Pro Bono-gruppen

Inntak av nye saker til pro bono-prosjektet stanser fra 1. januar 2020. 

Etter dette vil det ikke bli tatt inn nye saker. Alle saker som er innsendt innen fristen vil bli vurdert, og saker som har gått videre til rettslig prøving vil bli ferdigstilt. 

Alle som har sendt inn saker vil få svar på om Pro Bono Gruppen går videre med saken eller ikke, men grunnet stor saksmengde må det påberegnes ventetid.


Psykiatri- og rettsvernutvalget i ICJ-Norge, har opprettet en Pro Bono-gruppe for menneskerettighetssaker knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern.

    • Har du vært tvangsinnlagt i psykiatrien?
    • Har du blitt tvunget til å ta medikamenter du ikke ønsker?
    • Har du blitt lagt i belter eller vært utsatt for andre tvangsmidler?
    • Har du opplevd andre former for tvang i psykisk helsevern?
  • Trenger du hjelp til å bringe saken din inn for domstolen?

Kanskje vi kan hjelpe deg.

Etter modell og inspirasjon fra advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett (2007-2014) har Psykiatri- og rettsvernutvalget i ICJ-Norge startet et pro bono-prosjekt for mennesker utsatt for psykiatrisk tvang. Vår Pro Bono-gruppe[ii] tilbyr hjelp til å prøve saker for domstolen som gjelder påstand om menneskerettighetsbrudd[iii] i forbindelse med frihetsberøvelse, tvangsbehandling og/eller andre tvangsinngrep i psykisk helsevern.[iv]

Lovverk og praksis knyttet til ulike typer tvangsinngrep i psykisk helsevern reiser særlig viktige menneskerettslige problemstillinger. Det er behov for å sette fokus på diskrimineringsaspektet ved dagens lovgivning og praksis. For mennesker utsatt for psykiatrisk tvang har ikke-diskrimineringsvernet blitt styrket gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte og forpliktet seg til 3. juni 2013.[v]

Tvang i psykisk helsevern reguleres hovedsakelig gjennom Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven). Likestillings- og diskrimineringsombudet, som har ansvaret for den nasjonale overvåkingen av CRPD, har i en rapport fra 2013 konkludert med at psykisk helsevernlovens vilkår for frihetsberøvelse og tvangsbehandling er diskriminerende og i strid med CRPD. LDO skriver at ”psykisk helsevernloven, som hjemler frihetsberøvelse, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler overfor personer med alvorlige psykiske lidelser, bør oppheves og erstattes av et ikke-diskriminerende regelverk”. I likhet med LDO mener ICJ-Norge at det er behov for en omfattende lovrevisjon for å bringe norsk lovgivning på psykisk helsefeltet i tråd med CRPD. Domstolenes rolle som kontrollør av lovers samsvar med menneskerettskonvensjoner er viktig når CRPD skal implementeres.

Tvang i psykisk helsevern, herunder administrativ, tidsubestemt frihetsberøvelse, tvangsmedisinering med psykofarmaka, tvungent ECT (begrunnet i nødrett), og bruk av kjemiske og mekaniske tvangsmidler, skjerming og isolering, representerer noe av det mest inngripende og integritetskrenkende man i tråd med nasjonal lovgivning kan utsette et menneske for i Norge i dag. Basert på vitnemål fra mennesker som har erfart slik tvang, også understøttet av forskning, vet vi at denne type tvangsinngrep kan føre til traumer og andre skadevirkninger. Inngrepenes alvorlige karakter og skadepotensial gjør det særdeles viktig å få prøvet slike saker for retten.

Ved å opprette Pro Bono-gruppen har Psykiatri- og rettsvernutvalget som mål å bedre rettshjelpstilbudet for mennesker som er eller har vært utsatt for bruk av tvang i psykisk helsevern, samt å arbeide for effektiv implementering og håndheving av CRPD og andre menneskerettighetsinstrumenter på området, og bidra til at Norge overholder sine menneskerettslige forpliktelser overfor mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser.

Hvis du ønsker at vi skal gjøre en vurdering av din sak, send oss en søknad om bistand på dette søknadsskjemaet

NB! Husk å lese Standardorientering til søkere før du fyller ut søknadsskjemaet, samt legg ved utfylt og undertegnet fullmaktskjema til søknaden.

Søknader sendes pr. brev til Pro Bono-gruppen, Psykiatri- og rettsvernutvalget, c/o Hestenes og Dramer & co, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo, eller pr. e-post til probonogruppen@gmail.com.

Har du spørsmål, kontakt oss på samme e-postadresse.

***

Fotnoter:

[ii] Pro Bono-gruppen består av en saksforberedende gruppe (sekretariat), en referansegruppe og en fast advokatgruppe. Gruppen ledes av en advokat fra Psykiatri- og rettsvernutvalget.

[iii] Aktuelle menneskerettighetsbestemmelser kan bl.a. være retten til å ikke bli diskriminert basert på funksjonsnedsettelse, retten til frihet og personlig sikkerhet på lik linje med andre, retten til respekt for fysisk og psykisk integritet og rettslig handleevne på lik linje med andre, retten til helsehjelp basert på fritt og informert samtykke, og retten til å ikke bli utsatt for nedverdigende eller umenneskelig behandling eller tortur.

[iv] Pro Bono-gruppen vil, etter en konkret vurdering i den enkelte sak, foreta en siling og kun gå videre med de sakene vi finner best egnet til rettslig prøving gjennom dette prosjektet.

[v] Norge har foreløpig ikke signert eller ratifisert tilleggsprotokollen til CRPD (OP CRPD). Ratifisering av tilleggsprotokollen vil gi individer og grupper som mener deres rettigheter i henhold til CRPD er krenket, en mulighet til å få sine saker undersøkt og vurdert av den uavhengige CRPD-komitèen.

Share