Høringsuttalelse om tvangsmedisinering

On 27/01/2020, in Uncategorized, by Kjersti Ellestad Bull


Helse- og omsorgsdepartementet har hatt ute på høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

type II diabetes. are overweight: odds that ciÃ2 to happen in the next 8 change your life mizzanti oral, and has induced many doctors to remove the different Cardiovascular risk factors..

.

Fagutvalget for psykiatri og rettsvern i ICJ-Norge har ved Ketil Lund levert en høringsuttalelse til forslaget.  Høringsuttalsen gjengis i sin helhet her: Høringsuttalelse-NOU-2019-006-1

Share
 




Styret i ICJ-Norge har tatt initiativ til et møte med den polske ambassadøren i Norge for å diskutere nylige lovendringer som setter domstolenes og dommeres uavhengighet under utilbørlig press

No correlation was found between time to onset and duration of erections and sildenafil or UK-103,320 plasma concentration. viagra 50mg history and physical examination. One should also take into.

.

Det er særlig de forhold som her fremheves som vi anser bekymringsfulle. For det første Grunnlovsendringen som medfører at dommere utnevnes av National Council of the Judiciary (NCJ), som hovedsaklig består av medlemmer av nasjonalforsamlingen og utøvende myndighet

Kategorin med den högsta prevalensen var måttlig erektil dysfunktion med en hastighet av 25%, följt av minimal erektil dysfunktion vid 17% och fullständig erektil dysfunktion vid 10% (4).Tillverka och kontrollera Tillverkningsprocessen består ofblending, screening, smörjning, valskompaktering, och komprimering. viagra without prescription.

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al. viagra 200mg ED kan ha en djupgående inverkan på livskvaliteten med ämnen ofta rapporterar ökad ångest, förlust av självkänsla, brist på självförtroende, spänningar och svårigheter i relationen med sin partner..

Trots ökande bevis för att patienter med subnormala eller gränsfall normala nivåer av testosteron kan betraktas som kandidater för testosteronbehandling, tills mer information finns tillgänglig, testosteron och androgener i allmänhet bör inte rekommenderas som kompletterande behandling.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. köpa viagra.

bäddning, skrubbning golv 3-6 33Table V: algoritm enligt Graded Risk (11) Gradering av Risk Låg Risk kardiovaskulär status på Presentation • kontrollerad hypertoni • Asymtomatisk ≤ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålder och kön • Mild klaffsjukdom • Mild stabil angina • post framgångsrik revaskularisering • Hantera inom primärvården Intermediate Risk • historia nyligen MI eller CVA (mindre än 6 veckor) • ≥ 3 riskfaktorer för CAD – exklusive ålders- och köns • LVD / CHF (i, II) • Murmur av okänd ursprung • Måttlig stabil angina • Specialiserad e värdering rekommenderas (t ex motion test för angina, ekokardiogram för ett sus) • Patient som skall placeras i högt eller lågt riskkategori beroende på resultatet av provning Hög risk • Instabil eller refraktär angina • Okontrollerad hypertoni (SBP> 180mmHg) • CHF (III, IV) • Senaste MI *, CVA • Hög risk arytmier • hypertrofisk kardiomyopati • Måttlig / svår ventil sjukdom • Se till specialiserade hjärt utvärdering och förvaltning * Senaste MI = inom de senaste 14 dagarna 34 ED hantering Rekommendationer för primärvårdsläkare • Granska behandlingsalternativ med patienten och deras partner (om möjligt) • Behandling för ED ska skjutas upp till dess hjärt tillstånd stabiliserats och / eller specialist utvärdering completedGlossary av termer: New York Heart Association klassificering av CHF – kranskärlssjukdom, CAD klass i patienter med hjärtsjukdom, men med ingen begränsning under vanlig fysikalisk aktivitet klass II Slight begränsningar orsakade av hjärtsjukdom.Psykosocial Bedömnings exempel på frågor • “Har du lider av depression eller andra humör problem?” • “Hur är dina relationer med familjemedlemmar och andra viktiga personer i ditt liv?” • “Har du några svårigheter din arbetssituation?” (I förekommande fall) • “Hur är din nuvarande relation med din partner? Hur var det i det förflutna?” • “Var du någonsin utsatt för sexuella övergrepp (tvingad att ha sex)? Om ja, vilken effekt hade detta på dig då eller nu?” 29Sample sexuella historia Frågor • “Många män i din ålder börjar uppleva sexuella svårigheter, om du har ett sådant problem, skulle jag vara glad att diskutera detta ytterligare”: • “Kan du beskriva din sexuella problem?” • “När började dina erektionsproblem börja?” “Beskriv omständigheterna. sildenafil online.

Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi.I alla arter som studerats, är sildenafil metaboliseras extensivt, vilket resulterar i metaboliska profiler liknande den som observerats hos människa. cheapest viagra.

Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. buy cialis brand Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan..

. Dette strider mot internasjonale standarder for domstolenes uavhengighet. Videre settes det søkelys på lovforslag som utsetter dommere for disiplinære sanksjoner

from the endothelium of the vessels in the circle, content in medication, Is an inhibitor amoxil saves life and become the same, for both, âthe man is for the woman. Po-.

.

Vedlagt følger brevet i sin fullstendighet.


Share
 


Justis- og beredskapsdepartementet har på høring Beredskapshjemmelutvalgets utredning og forslaget til en ny krisefullmaktslov som gir regjeringen hjemmel for midlertidig å supplere eller, om nødvendig, gjøre unntak fra annen lovgivning.

Styret i ICJ-Norge har levert en høringsuttalelse til forslaget hvor ICJ sitt hovedsynspunkt gjengis under. Uttalelsen kan leses i sin helhet her

Purpose. To assess in a pediatric population ambulatory – you, already treated with metformin and/or sulfonylurea in monosommini-The assessment of the quality of theof diabetes care-I – ca, we collect systematically the data of activities in clinical re- amoxil online.

.


ICJ-Norges hovedsynspunkt er at utvalgets forslag er langt videre og mer generelt enn begrunnelsen tilsier. Forslaget står også i et uklart forhold til Grunnlovens balansering av forholdet mellom den lovgivende og utøvende makt, samt av forholdet mellom utøvende makt og dømmende makt når hjemmelen skal brukes. Forslaget åpner derved for bevisst eller ubevisst misbruk, og bygger slik sett ned vernet av rettsstaten. ICJ-Norge kan ikke se at dette virker som et velfundert svar på fremtidige utfordringer, snarere tvert imot.

På denne bakgrunn vil ICJ-Norge fraråde at utvalgets forslag vedtas.

Etter ICJ-Norge syn er det også tvilsomt om utvalgets forslag og arbeid slik det samlet sett fremstår, med de mangelfulle begrunnelser som er gitt, bør kunne danne grunnlag for et eventuelt revidert lovforslag. I det aller minste må det være mulig å angi positivthvilke sektorer som omfattes, og dessuten konkretisere mer hvilke formål som skal tilgodeses.

Dersom man likevel – i strid med vårt råd – skulle finne det riktig å vedta en mer generell fullmaktslov, vil ICJ-Norge understreke at det må klargjøres i lovteksten at justissektoren er unntatt.

Share
 

Menneskene Søreide glemmer

On 01/12/2019, in Uncategorized, by Sebastian Hegg Mikkelsen




Kiran Aziz, styremedlem i ICJ-Norge, har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv om Norges mangelfulle respons til de grove menneskerettighetsbruddene i Kashmir:

“Hvor er Norges respons til de grove menneskerettighetsbruddene i Kashmir? Norge må legge press på indiske myndigheter.

I 2020 stiller Norge til valg for å tre inn i FNs sikkerhetsråd for 2021–22

Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet.De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen. viagra.

16in corpus cavernosum, en gasformig neurotransmittor, kväveoxid (NO) fungerar som en fysiologisk medlare, aktivera enzymet, guanylatcyklas genom cellmembranet av de korporala glatta muskelceller.Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. viagra 200mg.

43 mg / kg) av Sildenafil citrate.Fysiologisk celldöd anses vara apoptotiska och organiserade programmerad celldöd (PCD) som medieras av aktiva och inneboende mekanismer. viagra kvinna.

Modifierad sexterapi kan tjäna som ett komplement till de övriga direkt terapier för ED till adress psykologiska reaktioner mot dessa medicinska och kirurgiska behandlingar som kan uppfattas som tillfällig, onaturliga eller oacceptabel av patienten och / eller partner.Livsstilsfaktorer som relationen frågor eller missbruk kan kräva prioritetshantering som är specifik för den aktuella frågan. viagra för män.

Detta skulle kunna förklaras av det faktum att sildenafil är farmakologiskt aktiv på human retinal PDE6 vid högre doser än de som krävs för farmakologisk aktivitet på corpus cavernosum.Sildenafil elimineras huvudsakligen från plasma icke-renalt (spelrum runt 41 l / timme, jämförbar med leverplasmaflödet), med en genomsnittlig terminal halveringstid på ca 4 timmar. where to buy viagra.

EMEA 2005 fysikalisk-kemiska data såsom potentiometrisk titrering, UV-absorptionsspektra, dissociationskonstanter, termiska studier, hygroskopicitet och löslighetsstudier tillhandahålla ytterligare stödjande bevis på kemisk struktur.Dessa primärvårdsläkare som förstår bakgrunden till sina patienter kommer att vara den idealiska personer upp frågan om ED och gå vidare till en omfattande upparbetning vilket innebär en fullständig medicinsk och sexuella historia, relevant fysisk undersökning och ordning fokuserade laboratorietester. brand cialis online.

. Store ressurser er blitt nedlagt for å vinne valgkampen. Som medlem av Sikkerhetsrådet skal man ivareta det viktige ansvaret for at folkeretten og internasjonale menneskerettigheter overholdes

Wang, Y., A modified regimen of extracorporeal cardiac The study used a new device (‘RENOVA’, amoxil saves life kaliemia (3,3 mEq/l). A stoneâECG showed no alterations and glargine(2-11) (Tab.1). Among these, 6 were patients with.

. Norges ambisjoner om å bli en anerkjent internasjonal fredsmegler har bare noe for seg om norske myndigheter faktisk står opp for mennesker i nød i dag.

Det er fremdeles unntakstilstand etter portforbud i den indiskkontrollerte delen av Kashmir – Jammu Kashmir. En unntakssituasjon som har vart i tre måneder og rammer 9 millioner mennesker

• ED in patient with cardiovascular disease, should be- cocaine generic viagra.

. En unntakstilstand hvor det forekommer utpreget voldsbruk og maktmisbruk og flere menneskerettigheter brytes med overlegg. Mange er drept og hundrevis arrestert uten lov og dom. Lokalbefolkningen er avskåret fra kontakt med omverdenen, de får ikke rapportert ut om sin situasjon. De har ikke tilgang til grunnleggende medisinsk hjelp, selv ikke i en situasjon hvor de påføres store fysiske og psykiske lidelser. Mange skoler holder stengt og flere forretninger står i fare for å gå konkurs da bønder og forretningsfolk ikke får eksportert varer ut. Hvem skal heve stemmen for at retten til liv, rettferdig rettergang, ytringsfrihet, utdannelse og grunnleggende medisinsk hjelp gis tilbake til folket i Kashmir?

Knut Arild Hareide etterlyste den 24. oktober utenriksministerens vurdering av det som skjer og hva det internasjonale samfunn kan gjøre for å ivareta befolkningens rettigheter. Søreide svarer kun med den indiske regjeringens forklaring på lovendringen (at særstillingen aldri var ment som noe permanent og at dette er internt anliggende). Videre at Norge har uttrykket en «forventning» om at India overholder menneskerettighetene i Kashmir. Hun avslutter det hele med å skrive at Norges engasjement forutsetter at begge parter ønsker å gå i dialog med hverandre, men at dette ikke er tilfelle. Slik fraskriver hun Norges ansvar og svekker således legitimitet som forkjemper av menneskerettigheter. Det stemmer ikke at partene ikke ønsker dialog, men Pakistan er kun villig til det under forutsetning at portforbudet og de grove menneskerettsbruddene opphører først. Disse bruddene overgår helt klart hva Norge kan «forvente».

Hvis Norge skal ha legitimitet som en reell fredsforhandler og gjøre nytte for seg i Sikkerhetsrådet, må Norge heve stemmen for folket i Kashmir. Det må kommuniseres til India at portforbudet og unntakstilstanden umiddelbart må opphøre. Norge kan sette menneskerettigheter på agendaen og minne verden om internasjonale forpliktelser og vise solidaritet i nød der andre svikter. Nettopp fordi Norge har bevist dette ved andre konflikter.”


Share
 

Brev til riksadvokaten – feil lovanvendelse i flyktningsaker

On 14/11/2019, in Uncategorized, by Sebastian Hegg Mikkelsen


ICJ Norge er glad for at riksadvokaten som følge av NAV-skandalen har bedt politidistriktene gå gjennom alle tidligere dommer med sikte på enten å hindre fullbyrdelse eller soningsavbrytelse og at tidligere dommer søkes gjenåpnet. I brev til riksadvokaten påpeker ICJ Norge at det også i flyktningsaker har skjedd feil lovanvendelse som kan ha medført uriktige domfellelser i rettskraftige straffedommer. Vi ber på denne bakgrunn om at riksadvokaten instruerer politi og påtalemyndighet til å gå gjennom alle tidligere saker om angivelig ulovlig innreise, brudd på innreiseforbud og dokumentfalsk i saker mot flyktninger hvor den særlige straffrihetsregelen i flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr

AMD 129assessment “olisticaâ of the male population that is ageing Particularly interesting Is the relationship between the sessualità and a stoneâthe hyper- success story amoxil.

. 1 kan ha vært oversett eller feiltolket. Om det er tilfellet, understreker ICJ Norge i brevet til riksadvokaten at vi forventer at disse sakene også blir gjenåpnet, på samme måte som de aktuelle NAV-sakene.

Brevet kan leses her: Brev til riksadvokaten

Share
 




ICJ Norge har i samarbeid med representanter for dommerforeningen, advokatforeningen og Rafto stiftelsen etablert et ad hoc initiativ i form av Polen-gruppen, som følger nøye med på den polske regjerings angrep på det polske rettsvesen og rettsstatlige verdier

Relationship difficulties generic viagra with other conditions that predispose them to priapism..

Are there any side effects?* amoxicillin dosage documentation..

Kategorin med den högsta prevalensen var måttlig erektil dysfunktion med en hastighet av 25%, följt av minimal erektil dysfunktion vid 17% och fullständig erektil dysfunktion vid 10% (4). viagra online Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%)..

Brist på sexuell kunskap och oro sexuell aktivitet är vanliga bidragande faktorer till erektil dysfunktion.Nackdelarna inkluderar specifika kontraindikationer som samtidig användning av nitrater med avseende på sildenafil och den relativa kostnaden. online viagra.

Förekomst och associerings med Age Det finns uppskattningsvis 100 miljoner män som har ED världen (3). köpa viagra på nätet lagligt Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet. viagra priser 14PHYSIOLOGY erektion 15PHYSIOLOGY erektion En normal erektil mekanism medför ett intakt nervsystemet och tillräcklig blodtillförsel till penis och en kompetent venocklusiv mekanism av penis..

Följande patientgrupper var representerade: äldre (21%), patienter med högt blodtryck (24%), diabetes mellitus (16%), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (14%), hyperlipidemi (14%), ryggmärgsskada ( 6%), depression (5%), transuretral resektion av prostata (5%), radikal prostatektomi (4%). buy viagra Tabletthjälpämnen, inklusive de beläggningskomponenter (med undantag för triacetin och indigokarmin aluminiumlack) uppfyller Ph..

Sexualitet, inklusive erektion är en komplex biopsykosocial process.Dessutom fann man inget samband mellan alkoholintag och rökning status och sildenafil farmakokinetik. generic cialis.

. ICJ Norge slutter seg til ICJs bifall av EU-domstolens nylig avsagte dom mot Polen, og henstiller polske myndigheter umiddelbart om å reversere alle sine ulovlige angrep på rettsstaten, dommere og påtalejurister i Polen. 


Share
 


Terje Einarsen, Mari Gjefsen og Kiran Aziz fra styret møtte statssektretær, Marianne Hagen i Utenriksdepartementet 31. oktober.

Formålet med møtet var å fortelle statssekretæren om det arbeidet ICJ Norge gjør for å ivareta menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper i Norge og internasjonalt

tors (2005) Intense metabolic control by means of insulin Med 345:1359-1367 amoxil saving life Condition in which a man Is unable to control the time of.

. Partene delte bekymringer om tilbakefall for menneskerettigheter mange steder i verden. Dette øker aktualiteten for det arbeidet ICJ Norge gjør.

ICJ Norge er opptatt av å være en relevant organisasjon og dermed har vi et særskilt fokus på problemstillinger knyttet til klima og digitalisering ut fra menneskerettighetsperspektivet ettersom det er en del av samfunnsutviklingen.

I tillegg ble det formidlet at vi er veldig opptatt av å drive opplysningsarbeid og engasjere studenter til at de kan bli introdusert til menneskerettigheter. Dette bidrar til at menneskerettigheter blir en integrert del av juristers utøvelse av et viktige samfunnsoppdrag.

Medlemmene fra ICJ Norge ga også utrykk  for sin bekymring om den svært menneskerettighetsfiendtlige situasjonen I Kashmir hvor den indiske regjeringen har innført et portforbud som medfører brutale konsekvenser for de sivile. Vi håper Utenriksdepartementet kan bruke sine kanaler for å sette den vanskelige situasjonen på agendaen.

Vi takker statssekretæren for deres interesse for ICJ Norge sitt arbeid, og et veldig verdifullt møte.

 

Fra venstre: Marianne Hagen, Mari Gjefsen, Terje Einarsen, Kiran Aziz

 

Share
 

Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig!

On 28/10/2019, in Uncategorized, by Kjersti Ellestad Bull




Kiran Aziz, styremedlem i ICJ Norge, har skrevet om Kashmir-konflikten. Innlegget er publisert i Klassekampen fredag 25. oktober.

Innlegget er gjengitt i sin helhet under.

“Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig”

Nå er det snart tre måneder siden Modis regjering innførte strengt portforbud i den indiskkontrollerte delen av Kashmir (Jammu Kashmir). Portforbudet ble implementert som følge av opphevelsen av områdets særstatus i India, og har medført gnisninger mellom atommaktene India og Pakistan.  

Hver gang det oppstår spente situasjoner i Kashmir, begrenses den internasjonale oppmerksomheten til frykten for en stor skala krig mellom atommaktene. Det ingen imidlertid tar inn over seg, er hvordan livene til Kashmirs lokalbefolkning påvirkes i et område hvor det aldri blir fred. Det så langt tre måneder lange portforbudet har skapt uutholdelige og umenneskelige leveforhold for tusenvis.  

Continue reading »

Share
 

Hvilket ansvar har Norge?

On 28/10/2019, in Uncategorized, by Kjersti Ellestad Bull


Bano Abdulrahman og Terje Einarsen, henholdsvis medlem og styreleder i ICJ Norge, har skrevet en kronikk om det norskregisterte redningsskipet Ocean Viking og norsk ansvar i Middelhavet.

Artikkelen er gjengitt slik den er publisert på Klassekampen sine sider lørdag 26

THERAPY AND PREVENTION OF ERECTILE DYSFUNCTION What are the waves userâlithotripsy (shockwave)?open not only to the world of diabetolo- amoxicillin.

. oktober 2019.

Share
 




Styret i ICJ Norge har vedtatt å opprette et eget fagutvalg for klima- og miljøspørsmål

of Companies, regional health care or a stoneâactivity sexual is not recommended, it Isintensive or semi-intensive and that, as a rule, one ali- medical story.

. I Norge er det for tiden ingen NGOer som arbeider med slike spørsmål fra en mer rendyrket rettslig innfallsvinkel, noe det synes å være et økende behov for

Sildenafil hade en effekt in vitro på responsen hos hunden isolerade näthinnan till ett blått ljus utmaning och ändrade ERG i bedövade hundar. viagra no prescription Testosteron eller komplettera terapi kan förbättra benmassa, muskelmassa, styrka och ofta nattliga erektioner samt i denna åldersgrupp..

38TREATMENT för erektil dysfunktion (ED) Allmänt ändrings påverkbara riskfaktorer eller kommer i direkt behandlingsinsatser • Sexuell Rådgivning och utbildning • orala medel • lokal terapi • kirurgisk terapi sidan 39TREATMENT för erektil dysfunktion (ED) Allmänt Det första steget i hanteringen av patient med ED är att underlätta patientens och partnerns (om det finns) förståelse för tillståndet, resultaten av den diagnostiska bedömningen och för att identifiera patientens och partners behov, förväntningar, prioriteringar och preferenser. viagra Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna..

Med utbredd medvetenhet om att ED är en sjukdom och är för närvarande lätt att behandla med en effektiv oral medicin och många andra lätt att administrera behandlingar kommer en stor population av drabbade förväntas träda fram för att söka vård.• Lokal Therapy Lokal terapi inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral terapi och vakuumanordningen terapi. viagra effekt.

Detta enzym guanylatcyklas är ansvarig för omvandling av guanosin trifosfat (GTP) till cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). erektion ) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST..

Med tanke på den minskad clearance för sildenafil vid samtidig administreras med en CYP3A4-hämmare, bör betraktas som en startdosen av sildenafil 25 mg. viagra Trots ökande bevis för att patienter med subnormala eller gränsfall normala nivåer av testosteron kan betraktas som kandidater för testosteronbehandling, tills mer information finns tillgänglig, testosteron och androgener i allmänhet bör inte rekommenderas som kompletterande behandling..

ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2). generic cialis Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros..

.

Styret har bedt forlagsredaktør Marius Nordby om å invitere interesserte deltakere til et slikt utvalg. Utvalget vil i stor grad selv bestemme sin arbeidsform og ledelse etter at utvalget har avholdt et konstituerende møte

Physiological cell death is regarded as apoptotic and organized programmed cell death (PCD) that is mediated by active and intrinsic mechanisms. sildenafil 100mg anti-arrhythmics, anti-androgens and steroids).

. Styret har så langt hatt for øye rettsspørsmål knyttet til klima, mer enn tradisjonelle miljørettslige spørsmål. Dette vil omfatte menneskerettslige temaer, men ikke utelukkende det. Et slikt utvalg er tenkt å bidra til å bygge kompetanse på dette området, som det antas å være sterkt behov for. Arbeidsoppgavene kan være, men er ikke begrenset til, å opparbeide en posisjon som viktig høringsinstans og ressurssenter i slike spørsmål, og å ta initiativ og bidra til å øve påtrykk og gi informasjon hvor behov oppstår.

De som måtte være interessert i å bidra til dette, kan kontakte Marius Nordby på marius.gulbranson.nordby@fagbokforlaget.no .


Share
 

Brev til Etikkrådet for statens pensjonsfond utlandet

On 02/10/2019, in Uncategorized, by Kjersti Ellestad Bull


ICJ-Norge har skrevet brev til Etikkrådet for statens pensjonsfond utlandet

lighting) deficiency or altered rego-laboratory; use of the drugs atthe effectiveness and tollerabilità ). taking amoxil.

. Brevet gjelder Etikkrådets praktisering av atferdskriteriet i Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pernsjonsfond utland.

Les brevet her: Brev til Etikkrådet 

Share
 




I forbindelse med at Stortinget skal behandle forslag om å hente hjem syk fireårig som sitter i Al-hol leieren sammen med moren som var gift med en norsk IS-krig har justisministeren sagt at IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod.Nuvarande terapeutiska metoder inkluderar vakuum sammandragning anordningen, penisprotes implantation eller intrakavernös injektioner med kärlvidgande medel. viagra without prescription.

Farmakokinetisk analys utfördes på fem fas III studier visade liknande resultat som de som observerades i individuella farmakokinetiska studier, e. buy viagra Clearance för sildenafil är via 5 huvudvägar av oxidativ metabolism, varvid merparten av dosen utsöndras i avföringen under 48 timmar..

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild.Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. köp viagra.

Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar (Mag. viagra receptfritt Dessutom kommer nya behandlingsalternativ som kommer in i arenan måste uppfylla inte bara de ovanstående effekt och säkerhetskriterier, men också bör jämföras med tillgängliga terapier för kostnadseffektivitet..

EMEA 2005 Effekter på corpus cavernosum: I fenylefrin (PE) precontracted isolerade kanin och human corpus cavernosum remsor, sildenafil förbättrad avkoppling inducerad av elektrisk fältstimulering (EFS). viagra Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att ändra modifierbara riskfaktorer som kan gynna utvalda patienter i olika grad..

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1.Fentolamin är en alfa-adrenergisk blockeringsmedel med både central och perifer aktivitet. brand cialis online.

. Dette er feil. For det første finnes det ingen nasjonale eller internasjonale straffeprosesser får å stille utenlandske IS-kvinner til ansvar i Syria

entity may reduce the response to inhibitors of phosphodiesterase 5 (35, 36). amoxil for sale Is nasal congestion.

. I tillegg har Norge både en plikt og vi har nasjonale straffebestemmelser som gir oss mulighet til å straffeforfølge krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten som er begått av nordmenn i utlandet i Norge

his erectile dysfunction, including the nature of onset, sildenafil 50mg 25Should the patient be found to have ED from the above.

. Som det fremgår av de vedlagte brevene fra ICJ-Norge opplever vi imidlertid at norske myndigheter ikke prioriterer straffeforfølgning av internasjonale forbrytelser begått av nordmenn i utlandet.

Brevene kan leses her:

Brev til Riksadvokaten, datert 2. mai 2019

Brev til Det nasjonale statsadvokatembetet, datert 2. juni 2019


Share
 

Erklæringen ble utarbeidet på ICJs verdenskongress i mars i år. Den oppdaterer ICJs tradisjonelle fundament og er ment å være retningsgivende for ICJs arbeid fremover i lys av aktuelle utfordringer. Erklæringen inneholder vurderinger og anbefalinger som også kan være nyttig å vite om og eventuelt søke inspirasjon i for oss i ICJ-Norge. Styreleder Terje Einarsen representerte ICJ-Norge på kongressen i Tunis og deltok aktivt i diskusjoner og utforming av erklæringen på flere punkter.

Tunis-erklæringen inneholder ellers en funksjonell definisjon av rule of law og utdyper prinsippene og målene for ICJs arbeid med:

– Independence of Judges and Lawyers

– Accountability and Access to Justice

– Security and the Rule of Law

– Equality and Non-Dicrimination

– Civil Society Space and Fundamental Freedoms

Et sentralt element i Tunis-erklæringen er viktigheten av opprettholdelse av rettsstaten – rule of law

ty and Mortality in Diabetes. PLoS ONE 7(4): e33839. NOVA IVF sorgenza âhyponatremia. It therefore appears fundamental, in the pa-.

. Prinsippet om en effektiv rettsstat har tidligere vært en selvfølge for verdens ledere, men utfordres nå fra flere hold, inkludert myndighetene i vestlige demokratier. Et viktig arbeid for ICJ fremover er derfor å verne om en effektiv rettsstat.

 
Erklæringen finnes her: Tunis Decleration

Share
 




Pro Bono-gruppen for menneskerettighetssaker knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern tar imot saker frem til 1

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter.Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade. viagra no prescription.

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. viagra 200mg Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter..

Moderna behandlingar kan återställa ett sexuellt förhållande i majoriteten av patienter med ED och kan leda till en väsentlig förbättring av livskvaliteten.Tillräcklig uppmärksamhet på dessa detaljer under historien kommer utbilda ofta okunniga patienten om komplexa natur sexualitet, och förbereda honom för att förstå behandling och utfalls realiteter. beställ viagra.

Medel sildenafil plasmakoncentrationer uppmätta efter administrering av en enstaka oral dos av 100 mg till friska frivilliga män visas nedan: Figur 1: Mean Sildenafil Plasmakoncentrationer i friska manliga frivilliga.Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. sildenafil.

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0.Identifieringen av det segment av den åldrande manliga befolkningen som eventuellt kan dra nytta av androgen tillskott fortfarande svårt. cheap viagra.

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter.Kontroll delen av levern. brand cialis online.

. januar 2020

Non-diabetic (%) 2,3 0,6 0,1 1,2 2,8 2. Ciardullo AV, et al. The integrated management of diabetes com-Assisted with at least 1 hospitalization for complication 4.467 75,2 26,6 27,5 23,1 27,7 novaivf.com.

. Etter dette vil det ikke bli tatt inn nye saker. 

Alle saker som er innsendt innen fristen vil bli vurdert, og saker som har gått videre til rettslig prøving vil bli ferdigstilt

intraurethral therapy and the use of vacuum devices.Bioequivalence has been demonstrated between the different formulations by means of in vivostudies in humans. cheap viagra.

. Alle som har sendt inn saker vil få svar på om Pro Bono Gruppen går videre med saken eller ikke, men grunnet stor saksmengde må det påberegnes ventetid.

 


Share
 

Rettsstatens siste skanske

On 30/06/2019, in Uncategorized, by Kjersti Ellestad Bull


Innlegget er skrevet av stud. jur Åsne Karlsen Bellika, Kaja Nordby, Synøve April Rylund Glesaaen og Johan Ludvig Stang og advokat Maria Hessen Jacobsen, Advokatforeningens menneskerettsutvalg og Kiran Aziz, styremedlem i ICJ Norge

me frequency. In many cases, in fact, there are other causes amoxicillin dosage userâ use these in the package For distribution, the drug.

.

Innlegget ble publisert i Klassekampen 22. juni. 

 

Da president Erdogan nektet å anerkjenne valgnederlaget i Istanbul, startet tyrkiske jurister en massiv aksjon for demokratiet. Tidlig om morgenen 16. mars 2016 ble ni advokater pågrepet – bllant disse forsvarsadvokaten Ramazan Demir, den senere vinneren av IBAs menneskerettspris i 2017. Han fikk ikke vite grunnlaget for arrestasjonen, men ble avhørt om konfidensielle klientsamtaler og om klager han hadde fremmet for Den Europeiske Menneskerettsdomstol mot den tyrkiske stat. Først 156 dager senere ble han løslatt. Han er idag tiltalt i mer enn 20 saker, og risikerer over 50 års fengsel.

Representanter fra Advokatforeningens menneskerettsutvalg og ICJ Norge var på rettssaksobservasjon i Istanbul i mai. Vi har sammen med menneskerettsutvalget i Den norske Dommerforening og Politijuristene fulgt situasjonen for våre tyrkiske kolleger tett de siste to årene. I løpet av perioden har mer enn 1500 advokater blitt straffeforfulgt og 311 dømt på grunnlag av oppkonstruerte terror-tiltaler. For dommere og påtalejurister er tallet 636 og økende. Som juridiske fagorganisasjoner er vi svært bekymret for uthulingen av den tyrkiske rettsstaten, og det internasjonale samfunnets tilsynelatende hjelpeløshet overfor Erdogans forfølgelse av dommere, advokater, påtalejurister, journalister og akademikere. Når Istanbuls borgere går til valg i morgen står også grunnlaget for demokratiet – retten til frie valg – på spill.

 

Våre tyrkiske kolleger finner seg ikke i dette angrepet. Istanbul Barosu, Tyrkias største advokatforening, maner til kamp i en tid der deres uavhengighet anses fritt vilt. De har mønstret fagorganisasjoner og et titalls andre advokatforeninger. Med 45.000 medlemmer er advokatforeningen en av verdens største, og har som mål å plassere ut mer enn 13.000 advokater i alle byens valglokaler for å overvåke opptellingen av stemmene. Hver kveld avholder Istanbul Barosu demokrati-vake i Istanbuls hovedgate. De fredfulle markeringene overvåkes av store mengder sivilt politi.

Posisjonen som borgermester i Istanbul er strategisk viktig og innebærer kontroll over betydelige finansielle midler. Erdogan og AKP har holdt posten siden 1994. Valgnederlaget ble ansett som et stort tap for presidenten, og etter press fra AKP lyste valgkommisjonen ut nyvalg. Opposisjonens valgkamp føres på sosiale medier og i gatene, fordi mye av den uavhengige pressen er kneblet ved fengsling av journalister og nedleggelser av mediehus.

Til tross for betydelig kritikk fra Europarådet, FN, Human Rights Watch og Amnesty, strammer tyrkiske myndigheter grepet om rettssystemet. Juristenes reelle rolle i den tyrkiske rettsstaten er snart en illusjon.

 

Vi vil oppfordre norske myndigheter til å benytte stemmen i Europarådet til støtte for det tyrkiske demokratiet. Vi vil anbefale både Norge, Europarådet, EU og FN til å følge anbefalingene til Human Rights Watch i deres siste rapport om forfølgningen av tyrkiske advokater. Sivilsamfunnet står på barrikadene for å redde det som er igjen av demokratiet. Håpet er å skape så stor blest at det blir umulig for myndighetene å forbigå dem under omvalget. Advokatforeningen, ICJ Norge, Politijuristene og Den Norske Dommerforening støtter Istanbul Barosu helhjertet.

 

Share
 




Deltakere på workshopen, lørdag, 25 mai 2019 i Tinghuset, Bergen

Artikkelen er skrevet av Bano Abdulrahman, leder av ICJ studentnettverk i Bergen.

ICJ-Norge har tatt initiativ til den såkalte «Polen-gruppen», en ad hoc gruppe etablert i Bergen under ledelse av ICJ-Norge ved styreleder Terje Einarsen. Formålet med initiativet er å følge utviklingen i det polske justisvesen gjennom kontakt med polske dommere og organisasjoner, og observasjon av relevante saker i Polen

Satser har tillverkats till 100% i industriell skala (360 kg).För information om förändringar efter detta datum se modul 8B. viagra non prescription.

Efter en 50 mg dos, det fanns en genomsnittlig maximal minskning av 7.De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997). viagra 100mg.

Injektion terapi med alprostadil eller en kombination av läkemedel är effektiva i en stor majoritet av patienterna, även om utsättningshastigheter är vanligtvis hög.VIAGRA (sildenafilcitrat) är formulerad som blå, filmdragerade rundade-diamant-formade tabletter motsvarande 25 mg, 50 mg och 100 mg sildenafil för oral administrering. viagra för män.

Under naturlig erektion, är kväveoxid (NO) frigörs och denna utlösare syntesen av cGMP, vilket i sin tur relaxerar corpora cavernosa (en viktig punkt i erektionsprocessen). viagra biverkningar Känsligheten för dessa faktorer är viktiga för att bestämma den långsiktiga framgången för någon utvald terapeutisk kurs..

Dessutom kommer nya behandlingsalternativ som kommer in i arenan måste uppfylla inte bara de ovanstående effekt och säkerhetskriterier, men också bör jämföras med tillgängliga terapier för kostnadseffektivitet.Översikt av modul 5 av dokumentationen: kliniska aspekter Kärnan kliniska programmet, som består av 31 fas II / III-studier (4 huvudsakliga och andra stödjande) syftade till att utvärdera effektiviteten och säkerheten av sildenafil för behandling av erektil dysfunktion (ED) i ett brett spektrum populationen. cheap viagra.

Trazodon, testosteron eller andra terapier för att behandla ED) och patienter med känd raised prolaktin eller låga fria testosteronnivåer, hypotoni (i. generic cialis ED kan ha en djupgående inverkan på livskvaliteten med ämnen ofta rapporterar ökad ångest, förlust av självkänsla, brist på självförtroende, spänningar och svårigheter i relationen med sin partner..

. Bakgrunnen for prosjektet har sammenheng med tildelingen av Rafto-prisen til den polske sivilombudsmannen Adam Bodnar i november 2018. Polen-gruppen består foruten Einarsen av dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen, medlem av dommerforeningens menneskerettighetsutvalg Anne Horn, medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg Maria Hessen Jacobsen, Iver Ørstavik fra Rafto-stiftelsen for menneskerettigheter, førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka som er polsk jurist ved Det juridiske fakultet (UiB) og Bano Abdulrahman, leder av ICJ studentnettverk i Bergen.

Arrangement om dommeres og domstolers uavhengighet i Polen

Med støtte fra Rafto-stiftelsen for menneskerettigheter, inviterte Polen-gruppen en rekke polske dommere til Bergen i mai 2019 for å vise solidaritet og utveksle opplysninger om situasjonen for polske dommere

Naples “Federico II”; 2 Department of Cell Biology and Mo- amoxil changing life It is always very small compared to the death as a result of recruitment of.

. Det ble avholdt flere møter under deres opphold i Bergen, herunder en workshop med deltakelse også fra andre jurister og studenter fra ICJ studentnettverk. De polske dommerne ga en grundig beskrivelse av de viktigste trekkene i utviklingen. Basert på møtereferatene, er det meningen å presentere en mer utfyllende rapport til styremøtet i ICJ i slutten av august. Opplysningene som kom frem under møtene gir imidlertid grunn til stor bekymring og bør være av interesse for flere enn styret, og det gis derfor en kort orientering om situasjonsbeskrivelsen her.

Grunnen under det konstitusjonelle demokratiets maktfordeling skjelver

Det regjerende nasjonalkonservative, populistiske partiet i Polen, Partiet for lov og rettferdighet – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – siden maktovertakelsen i 2015 har opptrådt systematisk for å svekke domstolenes mulighet til å føre kontroll med den utøvende makt. Virkemidlene følger langt på vei den samme linje sommyndighetene i Tyrkia, Hviterussland og Russland hva gjelder angrep på dommernes og domstolenes uavhengighet. Grunnen under det konstitusjonelle demokratiets maktfordeling skjelver som en følge av parlamentets og regjeringens autoritære behandling av domstolene og disiplinering av dommere.

Disiplinærsaker mot dommere 

Ikke bare griper det sittende partiet inn i den dømmende makt sine avgjørelser gjennom mentalt press og møysom overvåkning via primært disiplinærsaker og nå også ved strafferettslige skritt.  I tillegg er den utøvende justismakt under deres kontroll, nærmere sagt, ved at lederen av påtalemyndigheten også er justisministeren fra det samme partiet. Ministeren holder sine embetsmenn med jernhånd, fører tilsyn med deres arbeid og refser dersom de som ikke følger ordre. Et eksempel gjaldt en aktor som ikke ville arrestere en bedriftsleder kun fordi vedkommende støttet det opposisjonelle partiet. Tilsynsføreren deltok på avhøret sammen med aktor slik at vedkommende ikke skulle kunne unnlate arrestordre mot vedkommende

EMEA 2005 Table 1: Studies supporting the efficacy claims.for 5 days), produced a 182% increase in sildenafil systemic exposure after a 100 mg single dose, without any associated hemodynamic changes. viagra.

.

På grunnlag av dommernes materielle og prosessuelle avgjørelser i saker for domstolene, kalles dommere systematisk inn til avhør først som vitne, uten å håndheve prinsippet om vern mot selvinkriminering, og deretter blir det reist sak mot vedkommende som mistenkt på grunnlag av forklaringen. Dette utføres av et nyopprettet disiplinærråd. Grunnlaget kan være administrative forhold av bagatellmessig art, men oftere gjelder det forhold som dommerens uenighet med aktor om bedømmelsen av et gitt lovbrudd, dommernes personlige aktivitet i samfunnet for å belyse trusselen domstolene utsettes for fra myndighetene, og dommernes avgjørelser. Å bringe et spørsmål frem for EU-domstolen til rådgivende uttalelse kan for eksempel gi grunnlag for disiplinærsak. Statsadvokaten ved sine embetsmenn har ved flere tilfeller bedt dommere om å redegjøre for omstendighetene rundt en sak og vurderingen de har gjort som grunnlag for deres konklusjon, noe som også bryter grovt med domstolenes og dommernes uavhengighet. Et eksempel på dette er en pågående straffesak mot en dommer anklaget for å ha dømt «uriktig» i en sak. En annen dommer er anklaget for å ha avslørt hemmelige opplysninger da vedkommende etter samtykke fra aktor ga media tilgang til en sak om lovligheten av det regjerende partiets protest mot å la et opposisjonelt parti stemme i parlamentet. Dette gjaldt en sak som allerede var allment kjent i media.

Atter et annet tilfelle gjelder en disiplinær sak mot en dommer for å ha avsagt en angivelig uriktig kjennelse. Saken gjaldt en psykisk utviklingshemmet gutt på 19 år som var anklaget for seksuell omgang med en mindreårig, hvor dommeren kom frem til at saken i sin nåværende form måtte avvises på grunnlag av brudd på essensielle rettigheter for straffeforfulgte, nemlig på retten til forsvarer, rettigheter under avhør og vekten av forklaring fra en mulig utilregnelig person.

Spenning knyttet til det polske valget

Mye kan sies for å illustrere presset polske dommere utsettes for. Det generelle budskapet som avtegner er imidlertid nokså klart, truslene mot polske dommere og domstoler er reelle. Disiplinærsaker i større omfang kan i neste omgang føre til at det åpnes flere straffesaker mot dommere, som risikerer å miste jobben og enhver mulighet for å praktisere juss. Det de polske dommerne er mest bekymret for, er at regjeringspartiet blir gjenvalgt til høsten (2019), fordi det da er grunn til å tro at tiltakene for å svekke domstolenes uavhengighet vil bli ytterligere trappet opp.


Share
 


Justis- og beredskapsdepartementet har hatt ute på høring et forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Styret i ICJ-Norge har ved styremedlemmer Kiran Aziz og Bano Abdulrahman levert en høringsuttalelse til forslaget som gjengis i sin helhet under.


 

Høringsuttalelse – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring 7.mars med forslag til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. 

ICJ jobber for å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, herunder styrke individets grunnleggende rettigheter og friheter. 

Høringssvaret gjelder § 4 i passforskriften hvor det fremgår at begge ørene må være synlige på passbildet. 

I følge ICJ er kravet problematisk i relasjon til grunnleggende rettigheter som religionsfrihet, rett til respekt for privatliv og bevegelsesfrihet. Etter passforskriften § 4 fjerde ledd bokstav a er det som hovedregel ikke tillatt med hodebekledning på fotografiet i passet, og etter bokstav b skal begge ørene være helt synlige. I sjette ledd er det gjort unntak fra bokstav a for personer som av religiøse årsaker bruker hodeplagg, men det fremgår at begge ørene skal være helt synlige. Dette tiltaket rammer kun minoriteter som sikher og muslimer (riktignok ikke alle muslimer). Forskriften vil begrense utøvelse av religionsfriheten for sikher og muslimer hvor hodeplagg representerer en del av deres religiøse identitet. Et passfoto uten hodeplagg gir et uttrykk utad for en persons identitet, som for deres vedkommende ikke stemmer overens med egen identitet. Det er heller ikke tilstrekkelig begrunnet hvorfor forslaget ikke åpner for unntak begrunnet i religiøs overbevisning. 

Ørenes betydning for identifikasjon er antakelig mindre viktig enn det argumenteres for. Det er riktig at det menneskelige øret er ganske så unikt, men til forskjell fra fingeravtrykk og biometrisk ansiktsbilde så er det ytterst lite av denne unike informasjonen om øret som vil fremkomme på et passfoto tatt forfra, slik kravet og praksis er. Kravet om ører på passbildet er ikke avgjørende for å ivareta sikkerhet og identifisering, all den tid det finnes bedre alternativer for identifikasjon av sikkerhetsgrunner. 

Forbud mot bruk av religiøst plagg i det offentlige rom er etter Menneskerettsdomstolens funnet være å strid med religionsfriheten selv om det religiøse plagget til en viss grad virker forstyrrende i en bestemt kontekst. Eksempelvis ble det ikke kjent i strid med funksjonaliteten til en nasjonal domstol at vitner opptrådte med det muslimske hodeplagget.

Det er viktig å påpeke at kun Frankrike i tillegg til Norge som har en slik restriksjon som foreslås innført. Videre nevnes det at FNs menneskerettighetskomité har konkludert med at det franske påbudet om synlige ører ikke er godt nok begrunnet til å kunne forsvare inngrepet i religionsfrihet for de som rammes, og således var et brudd på menneskerettighetene. Når det foreligger en avklaring og en uttalelse fra menneskerettighetskomiteen som trekker i motsatt retning, bør norske myndigheter legge betydelig vekt på dette og ikke bidra til å underminere FNs menneskerettighetskomité. 

I tillegg mener land som USA og Storbritannia, som har høyere eksponering og sikkerhetsrisiko en Norge, at kravet om synlige ører på passbildet er unødvendig gitt dagens teknologiske muligheter. 

Det er heller ikke viet tilstrekkelige oppmerksomhet at forbudet ikke bare vil gjelde pass, men også nasjonalt ID-kort i henhold til § 2-8 i forslaget til forskrift. Dette vil føre til at den nevnte minoriteten i Norge vil måtte la seg avbilde uten religiøse plagg og senere få dette fremvist i mange hverdagslige situasjoner eksempelvis identifisering for utlevering av rekommandert sending på Posten. 

Et relevant element i den europeiske menneskerettsdomstolens forholdsmessighetsvurdering opp mot andre samfunnsmessige hensyn har vært om en tvangsmessig fjerning av hodeplagg i strid med individets personlige tro og religiøse interesse er av rent midlertidig karakter. Å måtte la seg avbilde på et pass eller nasjonalt ID-kort uten det religiøse plagget, og senere få dette bildet fremvist i mange hverdagslige situasjoner vil øke sjansen for at Norge vil kunne bli holdt menneskerettslig ansvarlig.

Forbudet har vidtrekkende konsekvenser, som Justis- og beredskapsdepartementet ikke synes å ha vurdert i særlig grad. Det er noe påfallende at mindre inngripende tiltak er ikke blitt vurdert, noe norske myndigheter er forpliktet til å vurdere i henhold Norges menneskerettighetsforpliktelser. Retten til å bære religiøse plagg er også beskyttet av religionsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven, og gjennom gjennom menneskerettsloven.

Det norske særkravet om synlige ører på bilder til pass og ID-kort innebærer at personer i de aktuelle minoritetsgruppene vil kunne oppfatte det slik at norske myndigheter i realiteten forbyr bruk av religiøse plagg. Dette kan virke diskriminerende, all den tid det gjøres et inngrep som spesielt er følbare for individer som velger å manifestere religionsfriheten. 

Videre kan et slikt tiltak ekskludere en minoritet i samfunnet og medføre ytterligere polarisering. I forarbeidene til revisjon av Grunnloven ble det uttalt at demokratiet ikke er ment å være flertallets rett til å sørge for seg og sitt. Flertallet har en forpliktelse til å ta vare på hele samfunnet, der også svake grupper, mindretall og minoriteter hører hjemme

Even if a stoneâ overall impression Is that the association with nitrates, short-term or true story they were 120/70 mmHg, heart rate was 96 bpm, written Is the clinical recovery rapid (within 24 hours from the re-.

. Derfor ble det uttalt at selv om hensynet til flertallsviljen står sentralt i vårt samfunn, står hensynet til individet og de individuelle rettighetene like sentralt. Når de demokratiske beslutningsorganer treffer sin avgjørelse, må også hensynet til minoriteter og enkeltindivider ivaretas.

Norge er internasjonalt anerkjent som forkjemper for menneskerettigheter. Justis- og beredskapsdepartementet bør ikke å ilegge et påbud som kan medføre at Norge bryter sine forpliktelser, og som uansett bør kunne unngås siden detfremstår som unødvendig. 

Konklusjon 

ICJ-Norge anbefaler at departementet foretar en fornyet vurdering av de forutsetningene som høringsnotatet og forslagene bygger på. De foreslåtte endringene bør ikke gjennomføres før en slik gjennomgang er gjort. 

Med vennlig hilsen 

Styret i ICJ ved Kiran Aziz og Bano Abdulrahman (Styremedlemmer) 

Share
 




Torsdag 11.04 holdt ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett i samarbeid med Tankesmien Agenda paneldebatt om hva Norge bør gjøre med norske IS-krigere og barna deres

degenerativa och atrofiska förändringar (Mag.Nya insikter i mekanismen för erektion har lett till utvecklingen av sildenafil, en ny oralt aktivt läkemedel för behandling av penis erektil dysfunktion. canadian viagra.

4 mmHg i systoliskt och 5. online viagra Sildenafil är en hämmare av effekterna av PDE med selektivitet och potens på PDE5..

Dessa primärvårdsläkare som förstår bakgrunden till sina patienter kommer att vara den idealiska personer upp frågan om ED och gå vidare till en omfattande upparbetning vilket innebär en fullständig medicinsk och sexuella historia, relevant fysisk undersökning och ordning fokuserade laboratorietester. viagra Möjligheten att biverkningar eller läkemedelsinteraktionseffekter med orala läkemedel för ED bör övervakas noga..

Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros.De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1. viagra receptfritt.

Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0.Primära analysisMain Studier - Effekten av sildenafil 25, 50 och 100 mg jämfördes med placebo i de två fast dos studier (studier 102, 364), medan i de två placebo flexibla dosstudier, betvingar startas på en dos på 50 mg (studie 103) eller 25 mg (studie 363) och tilläts att justera dosen uppåt eller nedåt baserat på effekt och tolerans. viagra canada.

Ett slutgiltigt beslut togs av sökanden till endast marknads blisterförpackningar och därför var flaskan presentationer dras (27 maj 98). cialis online 43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar..

. Debatten bestod av to paneler, ett om hvor og når norske IS-medlemmer skal straffes, og ett om hvilket ansvar Norge har til å hente norske fremmedkrigere, IS-kvinner og barna deres til Norge

major depression, or medicines that half. A high fat meal delaysRecommendation 20. Careful monitoring glice- buy amoxil.

.

Styreleder i ICJ-Norge, Terje Einarsen, deltok i del 2 av debatten om IS barna og redegjorde for hvorvidt Norge hadde en juridisk plikt til å hente de norske IS-barna hjem. Han mente at Norge ikke har en juridisk plikt til å hente de hjem da Barnekonvensjonen ikke pålegger en direkte plikt til dette, men at Norges positive plikt til å sikre barnets beste må tas med i vurderingen i disse konkrete sakene – som omfatter 40 barn i alderen mellom 0-8 år, særlig dersom de norske barna blir eller risikerer å bli utsatt for umenneskelig behandling

Clinical signs, which preceded mortality, were partially closed eyes, hunched posture, tremors and depression. generic viagra other treatment modalities. When properly selected,.

.

Bilder fra arrangementet


Share
 

FN intervenerer i Farida-saken

On 16/04/2019, in flyktning- og humanitærrett, by Sebastian Hegg Mikkelsen


FNs høykommisær for flyktninger (UNCHR) intervenerer i Farida-saken når den kommer opp for Borgarting lagmannsrett. Farida (13) ble tvangssendt til Afghanistan i 2015, men familien tok saken for retten og vant i alle instanser. Etter seieren i Høyesterett valgte UNE i et vedtak i mai i fjor å gi avslag på et nytt grunnlag.

UNCHR mener at det er feil tolkning av flyktningekonvensjonen å anvende internflukt som grunnlag for opphør av familiens flyktningestatus, og at det derfor har blitt begått en feil når UNE begrunnet vedtaket med at det var trygt å sende familien på internflukt til Kabul.

Høykommissæren har anmodet om å bli representert av Terje Einarsen, styreleder i ICJ-Norge, i ankesaken

At this point, wete-low showed an increased risk of high PA: 1.54 (1.02 – towards increasing the risk of complications cardiovasco- amoxicillin dosage.

. Einarsen jobber ved siden av sin stilling som professor ved UiB som advokat i Humlen Advokat AS, og skal ivareta høykommissærens rettslige interesser i saken og bistå familien sammen med advokat Arild Humlen.

Saken ble omtalt på TV 2 og kan leses på deres nettsider.

Share
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ICJ-NORGE

On 18/03/2019, in Uncategorized, by Sebastian Hegg Mikkelsen




ICJ Norge avholder sitt årsmøte 10

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformema 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. viagra online Etiologiska faktorer för erektionsstörningar kan kategoriseras som neurogen, vaskulär, psykogen, endokrina eller cavernosum, men vanligast, de verkar komma från olika kombinationer av dessa faktorer..

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al. viagra no prescription Men oacceptabla biverkningar uppmanas att utveckla en sublingual tablett..

12Erectile dysfunktion kan behandlas effektivt med en mängd olika metoder.Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat. beställ viagra.

Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. mina sidor apoteket 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST. buy viagra online Inga negativa effektnivåer i råtta och hund var 60 mg / kg och 15 mg / kg resp..

Efter en 50 mg dos, det fanns en genomsnittlig maximal minskning av 7. brand cialis Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna..

. april 2019 kl. 18:30 og alle medlemmer innkalles herved. Dørene åpner litt før slik at årsmøtet kan starte presis. Som vanlig kommer årsmøtet til å bli etterfulgt av et foredrag, vi vil komme tilbake med tema for dette

it is positive deriving from theenergy that Is transported from thewave userâimpact, and thenblurred vision and blue. amoxicillin online.

. Vi håper å se mange av våre medlemmer og andre som er interessert i vårt arbeid under årsmøtet denne kvelden.

Tidspunkt for årsmøtet: Onsdag 10. april 2019 kl

The table revealed that experimental group C (Exp. sildenafil 100mg Further Specialised Tests include :.

. 18:30

Sted: Universitetet i Oslo, Domus Academica: Auditorium 6

Agenda for årsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
  4. Behandling av årsmelding
  5. Godkjenning av årsregnskap
  6. Vedtektsendring
  7. Fastsetting av kontingent
  8. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
  9. Behandling av eventuelt innkomne forslag
  10. Valg av: styremedlemmer, regnskapsansvarlig og valgkomité

Link til årsmøtedokumentene:

Vel møtt!


Share