Om ICJ-Norge

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) er en nasjonal avdeling av International Commission of Jurists (ICJ).

ICJ Genève

International Commission of Jurists (ICJ) er en ideell internasjonal organisasjon med sekretariat i Genève, stiftet i 1952. Organisasjonen var den første internasjonale frivillige organisasjon (NGO) med oppgave å forsvare rettsstat («rule of law») og universelle menneskerettigheter («human rights»).

ICJ består ved siden av sekretariatet med en rekke faglig kompetente jurister og en administrasjon ledet av ICJs Secretary General, Sam Zarifi, av selve Kommisjonen (60 fremstående jurister fra alle verdensdeler), og et 80-talls avdelinger i like mange land. Kommisjonærenes arbeid for menneskerettigheter er internasjonalt anerkjent; de representerer kun seg selv, ikke landene de kommer fra. De avspeiler et geografisk mangfold og verdens ulike rettssystemer. ICJ-Norges første styreleder, høyesterettsdommer (emeritus) Ketil Lund var inntil 2021 en av ICJs kommisjonærer. Andre norske kommisjonærer har vært tidligere justisminister og høyesterettsjustitiarius Terje Wold (1964-1972) og professor Torkel Opsahl (1973 til 1988).

ICJ-Norge

ICJ-Norge ble stiftet i 2008, og arbeider for å fremme ICJs formål i Norge og – i samarbeid med ICJs øvrige organisasjon – internasjonalt. Vår målsetting er å fremme og beskytte menneskerettigheter, demokrati og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets og utsatte gruppers grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolenes, påtalemyndighetens og advokatyrkets uavhengighet og alle staters gjennomføring av forpliktende internasjonale standarder.

ICJ-Norge er en frivillig og uavhengig medlemsorganisasjon for jurister som ønsker å fremme ICJs formål innenfor organisasjonens rammer (jf. vedtektene). Organisasjonen består av et styre med en styreleder og en daglig leder som tradisjonelt har fungert som bindeledd og organisatorisk motor mellom styremøtene, i samarbeid med fagutvalgene. Denne funksjonen er understøttet av en organisasjonssekretær med et særlig ansvar for regnskap og ICJs Nyhetsbrev og en redaktør for ICJs hjemmeside.

Nærmere om ICJ-Norge

Styreleder har gjerne vært ICJ-Norges ansikt utad. ICJ-Norges tidligere styreledere har vært profilerte jurister; høyesterettsdommer (emeritus) Ketil Lund, advokat Vidar Strømme og advokat Jon Wessel-Aas. Professor og advokat Terje Einarsen er styreleder per i dag. I takt med organisasjonens vekst og utvikling spiller lederne av fagutvalgene, eventuelt også daglig leder, en stadig viktigere rolle i profileringen av ICJs arbeid. Det meste av ICJ-Norges arbeid gjøres i fagutvalgene ut fra selvstendige prioriteringer. Styrets oppgave er å legge forholdene til rette for arbeidet og eventuelt bidra til kvalitetssikring av høringsuttalelser, brev til offentlige organer, bidrag i media og andre publikasjoner. ICJ-Norges styreleder, daglig leder, øvrige styremedlemmer og organisasjonssekretær velges på ICJ-Norges årsmøte, etter forslag fra valgkomiteen, for to år av gangen (jf. vedtektene). ICJ-Norge vil i visse spørsmål konferere og koordinere seg med hovedorganisasjonen (ICJ Genève), men opptrer i hovedsak uavhengig av hovedorganisasjonen. ICJ-Norge er økonomisk uavhengig og mottar ikke statlige bidrag, men kan til visse prosjekter søke ad-hoc støtte på eget initiativ eller i samarbeid med andre organisasjoner. ICJ-Norges inntekter består av ordinær medlemsavgift for enkeltpersoner (kr. 300) og bidrag fra advokatfirma-medlemmer. Medlemmer av studentnettverkene betaler ikke kontingent til ICJ-Norge. ICJ-Norges verv eller arbeid er ikke honorert. Inntektene brukes til nødvendige driftsutgifter og støtte til ICJ-Norges arrangementer og aktiviteter. Valgkomiteen består i dag av Phd-kandidat Josefin Engström og advokatpartner (H) Jon Wessel-Aas.

Administrasjon

Organisasjonssekretær

Bano Abdulrahman

Redaktør for nettside

Sebastian H. Mikkelsen

Hold deg oppdatert

Følg oss på sosiale medier for å mottatt aktuelle oppdateringer