ICJ-Norge oppretter nytt fagutvalg for klima,- miljø- og urfolksrett. Utvalget skal ledes av senioradvokat i Lund og Co, Constance Jessen Holm. – Håpet er å sette sammen en
god gruppe med flinke jurister som kan bidra med blant annet høringsinnspill, sier Jessen Holm.

Det nye utvalget skal arbeide med problemstillinger på tvers av flere rettsområder, herunder spørsmål om nasjonale minoriteters rettigheter i møte med klima- og miljøhensyn. Utvalgets mandat omfatter konstitusjonelle spørsmål og gjennomføring av lovgivning og internasjonale forpliktelser som stiller krav om vern av natur, miljø, klima og urfolks tradisjonelle levesett. Det ligger innenfor mandatet å arbeide med menneskerettslige spørsmål, hvor vekting av motstående hensyn til industri, grønt skifte, klima, miljø og urfolk kan stå sentralt.

Hvilke saker vil du fokusere på som leder for det nye utvalget?

Det som kan bli interessant er saker som omhandler kraftutbygging i områder hvor samiske interesser berøres. På dette området er det flere problemstillinger, blant annet knyttet til vindkraftutbygging og oppgradering av kraftlinjer. Utvalget vil fokusere på hvordan det kan tilrettelegges for et grønt skifte og samtidig ivareta urfolks særlige rettigheter til landområdene.

Hvorfor er det relevant å se klima-, miljø- og urfolksrett under ett?

Dette er interesser som ofte går hånd i hånd, men som også kan trekke i ulike retninger.
Mange mener at den tradisjonelle urfolkslevemåten innebærer god forvaltning av
naturressursene og naturen som sådan. Når det imidlertid gjelder enorme kraftutbygginger, som det vi har vært vitne til på Fosen, er vi i en situasjon hvor hensynet til klima trekker i en annen retning enn hensynet til urfolk og miljø. Vindturbiner er positivt for klimaet, men ikke nødvendigvis for miljøet. Det er nyttig å se de ulike problemstillingene som oppstår i sammenheng, for å prøve å se om det er mulig å komme til løsninger som ivaretar alle hensyn, samt å utforske spørsmålet om og når de ulike interessene må vike for hverandre, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Har du en sak som engasjerer deg spesielt mye akkurat nå?

En undersøkelse som Amnesty publiserte i høst viser at det har vært en økning i samehets
etter Fosendemonstrasjonene. Det opprører meg at vi fremdeles tillater oss å snakke
nedverdigende om en annen folkegruppe og nedvurdere deres måte å leve på. Det bekymrer meg at økt hets er en konsekvens av at samiske rettigheter får gjennomslag i offentligheten.