Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset gikk i juni 2022 til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, herunder EMK art. 3 og art. 8. De hevdet at de hadde blitt utsatt for ulovlig tvangsbehandling i psykiatrien gjentatte ganger.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød/NRK

ICJ Norge har bistått Eidsvik og Nesset som partshjelper i saken. Partshjelpen er begrunnet med at søksmålene, som er iretteført med bistand fra ICJs pro bono-prosjekt, er de eneste som psykiatriske pasienter har lyktes i å reise for angivelig ulovlig og menneskerettsstridig behandling i psykiatrien i norsk rettshistorie.

I juni 2022 ga tingretten staten fullt medhold, og begrunnet dette med at både fastsettelsesdom og erstatning var avskåret på grunn av tiden som var gått.

Under tingrettssaken uttalte Kristoffer Nerland og Bjarne Snipsøyr fra Regjeringsadvokaten dessuten at det ikke er grunnlag for å konstatere noen menneskerettsbrudd, og at saksøkerne hadde fått hjelpen de hadde krav på, og den de hadde behov for.

Avgjørelsene ble påanket, men ble 16. mai 2023 forkastet av Borgarting lagmannsrett. Saksomkostninger har verken blitt tilkjent i tingretten eller lagmannsretten. Saken vil bli anket til Høyesterett, og eventuelt innklaget for EMD. Ketil Lund vil anmode ICJ Norge om å fortsette partshjelpen.