ICJ-Norges høringsuttalelse til forslag om ny advokatlov


Skjermbilde 2016-01-02 kl. 09.20.20I fjor leverte det regjeringsoppnevnte advokatlovutvalget sitt forslag til ny advokatlov; NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet — Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand

ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet har gjennomgått lovforslaget, og ICJ-Norge har på bakgrunn av denne gjennomgangen levert en høringsuttalelse
.

ICJ-Norges perspektiv og hovedpoenger kan oppsummeres slik:

Etter fagutvalgets oppfatning har forslaget til ny advokatlov stor betydning for advokaters eksisterende og fremtidige uavhengighet, og ser det derfor som fagutvalgets rolle å bidra med kommentarer til enkelte deler av lovforslaget.

Advokaters uavhengighet er et av rettstatens grunnvilkår, og en forutsetning for rettferdig rettergang.

Mest sentralt er advokaters uavhengighet i forhold til det offentlige, herunder i rollen som forsvarer, som talerør for klienten og den frie meningsdannelse, som rådgiver, og som mottaker av betroelser knyttet til klienters forhold.

I tillegg knyttes prinsipper om advokaters uavhengighet an til interessekonflikter, herunder egeninteressekonflikter og interessekonflikter ved identifikasjon med andres interesser. Sistnevnte omfatter blant annet nærståendeinteressekonflikter, klientinteressekonflikter og partnerinteressekonflikter. Advokaters rett og plikt til uavhengighet griper inn i lovforslagets enkelte deler på flere måter. Vi vil særlig fremheve internasjonale standarder som understreker at advokatforeningers uavhengighet er en bærebjelke for advokatens rolle som en av rettsstatens vokter. Således uttales det i UN Basic Principles on the Role of Lawyers (UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1) at fungerende advokatforeninger er av største viktighet for:

“upholding professional standards and ethics, protecting members from procecution and improper restrictions and infringements…”

Viktige prinsipper er også nedfelt i Recommendation No. R (2000) 21 fra den Europeiske ministerkomité. Foreninger skal ikke bare fungere som interesseorganisasjoner, men har viktige samfunnsmessige funksjoner.

UN Basic Principles understreker at slike foreninger må være institusjonelt uavhengige av staten og offentlige organer. I særdeleshet kreves at “the executive body of professional associations of lawyers shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference”.

Dette er bakgrunnen for vår uttalelse, og etter vårt syn er ikke disse grunnleggende hensyn like godt ivaretatt i alle deler av lovforslaget, selv om hensynet til uavhengighet er fremhevet i NOUen. Lovutvalgets mandat har vært å foreta en bred gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, og å foreslå endringer tilpasset dagens advokatrolle.

Fagutvalget støtter departementets initiativ til å utarbeide et nytt regelverk for advokater og vil understreke hovedformålet med å:

“beskrive hensynene bak prinsippet om advokaters uavhengighet og eventuelle hensyn som tilsier at prinsippet ikke kan gjelde absolutt. Utvalget skal på den bakgrunn vurdere om dagens regelverk i tilstrekkelig grad sikrer advokatenes uavhengige stilling i samfunnet.”

Fagutvalget registrerer at utvalgets mandat forutsetter at prinsippet om uavhengighet ikke kan gjelde absolutt, og da særlig i strafferettslig henseende

the disorder. Consistency is a part of the definition of viagra vs cialis ED can result from endocrinological factors (abnormal.

. Generelt må det i den forbindelse understrekes at hensynet til rettssikkerhet må anses å ha fortrinn i forhold til konkrete etterforskningshensyn, og at dette bør fremgå klart av lovforslagets merknader.

Rettslig beskyttelse mot inngrep i advokaters uavhengighet – især i forholdet til det offentlige – er et fundamentalt rettsvernsprinsipp og universelt anerkjent som sådant. Dette er utgangspunktet og fokuset for nærværende høringsuttalelse, som således kun vil knytte an til utvalgte deler av lovforslaget.

Som det fremgår av ICJ-Norges høringsuttalelse, er fagutvalget skeptisk til store deler av forslaget om organisering av advokatvirksomhet. En grunnleggende betraktning er at lovutvalget har hatt så store ambisjoner om å regulere så mange sider og aspekter av advokatenes virksomhet, at dette ikke har latt seg gjøre uten at man samtidig svekker advokatenes uavhengighet. Som nevnt er det et krav etter blant annet UN Basic Principles at advokatforeninger skal være institusjonelt uavhengige; de skal “stå på egne ben”, samtidig som det konkrete regelverk ikke skal gripe for mye inn i den faktiske frihet til å ytre seg eller påta seg oppdrag.

 

Share