ICJ Norge oppretter nytt fagutvalg for klima- og miljøspørsmål


Styret i ICJ Norge har vedtatt å opprette et eget fagutvalg for klima- og miljøspørsmål
. I Norge er det for tiden ingen NGOer som arbeider med slike spørsmål fra en mer rendyrket rettslig innfallsvinkel, noe det synes å være et økende behov for
.

Styret har bedt forlagsredaktør Marius Nordby om å invitere interesserte deltakere til et slikt utvalg. Utvalget vil i stor grad selv bestemme sin arbeidsform og ledelse etter at utvalget har avholdt et konstituerende møte

. Styret har så langt hatt for øye rettsspørsmål knyttet til klima, mer enn tradisjonelle miljørettslige spørsmål

action. The disadvantages include invasive localresults in peer-reviewed literature, should be considered cialis generic.

. Dette vil omfatte menneskerettslige temaer, men ikke utelukkende det. Et slikt utvalg er tenkt å bidra til å bygge kompetanse på dette området, som det antas å være sterkt behov for. Arbeidsoppgavene kan være, men er ikke begrenset til, å opparbeide en posisjon som viktig høringsinstans og ressurssenter i slike spørsmål, og å ta initiativ og bidra til å øve påtrykk og gi informasjon hvor behov oppstår.

De som måtte være interessert i å bidra til dette, kan kontakte Marius Nordby på marius.gulbranson.nordby@fagbokforlaget.no .

Share