ICJ-Norges høringsuttalelse om forslag til utvidet terrorlovgivning mm


I juli i år – før 22

. juli-kommisjonens rapport forelå – sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut på høring et høringsnotat med forslag til en rekke endringer i blant annet straffeloven

. Forslagene var i hovedsak en ren videreformidling av forslag som var sendt fra PST  til departementet i november 2011, i et den gang hemmeligstemplet brev. Det dreier seg om til dels svært inngripende utvidelser av hvilke handlinger som skal kriminaliseres som forberedelser til fremtidige terrorhandlinger, samt tilhørende utvidelser av blant annet PSTs fullmakter til å drive hemmelig kontroll og overvåkning av enkeltpersoner før det en gang foreligger mistanke om slike forberdelseshandlinger

when necessary. Patients may change treatment How to get viagra corporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil has.

.

ICJ-Norge har i dag levert sin høringsuttalelse, der det blant annet pekes på den fullstendige mangelen på utredning av de rettssikkerhetsmessige konsekvensene av forslagene, og på at man ved å sende ut disse forslagene før man har tatt inn over seg funnene og anbefalingene i 22. juli-kommisjonens rapport, heller ikke har fått med seg helhetsbildet. ICJ-Norge har derfor anbefalt at departementet legger disse forslagene på is, inntil de er vurdert i en langt grundigere utredet og bedre forberedt sammenheng.

Share