ICJ avrunder tre-årig prosjekt i Russland


I Moskva, foran Kreml. Fra venstre Vidar Strømme fra ICJ Norge, Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig fra Borgarting lagmannsrett, lagdommer Jolien Schukking fra Haag, lagdommer Francesca Fiecconi fra Milano samt hennes assistent Laura Barison
I Moskva, foran Kreml. Fra venstre Vidar Strømme fra ICJ Norge, Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig fra Borgarting lagmannsrett, lagdommer Jolien Schukking fra Haag, lagdommer Francesca Fiecconi fra Milano samt hennes assistent Laura Barison

ICJs utvalg som arbeider med dommeres og advokaters uavhengighet har de siste tre årene konsentrert mye av arbeidet om Russland. Arbeidet har vært finansiert av Utenriksdepartementet, og ICJs sekretariat i Geneve har samarbeidet med det norske utvalget.

Utvalget har analysert domstolenes arbeidsmåte og grad uavhengighet, og måten advokatene er organisert på. Dette har medført omfattende rapporter med anbefalinger, både på engelsk og russisk
. Rapportene har fått stor utbredelse, både i Russland og i vårt eget lands domstoler, departementer og ambassader.

Analysen av domstolene har særlig omfattet måten dommere rekrutteres på, disiplinærordninger, og andre organisatoriske trekk som har innflytelse på dommernes uavhengighet. En av rapportene kan leses her. Arbeidet har også fått virkninger. I tillegg til at arbeidet sirkulerer og debatteres er minst en endring i lovgivningen om disiplinærstraff gjennomført i Dumaen, med direkte henvisning til ICJs arbeid.

Også en pågående reform av advokatstanden skjer med hyppige henvisninger til ICJs arbeid. I Russland er det to former for advokater, en tradisjonell og mindre forening for tradisjonelle strafferettsadvokater (“Advokatura”), og en større gruppe advokater som ikke er organisert i det hele tatt. Reformarbeidet omfatter særlig en forening av disse to gruppene. Se ICJs rapport om temaet her

(prostaglandin E1) is associated with broad efficacy andDirect Treatment Interventions sildenafil dosage.

.

ICJ besøkte de russiske samarbeidspartnerne på en avsluttende “mission” fra 25 til 28 september 2016. Blant annet den føderale advokatforening understrekte betydningen av arbeidet; det eneste objektive arbeidet fra utenlandske aktører, som de uttrykte det. ICJ hadde også en rundebordskonferanse med en sentral støttespiller, Institute for Law and Public Policy, hvor også representanter for domstolene, advokater og offentlige myndigheter var invitert. I tillegg besøkte delegasjonen både den norske og nederlandske ambassaden i Moskva, som har vist stor interesse for arbeidet. I tillegg til Vidar Strømme fra ICJ Norge deltok også Temur Shakirov fra ICJ Geneve, lagdommer Inger Wiig, samt Jolien Schukking fra Nederland og Francesca Fiecconi og Laura Barison fra Milano.

Share