Dommere, advokaters og påtalejuristers uavhengighet

Arbeidsfelt:

Fagutvalget for advokater, dommeres og påtalejuristers uavhengighet arbeider med å støtte og beskytte dommere, advokaters og påtalejuristers virke som uavhengige rettsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Utgangspunktet for gruppens aktiviteter er at prinsippet om domstolenes uavhengighet er et fundamentalt rettsvernsprinsipp og et av rettsstatens grunnvilkår.

Gruppen har særskilt fokus på å sikre at gjeldende rettighetsstandarder som ivaretar rettsaktørers uavhengighet, opprettholdes og videreutvikles. Relevante og aktuelle problemstillinger analyseres og utredes, og gruppen deltar også i samfunnsdebatten.

Fagutvalget deltar for tiden i prosjektet “Judicial Independence and the Right to a fair trial in the Russian Federation” i samarbeid med ICJs hovedkontor i Genève. Prosjektet får støtte av Utenriksdepartementet og Fritt Ord, og har som formål å fremme dommeres og domstolers uavhengighet i Russland. Prosjektet varer i tre år, og inneholder blant annet rundebordskonferanser med russiske dommere og rettssaksobservasjoner i Russland. Medlemmer av fagutvalget vil delta i flere av disse oppdragene.

Fagutvalgets arbeid danner grunnlag for ICJ-Norges styrebehandling av temaer som berører advokaters og dommeres uavhengighet.

Nyheter fra utvalget finner du her

Medlemmer

Åsne Julsrud – spesialrådgiver på Stortinget (leder)

Carsten Smith Elgesem – advokatfullmektig, advokatfirmaet Lund & Co (leder)

Inger Wiig – lagdommer i Borgarting lagmannsrett

Josefin Engström – Ph.d.-kandidat ved Universitetet i Oslo

Andreas Motzfeldt Kravik – underdirektør i Utenriksdepartementet

Nils Christian Langtvedt – partner i advokatfirmaet Hjort

Mari Gjefsen – advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen

Vidar Strømme – advokat, partner i advokatfirmaet Schjødt AS

Heidi Heggdal – tingrettsdommer i Oslo tingrett

Erik Keiserud – advokat, partner i advokatfirmaet Hjort

Share