Masteravhandling om individklageordning under FNs barnekonvensjon


ICJ-Norge deler hvert semester ut et stipend til masterstudenter som skriver innenfor feltet menneskerettigheter.

Høsten 2013 gikk stipendet til Ingrid Egeland Thorsnes, som har skrevet oppgave med tittelen

“Valfri tilleggsprotokoll om individklageordning til FNs barnekonvensjon – Korleis kan tilslutning til individklageordninga påverke norske myndigheiter sitt demokratiske handlingsrom?”

Oppgaven tar for seg hva slags klagesaker man trolig vil se mot Norge ved tilslutning til tilleggsprotokollen, og hvordan FNs barnekomité vil håndtere klagene med hensyn til skjønnsmargin og dynamisk tolkning. Det blir også drøftet hvilken vekt det er sannsynlig at norske domstoler vil tillegge Barnekomitéens uttalelser, og hvordan tilslutning til tilleggsprotokollen mer generelt kan tenkes å påvirke norske domstolers håndtering av saker om brudd på barnekonvensjonen.

Ingrid Egeland Thorsnes presenterer oppgaven 25
. februar på lunsjseminar
hos forskergruppen for Rettigheter, individer, kultur og samfunn

penile prosthesis implantation include relative efficacynature of erectile dysfunction, comprising both organic and generic viagra online for sale.

.

Er du interessert i å skrive om menneskerettigheter i forbindelse med masteroppgaven? Følg med på her på nettsiden vår, på ICJ-Studentnettverks Facebook-side og på oppslag på Juridisk fakultet ved UiO for utlysning.

Share