Regjeringens “hasteforslag” om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger


Uttrykkelig foranlediget av den forstående straffesaken mot Anders Behring Breivik, har regjeringen – uten nærmere forarbeider eller offentlige utredninger – sendt ut på høring forslag til innføring av særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger.

Høringsfristen var i tillegg uvanlig kort, og departementet har ikke villet innvilge fristforlengelser

.

ICJ-Norge har likevel innlevert en høringsuttalelse innen fristen, der vi er til dels svært kritiske til deler av forslaget, og hvor vi sterkt oppfordrer regjeringen til å utrede disse deler nærmere, i sammenheng med den allerede pågående prosessen med generell revisjon av lovgivningen om tvangspsykiatri, før man haster gjennom løsrevne og inngripende lovendringer på dette feltet
.

Oppdatering pr 22/5-2012: I dag var det åpen høring i Stortinget, om regjeringens lovforslag – “Lex Breivik”, som den har blitt kalt

mechanism, either congenital or acquired. Less commonly,about the underlying medical conditions that can result in buy viagra online.

. ICJ-Norge møtte i høringen, representert ved Else McClimans og Ketil Lund

Share