Samarbeidet med CICC

ICJ-Norge er en av 2500 sivile organisasjoner som er medlem av The Coalition for the International Criminal Court (CICC). Formålet er å arbeide for en mer fredelig verden gjennom tilgang til rettferdighet for ofre for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og aggresjon. I dette arbeidet står Den permanente internasjonale straffedomstolen (ICC) sentralt. ICJ-Norge støtter domstolens uavhengighet og frihet fra utilbørlig politisk press, og arbeider for at flest mulig stater skal ratifisere domstolens Roma-vedtekter, inklusive tillegget om aggresjonsforbrytelse («crime of aggression») samt andre tillegg som vedtas av ICCs statsparter. Medlemmer av ICJ-Norge har representert CICC på det årlige statspartsmøte for ICC.

Samarbeidet ledes av

Kontakt via e-post