Den internasjonale juristkommisjon avslutter oppdrag i Guatemala for å evaluere immunitet og rettsvesenets uavhengighet


ICJ-Norges styremedlem og kommisjonær i ICJ, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, deltok i en ICJ-undersøkelseskommisjon som hadde som siktemål å evaluere situasjonen i Guatamala med hensyn til immunitet og rettsvesenets uavhengiget. Nedenfor følger bakgrunn for evalueringen samt en pressemelding fra ICJ om evalueringens hovedkonklusjoner:

Bakgrunn:

Borgerkrigen i Guatemala tok slutt i 1996 med en fredsavtale fremforhandlet av FN. I løpet av borgerkrigen var mer enn 450 maya-landsbyer blitt ødelagt og over 1 million mennesker blitt flyktninger. Over 200 000 personer, hovedsakelig maya, var blitt drept. Sannhetskommisjonen som ble opprettet, slår fast at staten Guatemala deltok i folkemord mot bestemte etniske grupper under borgerkrigen. FNs rapporter har avdekket at 93 prosent av bruddene på menneskerettighetene under borgerkrigen ble foretatt av hæren eller av paramilitære grupper. Et stort flertall i befolkningen består av indiansk urbefolkning, herunder urbefolkning med spansk og annen hvit innblanding, uten reell politisk makt. Et betydelig problem etter fredsslutningen har vært en nærmest total mangel på etterforskning og strafforfølgning av dem som var ansvarlig for folkemord og andre menneskerettsbrudd under borgerkrigen. Etter at en ny riksadvokat, Claudia Paz y Paz, ble utnevnt i 2010, ble general og tidligere president, Efraín Ríos Montt, tiltalt for folkemord og dømt i første instans i 2013
. Etter dommen mobiliserte det reelle maktskikt i Gutemala mot dommen og riksksadvokat Paz y Paz ble pålagt av en domstol å fratre sitt åremålsembete syv måneder før perioden på fire år utløp. Dommen mot Rios Montt ble opphevet av Konstitusjonsdomstolen 2014. Ny rettergang er ikke innledet. I april 2014 gjennomførte ICJs sentralamerikanske avdeling en undersøkelse av situasjonen i Guatemala. Undersøkelseskommisjonen bestod av kommisjonær i ICJ, Ketil Lund, kommisjonær i ICJ, Víctor Rodríguez Rescia fra Costa Rica, María Silvia Guillén fra El Salvador, tidligere kommisjonær i Den interamerikanske kommisjon for menneskerettigheter og Ramón Cadena leder for ICJs sentralamerikanske avdeling. Kommisjonen utarbeidet en rapport og sendte ut følgende pressemelding:

Pressemelding:

ICJs undersøkelseskommisjon har gjennomført et besøk over en uke i Guatemala. Kommisjonen intervjuet tjenestemenn på høyt nivå fra justissektoren, ombudsmannen for menneskerettigheter og representanter for sivilsamfunnet, det internasjonale samfunn og urbefolkningen.

ICJ slår fast at tidligere autoritære stater som søker å bli demokratiske rettstater, ofte vil møte problemer med immunitet for eller annen manglende strafflegging av gove menneskerettighetsbrudd, dette er også tilfellet i Guatemala. Fredsavtalen i landet var et veikart for rettssystemet som tok sikte på å styrke institusjonene, men, fremfor alt, å sikre at dets aktører kunne handle med juridisk uavhengighet og sikkerhet. ICJ mener at det fortsatt er mulig å legge om regjeringens politikk for å oppfylle denne delen av avtalen.

ICJ har kunnet konstatere at dommeres og påtalemyndighetenes uavhengighet er under direkte og indirekte angrep fra de reelle makthaverne i landet, noe som gir grunn til dyp bekymring. Slike systematiske angrep mot rettsvesenet indikerer at det finnes en immunitetspakt mellom ulike sektorer som, hvis den gis fritt spillerom, kan medføre et alvorlig tilbakeslag for kampen mot immunitet i Guatemala

(about half How long does cialis take to work? preferences may direct a patient to consider local.

. Et nylig tilfelle som illustrerer slik direkte angrep på den juridiske uavhengighet, er straffen/sanksjonen som ble pålagt dommer Yassmín Barrios av Advokatforeningens Ærestribunal. En sak hvis alvor understrekes av at Tribunalet ikke hadde kompetanse til å pålegge en slik straff. ”Dette er en vilkårlig, ulovlig og uakseptabel avgjørelse som direkte påvirker domstolenes uavhengighet,” uttalte kommisjonær Ketil Lund.

Under sitt besøk kunne ICJ fastslå at mye av praksisen knyttet til immunitet hadde røtter i den eksisterende rasismen i landet. En rasisme som blant annet viser seg gjennom manglende tilgang til rettsvesenet for urbefolkningen. ICJ ser mange av disse tilfellene som tegn på at det i Guatemala finnes et raseskillesystem – ll ”de facto apartheid”. Dette medfører at de lover og konvensjoner som skal beskytte urfolkenes rettigheter, verken respekteres eller håndheves. ICJ ber hele samfunnet ta inn over seg disse problemene slik at nødvendige skritt kan tas for å få slutt på den ekstreme rasismen som finnes i landet.

Det er faktisk slik at mange av de svertekampanjer og angrep på dommere som finner sted, innebærer indirekte angrep på ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som verner urbefolkningens rettigheter. ”Vi må understreke at det ikke finnes noen ansatt maya, eller representant for maya-, garifuna- eller xinca-myndighetene, i valgkomiteene til tross for at disse komiteene har en svært sentral funksjon for å sikre deres rettigheter”, sa Ketil Lund, ICJ-kommisær og tidligere høyesterettsdommer.

Konstitusjonsdomstolens opphevelse av dommen der Rios Montt ble kjent skyldig i folkemord, er et annet utslag av rasismen. At saken i større grad dreide seg om det hadde funnet sted folkemord, enn om de tiltaltes skyld, viser hvordan makthaverne i landet ønsker å unngå dommer med slikt innhold. Disse kreftene antar at en slik bekreftelse av at folkemord har funnet sted i landet, vil medføre en styrking av urbefolkningens stilling og en, for dem, uakseptabel demokratisering.

For kommisjonen var det spesielt bekymringsfullt å se hvordan det legges til rette for at skruppelløse mennesker bruker media for å skade anseelsen til dommere, påtalemyndighet og de institusjoner som forvalter rettferdighet. Dette kan bidra til å svekke domstolenes uavhengighet. ICJ oppfordrer media til, uten å svekke ytringsfriheten, å praktisere grunnleggende normer for oppførsel og etikk, herunder gi en helhetlig fremstilling av nyheter og vise kildekritikk.

ICJ ber respektfullt om at CICIG foretar en grundig etterforskning av en mulig ”immunitetspakt” mellom de overnevnte krefter og styrker tilsynet av prosessen rundt valget av Riksadvokat.

Guatemala, 11. april 2014

Share