Vedtekter for Den Internasjonale Juristkommisjon, Norsk avdeling

Vedtektene er vedtatt den 4. september 2008, med senere endringer 29. mai 2012, 10. april 2019 og 20. april 2021.

§ 1 Navn og organisasjon

 1. Den internasjonale Juristkommisjon, Norsk Avdeling (heretter ICJ-Norge) er en ideell forening, registrert i Brønnøysundregisteret og med sekretariat i Oslo. Foreningen er en akkreditert nasjonal avdeling av International Commission of Jurists.
 2. Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person.
 3. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.
 4. Styret velges av årsmøtet og leder ICJ-Norge. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.
 5. Den daglige driften av foreningen kan delegeres til et sekretariat ved en generalsekretær.
 6. Styret kan oppnevne egne utvalg for tidsbegrensede arbeids- eller utredningsoppgaver. Det kan også nedsette faste ekspertgrupper og en studentgruppe til støtte for foreningens arbeid.

§ 2 Formål og virkemidler

 1. Foreningen arbeider for det formål og etter de prinsipper og retningslinjer som gjelder for International Commission of Jurists.
 2. Foreningens mål er å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter og fremme domstolsvesenets og advokatyrkets uavhengighet og til Norges gjennomføring av internasjonale standarder.
 3. Målene søkes nådd blant annet ved:
  1. Å anbefale endringer i lovgivningen, og å påvirke politikk, rettspraksis og annen myndighetsutøvelse.
  2. Å overvåke Norges etterlevelse av inngåtte internasjonale forpliktelser.
  3. Å bidra til bekjempelse av menneskerettighetskrenkelser.
  4. Å arrangere seminarer og informere offentligheten om menneskerettighetenes kår nasjonalt og internasjonalt.
  5. Å samarbeide med foreninger, organisasjoner og myndigheter som virker for samme formål som ICJ-Norge.
  6. Å samarbeide med ICJs internasjonale sekretariat og andre nasjonale avdelinger av ICJ.

§ 3 Medlemskap

 1. Enhver som har avlagt juridisk embetseksamen i Norge eller i utlandet eller er jusstudent og som slutter seg til ICJ-Norges formål, kan opptas som medlem. Styret kan særskilt beslutte at advokatfirmaer og foreninger som slutter seg til ICJ-Norges formål kan opptas som støttemedlemmer. Medlemmer opptas etter skriftlig søknad; i søknaden skal det klart fremgå at søkeren er kjent med foreningens formål.
 2. Personlig medlemskap eller støttemedlemskap i foreningen er gyldig fra den dag kontingent er betalt.

§ 4 Kontingent

 1. Kontingent for det påfølgende år fastsettes av årsmøtet.
 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen ved vedtak av styret. Strykes et medlem av denne grunn, kan vedkommende ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt.

§ 5 Årsmøtet

 1. Årsmøtet avholdes hvert år før 30. juni. Det innkalles av styret med minst tre ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet.
 2. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre 3/4 av de fremmøtte gir sitt samtykke i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste ved møtets begynnelse.
 3. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført når lovlig innkalling er foretatt.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet behandles følgende saker:

 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
 4. Behandling av årsrapport
 5. Godkjenning av årsregnskap
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
 8. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
 9. Valg av
  1. leder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. revisor
  3. valgkomite bestående av leder og to medlemmer, hvorav ingen sitter i styret. Styreleder og generalsekretær deltar i valgkomiteens møter som observatører, med talerett, men uten stemmerett.

§ 7 Vedtak på årsmøtet

 1. Bare personlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Institusjonelle medlemmer og medlemmer som har lønnet arbeid i foreningen, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 2. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, er et forslag vedtatt når det har oppnådd mer enn halvdelen av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
 3. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.
 4. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Årsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en fjerdedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel.

§ 9 Styret

 1. Foreningen ledes av et styre på minst tre og mest seks personlige medlemmer av ICJ-Norge. Styret kan ha inntil 3 varamedlemmer. Styret skal ha en studentrepresentant i tillegg til de øvrige styremedlemmene. Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det skal påse at foreningen blir drevet i samsvar med gjeldende vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret beslutter i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet.
 2. Vervet som styremedlem er personlig, det kan ikke utøves på vegne av eller under instruksjon fra egen arbeidsgiver, eller organisasjon eller institusjon.
 3. Styremedlem kan ikke inneha lønnet stilling eller verv i foreningen. Aktive politikere kan ikke sitte i styret.
 4. Styret skal:
  1. Arbeide for å fremme foreningens formål, jfr. § 2
  2. Forberede og innkalle til årsmøtet
  3. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt utferdige årsmelding og årsregnskap
 5.  Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 6. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Dersom et styremedlem trer ut I valgperioden, kan styret oppnevne en etterfølger som fungerer frem til neste årsmøte. Hvis styret blir på færre enn tre medlemmer, skal slik oppnevning alltid skje.
 7. Styremedlemmer bør bare ta etterfølgende gjenvalg to ganger. En slik begrensning vil innebære at ingen styremedlemmer inklusive styreleder bør sitte i mer enn tre perioder sammenhengende (seks år). Årsmøtet kan likevel ved behov godkjenne gjenvalg utover seks år.

§ 10 Vedtektsendring

Forslag til endringer i disse vedtektene må være fremsatt senest ved innkalling til ordinært årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart hvis ikke noe annet er fastsatt i endringsvedtaket.

§ 11 Oppløsning

  1. Forslag om oppløsning av ICJ-Norge må fremsettes senest ved innkalling til ordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 4/5 flertall.
  2. Foreningens netto formue etter oppløsning tilfaller International Commission of Jurists ved det internasjonale sekretariat.