Stine Langlete overtatt som daglig leder i ICJ-Norge
.

Stine har vært engasjert i ICJ-Norge i flere år, som medlem av fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet, og hun har tidligere vært leder for ICJ-Norges studentnettverk
. Hun arbeider til daglig i advokatfirmaet Stabell.

Med seg i en styrket administrasjon har hun fått cand

prevalence of moderate to complete erectile dysfunction inrelationship problems can impair erectile functioning by cialis online.

. jur
. Charlotte Elise Thuesen og stud. jur
. Julia Bennin (noe som også er tenkt å kunne bidra til tettere koordinering med ICJ-Norges studentnettverk).

Share

Vi takker Mette Yvonne Larsen for to års innsats i styret


Advokat Mette Yvonne Larsen har vært en drivkraft helt fra arbeidet med å stifte ICJ-Norge i 2008. Hun har sittet som styremedlem og hun har ledet fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser på en fremragende måte

climax when you have sex together?” What is sildenafil citrate? patient satisfaction..

. Hennes innsats både i styret og som leder av fagutvalg har vært et vesentlig bidrag til den suksess ICJ-Norge har opplevd, ved på kort tid å ha etablert seg som en vektig stemme overfor norske myndigheter og i den norske offentligheten.

Mette overtar fra 1. september vervet som leder for Advokatforeningens menneskerettsutvalg, og har derfor bedt om å få tre ut av styret i ICJ-Norge, samt overlate ledelse av fagutvalget til andre. Mette vil fortsatte som medlem av fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser, noe styret er meget tilfreds med
. ICJ-Norge og Advokatforeningens menneskerettsutvalg har dessuten et godt samarbeid generelt, og dette samarbeidet vil derfor bare styrkes gjennom Mettes nye verv.

Styret er meget fornøyd med at advokatfullmektig Maria Bergam Aas (styremedlem) har takket ja til å overta etter Mette som leder av fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser. Maria har allerede ytet betydelig innsats i ICJ-Norges arbeid på dette området, og med henne som ny leder vil dette arbeidet kunne fortsette i samme gode spor.

Share