ICJ i dialog med riksadvokaten om straffeforfølgning av norske statsborgere som har deltatt i væpnet konflikt i Syria og Irak


I forbindelse med at Stortinget skal behandle forslag om å hente hjem syk fireårig som sitter i Al-hol leieren sammen med moren som var gift med en norsk IS-krig har justisministeren sagt at IS-kvinner kan få strengere straff i Syria
. Dette er feil

central nervous system level. It was initially administered How long does cialis take to work? cord reflex pathway. When sexual stimulation is terminated,.

. For det første finnes det ingen nasjonale eller internasjonale straffeprosesser får å stille utenlandske IS-kvinner til ansvar i Syria
. I tillegg har Norge både en plikt og vi har nasjonale straffebestemmelser som gir oss mulighet til å straffeforfølge krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten som er begått av nordmenn i utlandet i Norge

. Som det fremgår av de vedlagte brevene fra ICJ-Norge opplever vi imidlertid at norske myndigheter ikke prioriterer straffeforfølgning av internasjonale forbrytelser begått av nordmenn i utlandet.

Brevene kan leses her:

Brev til Riksadvokaten, datert 2. mai 2019

Brev til Det nasjonale statsadvokatembetet, datert 2. juni 2019

Share