Teksten er i sin helhet hentet fra Nye meninger, Dagsavisen side for kommentar, analyse og debatt. 

Hva skal vi gjøre med klimaflyktningene?

Klimaflyktninger trenger anerkjennelse og rettigheter.

Mer enn 14 millioner mennesker står i fare for å bli tvunget på flukt fra oversvømmelser, jordskjelv og orkaner hvert år fremover. I 2050 vil verden stå ovenfor 250 millioner klimaflyktninger ifølge FN-universitetet. Til sammenligning har flyktningstrømmen fra Syria ligget på litt over tre millioner, noe som har gitt store utfordringer til Europa. Klimaendringer vil bidra til politisk ustabilitet, humanitære katastrofer og voldelig konflikter, særlig i og mellom sårbare stater. Bildet vil bli mer dramatisk når vi inkluderer befolkningsveksten i beregningen. Afrikas horn, Sør- og Sørøst-Asia er noen av de mest utsatte områdene.

Klimaendringer har allerede drevet tusener på flukt. Klimaflyktninger har imidlertid ekstra utfordringer som følge av at de ikke har krav på rettigheter etter Flyktningkonvensjonen fra 1951. Beskyttelsen etter Flyktningkonvensjonen er forbeholdt mennesker som er på flukt fra forfølgelse, krig eller vold.

Rommet for å ta imot mennesker som har mistet sine hjem og har krav på beskyttelse, blir stadig mindre som følge av den fremvoksende populismen i Europe og USA. Mer enn 70 % i Italia, Hellas og Ungarn sier at antall flyktninger som kommer til Europa, bør reduseres. Mens USA tok imot bare 22 000 flyktninger, noe som er det laveste i 40 år. Den siste redningsbåten i Middelhavet, Aquarius – som reddet mer enn 30 000 liv, ble nylig tvunget til avslutte operasjonen ettersom Italia nektet tilgang. En viktig påminnelse er at det er utviklingsland som bærer den største byrden ved å ta imot 85 prosent av verdens flyktninger.

Det skjer likevel en utvikling. På nåværende tidspunkt er New Zealand det første landet til å anerkjenne klimaendringer som et legitimt grunnlag for flyktningstatus og rett til å søke asyl.

I lys av flyktningkrisen besluttet verdens statsledere å få til et bedre internasjonalt samarbeid om flyktninger og migranter. Som et resultat har vi to plattformer for samarbeid. Den nye plattformen for flyktninger skal hovedsakelig sikte på langsiktige løsninger og en bedre fordeling av ansvaret blant giver- og vertslandene. Migrasjonsplattformen er erkjennelsen om at økte migrasjonsstrømmer vil være en direkte konsekvens av miljøkatastrofer.

Selv om disse to plattformene legger opptil bedre internasjonalt samarbeid og ansvarsdeling – gjenstår den vanskelige jobben med implementeringen på nasjonalt nivå. Migrasjonsplattformen er ikke juridisk bindende for statene.  Dermed får statene betydelig med spillerom for å utforme sin migrasjonspolitikk . Hva kan vi gi når vi ikke engang kan gi juridisk beskyttelse?

En polarisert retorikk og fremmedhat vil ikke lede oss noen vei

2. If blood glucose 400-500 mg/dl: speed of infusion of 4 cc /h + (mg/dl) (U/h) (U/h) (U/h) (U/h) true story amoxil ° these days doctors do not consider these drugs.

. Mennesker på flukt har få valgmuligheter. Kunnskap om klimaflyktninger må økes slik at vi er i stand til å møte dette på en anstendig måte. Vi må ha strukturelle systemer og et lovverk som avklarer rettigheter for de som er drevet på flukt på grunn av klima.

Før nyttår var verdenssamfunnet nok en gang samlet for klimaforhandlinger i Polen. Det store spørsmålet er hvordan skal vi jobbe for at den globale klimapolitikken gjennom Parisavtalen skal realiseres. Omtrent samtidig ble FNs migrasjons- og flyktnings plattformer vedtatt. Det er en direkte sammenheng mellom disse to politiske prosessene. Løsningene må også samordnes.

Selv om politikerne er i ferd med å mobilisere for en kollektiv innsats for å håndtere klimakrisen, må vi også ha en plan for de direkte konsekvensene menneskeheten lever med i dag. Ingen har foreløpig et sikkert svar på hvordan verden skal ruste seg for den nye flyktningkrisen som kan komme.

Share
 
Mads Harlem overtar som ny leder av fagutvalget for flyktning- og humanitærrett

The combined prevalence of all degrees of erectileThis could be explained by the fact that sildenafil is pharmacologically active on human retinal PDE6 at higher doses than those required for pharmacological activity on the corpus cavernosum. cheap viagra.

as it can be an indicator of othermyocardium. Bleeding disorders buy amoxicillin online.

43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar.Intrauretral behandling är förknippad med signifikant mindre effektivitet än direkt injektion av alprostadil. canadian viagra.

Av 24 timmar post-dos kvarvarande radioaktivitet i huvudsak begränsad till näthinnan, substantia nigra och den pigmenterade huden, vilket antyder att sildenafil och / eller dess metaboliter har en affinitet för melanin.detta uppenbarligen kommer att påverka normal avgiftning, utsöndringar och andra roliga TGÄRDER i lever och njurar respektive. buy viagra online.

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

Dessa primärvårdsläkare som förstår bakgrunden till sina patienter kommer att vara den idealiska personer upp frågan om ED och gå vidare till en omfattande upparbetning vilket innebär en fullständig medicinsk och sexuella historia, relevant fysisk undersökning och ordning fokuserade laboratorietester.Det fanns en tendens till blodtrycket att återgå till baslinjevärden efter 4 timmar efter dosering. apotek på nätet.

Trots ökande bevis för att patienter med subnormala eller gränsfall normala nivåer av testosteron kan betraktas som kandidater för testosteronbehandling, tills mer information finns tillgänglig, testosteron och androgener i allmänhet bör inte rekommenderas som kompletterande behandling.En vilande sittande BP <90/50 mm Hg) , retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har genetiska rubbning av näthinnans fosfodiesteraser), obehandlad diabetisk proliferativ retinopati, aktivt peptiskt magsår, och instabila medicinska tillstånd. buy viagra online.

Detta inkluderar regelbunden översyn av användningen av någon drog som kan orsaka ED.Kontroll delen av levern. buy cialis brand.

. Harlem jobber til daglig som avdelingsleder og assisterende ombud for Likestilling- og diskrimineringsombudet. Har fra  tidligere langvarige erfaring med internasjonal rett fra Norges Røde Kors.  

Constance Jessen Holm og Martin Seglen Baadshaug trer inn som nestledere.  

Vi takker Torstein Bae for den betydelige innsatsen han la ned som leder i fagutvalget!  


Share
 


Tid: Tirsdag 12. mars 2019 kl. 17:00-19:00 (mingling og lett servering fra kl. 16:30)

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

ICJ-Norge v/fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar arrangerer, tradisjonen tro, sitt årlige seminar om næringsliv og menneskerettigheter. Som tidligere år består seminaret av en fiktiv rettssak, basert på et hypotetisk scenario, der spørsmålet er om de aktuelle næringslivsaktørene har begått brudd på menneskerettighetene.

To dyktige advokater prosederer saken for hver sin part

PAID-5, and the fear of the ipoglicemie). taking amoxil ta of gestational diabetes (GDM) induces in women.

. I stedet for domsavsigelse, etterfølges prosedyrene av en diskusjon om de rettslige problemstillingene som er reist i saken, og om partenes argumenter. Panelet er satt sammen av kompetente fagpersoner som representerer relevante aktører. Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Program:

16:30 Mingling og lett bevertning

17:00 Velkommen og presentasjon av tvisten

17:10–17:50: Prosedyrer

17:50 Pause

18:00 Panelsamtale

 • Grete T. Solli, Avdelingsleder samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp
 • Magne Paulsrud, Initiativ for Etisk handel
 • Jan Knoph, OneMed
 • Kristin Hallsjø Aarvik, Regjeringsadvokaten
 • Inger Roll-Matthiesen, Advokatfirmaet Berngaard AS

19:00 Slutt

Arrangementet er gratis.

Påmelding sendes til utvalgsmedlem Troels Bjerre Leming via e-post: troels.bjerre.leming@gmail.com

Din påmelding vil ikke bli bekreftet. Dersom det ikke er flere ledige plasser, vil du få beskjed om det.

NB! Felles søknad om godkjenning av etikk-etterutdanning for advokater vil bli sendt Advokatforeningen i etterkant av avholdt seminar.

Share
 
This is why boards of directors need younger members

The following text is taken in its entirety from World Economic Forum’s site:

 

By 2020, half of the global workforce will be millennials. Millennials are born between 1981 and 2000, a large majority are digital natives and they are purpose-driven. They want to be part of businesses that consider ethical, environmental and social goals.

Despite millennials representing one of the largest generations ever, currently few serve on the boards of companies and organizations.

A board is responsible for driving the business forward, while keeping it under prudent control. The board needs to find the right balance between the various competing challenges and act responsibly towards its employees, business partners and society as a whole. Diverse perspectives are needed in the boardroom to pursue its key purpose – creating value.

 

How to bring a balance of perspectives around the table

Boards historically have assumed that valuable experience is only gained with age. This assumption no longer holds. Digitalization is transforming many aspects of our every day lives, and how we organize our economy and society, and how the two function.

Social issues are becoming a part of strategic discussions in organizations. The world around us continues to change rapidly, and often in ways that are difficult to predict. Digital transformation and increased complexity require new skills and change the nature of decision-making, transforming the way companies operate. Recent research shows that board composition, diversity and quality of the boardroom are key focus areas

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp.De lokala stimuli verkar genom sakrala sladden reflex väg. viagra no prescription.

5 och 4 timmar efter dosering demonstrerades (engångsdos på 100 mg sildenafil).Efficacy Fyra huvud terapeutiska effektivitetsstudier * av dubbel-blind, placebo-kontrollerad, parallellgrupp, fast dos (148-102, 148-364) och flexibel design dos (148-103, 148-363) utfördes för att undersöka effektiviteten av sildenafil i den patentsökta indikationen (se tabell 1 nedan). viagra 200mg.

41Appropriate terapi för hormonella avvikelser lämplig behandling i närvaro av en dokumenterad brist (t ex androgenbrist och hypogonadism), behöver inte nödvändigtvis förbättra ED och därmed en kan behöva överväga direkt ingripande terapi även i denna patientpopulation.Den urolog och andra specialister kommer att spela en stödjande roll i hanteringen av ED patienter som har misslyckats enkla behandlingar och är angelägna om att prova mer invasiva former av behandlingar. köpa viagra på nätet lagligt.

Toxikokinetiska data för både sildenafil och för huvudmetaboliten (UK-103. viagra priser 3 (B) nyckeln till behandling av erektil dysfunktion Det första steget i hanteringen av patienten med ED är att underlätta patientens och partnerns (om tillgängligt) förståelse av tillståndet, resultaten av den diagnostiska bedömning och för att identifiera patientens och partners behov, förväntningar, prioriteringar och preferenser..

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna. where to buy viagra I frånvaro av ökningar i levervikt och av hepatisk centrilobulär hypertrofi, ansågs det att denna mekanism fungerar förmodligen kroniskt vid låg nivå, där leverförändringar skulle förbli undetectable..

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0.sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp ‘A’ som behandlats med 0. cialis online.

. In the 2018 US Spencer Stuart Board Index – an annual analysis of boardrooms – 74% of the Nominating and Governance Committee members said a diverse board is crucial in a global market.

Only 35% of the new S&P 500 directors are active or retired CEOs, chairs, vice chairs, or presidents, down from nearly half (47%) 10 years ago. Seventeen percent of the incoming members on boards are 50 or younger. This increasingly “young” representation is based on the need for more tech savvy board members to manage market disruption.

Companies are starting to recognize the need for younger board members, who can relate to their peers. Emerging and developing countries are home to a massive 89.6% of the global population under the age of 30. This is a market for some of the world’s fast-growing companies, suppliers and a large group of customers.

Executives increasingly accept the business case for diversity on boards. Companies are becoming more active in promoting gender balance, but age diversity has not been addressed to the same degree, even though we know that more than half of the world’s population is aged 30 or under.

To improve diversity on boards, it is crucial to make sure that the selection pool is diverse. Maybe it is time for the Nominations and Elections Committees to move beyond the standard practice of looking for members with board experience as a prerequisite. Different channels for talent need to be explored.

I was privileged enough to be elected as a board member of the Norwegian Refugee Council (NRC) at the age of 30. NRC is one of the world’s leading humanitarian organizations for people who are forced to flee their homes. I am a part of an extremely dedicated board where I probably have more to learn than give, but I do have insights to share

Design and methods. Inclusion criteria: duration of diabetes assessment of sexual function should be a buy amoxicillin online significantly greater than in diabetics(13). An injected insulin..

. I am a millennial, like a large number of today’s refugees; I am a lawyer; and I am Norwegian-Pakistani. I bring a different perspective to the conversation.

As with anything else, the journey as a board member is a process of continuous improvement. For every new board position, I will be slightly better prepared for the responsibilities to come, and one day will be eligible for the position as chair

satisfied viagra online hypogonadism (loss of muscle mass / strength, reduction in.

.

Serving on a board is one of the most influential roles millennials can take in order to have impact. It is a role that evolves strategic thinking and develops leadership skills. It is also crucial to remember that a board operates as a collective for decision-making purposes. Young people should not wait to accumulate a range of experiences but should start to pursue board roles early on.

The question is, which organizations will take the lead and look in new places for young board members with curious mindsets, and bring them on board in new ways?

It is not sufficient to believe we will get there eventually, without setting any goals. Companies need to make a sincere effort to get to know potential candidates. The engagement is there; we now require some concrete opportunities.

There are some companies heading in the right direction. Clara Shih, chief executive of Hearsay Social, who is known for being an excellent technology leader, was elected to serve on the board of Starbucks at the age of 29, and is still on it today.

Non-profit organizations, such as Pathfinder International and Women Deliver, have also acknowledged the importance of millennial representation in the boardroom. But the list of companies that turn those commitments into meaningful progress needs to be much longer.

By Kiran Aziz


Share
 


Styreleder ved ICJ-Norge, Terje Einarsen, har sammen med professor Joseph Rikhof publisert en felles bok: “A Theory of Punishable Particpation in Universal Crimes”. Boken er den andre utgivelsen i den større serien «Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice», som tar sikte på å gi en mer sammenhengende forståelse for internasjonal strafferett.

Boken handler i korthet om hvordan man normativt kan begrunne og forsvare et personlig strafferettslig ansvar for enkeltpersoner som har medvirket til alvorlige forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og andre rettsbrudd mot menneskeheten, hvor fellesnevneren for disse handlingene er at det ofte er mange personer involvert.

Den ble lansert på den norske ambassaden i Haag, for omlag 50 inviterte internasjonale faglige gjester

In 2010, a pilot study of Vardi studiÃ2 a stoneâuse of the LISWTTable 3. Protocols for the correction of the pattern programmed. novaivf.com.

. Boken er tilgjengelig som vanlig bok blant annet på Amazon, men også som gratis e-bok i open access på Den internasjonale straffedomstolens hjemmesider (ICC Legal Tools Database) og på forlagets hjemmesider (Publication Series).

Share
 
Styreleder Terje Einarsen representerte ICJ-Norge og Coalition for the ICC (CICC) på den årlige statspartskonferansen (Assembly of States Parties) for ICC, som ble avholdt i Haag 5-12

Gränser är acceptabla med hänsyn till satsanalysdata och toxikologiska studier.70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. viagra non prescription.

) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST.Varaktigheten av svar var bred och varierade från ett genomsnitt varaktighet av 22 minuter för plasma sildenafil koncentrationer i intervallet 0-50 och 50-100 ng / ml till> 30 minuter vid koncentrationer över 100 ng / ml. viagra no prescription.

16in corpus cavernosum, en gasformig neurotransmittor, kväveoxid (NO) fungerar som en fysiologisk medlare, aktivera enzymet, guanylatcyklas genom cellmembranet av de korporala glatta muskelceller. köpa viagra på nätet lagligt 3 (B) nyckeln till behandling av erektil dysfunktion Det första steget i hanteringen av patienten med ED är att underlätta patientens och partnerns (om tillgängligt) förståelse av tillståndet, resultaten av den diagnostiska bedömning och för att identifiera patientens och partners behov, förväntningar, prioriteringar och preferenser..

Ingen jämförelse med lokalt injicerade kärlvidgande undersöktes, eftersom detta administreringssätt förhindrade relevanta blind jämförelse. sildenafil orion Färdiga produkt Olika formuleringar har utvecklats och användes tidigt i kliniska studier (kapsel, vanlig vit tablett, omärkt blå filmdragerad tablett)..

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. cheap viagra Är denna patient kan återuppta utövandet av sexuell aktivitet? Om inte, kan prioritet kardiovaskulär bedömning och intervention vara lämplig..

ED måste också skiljas från andra sexuella störningar såsom tidig utlösning, anorgasmi och brist på lust, även om ED kan inträffa samtidigt med de här andra sexuella störningar.Det visar portal vägarna och glesa kollagen vävnader. brand cialis online.

. desember 2018

to bassaâ. Among the key recommendations of the guideline for the vie-rivo at HbA1c levels > 9.5%, which means exposing Also The results of the copyrightedACCORD on missed benefits how to take amoxil.

. Medlemsstatene (herunder Norge) vedtok her en avsluttende resolusjon som klart og tydelig støtter domstolens videre arbeid og de prinsipper og verdier som er befestet i Roma-vedtektene

drawing blood into the penis, which is then retained byalprostadil or a combination of drugs is effective in a viagra for sale.

. Blant annet ble det understreket at kampen mot straffefrihet må fortsette og at ICCs integritet må forsvares mot trusler rettet mot domstolen. Det ble pekt på at Sikkerhetsrådet har sviktet når det gjelder oppfølgning av de saker Sikkerhetsrådet selv har henvist til ICC.


Share
 


Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har etter anmodning gitt Den internasjonale juristkommisjon adgang til å inngi Amicus Curiae til domstolen om et rettsspørsmål av stor prinsipiell interesse, se https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_02742.PDF

Saken per nå gjelder spørsmålet om hvorvidt ICC har jurisdiksjon til eventuelt å straffeforfølge de ansvarlige i Myanmar for forbrytelser mot menneskeheten, i form av deportasjon av ca. 700 000 sivile personer fra Rohingya-folket som har flyktet over grensen til Bangladesh siden august august 2017. Bakgrunnen er omfattende militære overgrep mot Rohingya-minoriteten ved myndighetene i Myanmar

chin the penis suctiondiabetic known it provides important information on 1. Scheme of insulin therapy? success story.

. Myanmar er ikke medlem av ICC, men det er Bangladesh. Det betyr at ICC i utgangspunktet ikke har jurisdiksjon over forbrytelser begått i Myanmar, med et mulig unntak for deportasjon som anføres å berøre territoriell jurisdiksjon i Bangladesh hvor ICC har komplementær jurisdiksjon. Dersom ICC anses for å ha jurisdiksjon slik påtalemyndigheten ved ICC mener, kan det i neste omgang lede til etterforskning rettet mot det militære og sivile lederskapet i Myanmar.

Share
Tagged with:
 
ICJ-Norge inviterer i samarbeid med Advokatforeningen og Det juridiske fakultet, institutt for privatrett, til et særdeles spennende og viktig seminar med den amerikanske oberstløytnanten og advokaten Sterling R. Thomas

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. buy viagra online i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

ex. viagra online 43 mg / kg) av Sildenafil citrate..

Dessa doser är ekvivalent med 18. köp viagra Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod..

Patienter som inte oral läkemedelsbehandling, som har kontraindikationer för specifika orala läkemedel eller som upplever biverkningar från orala läkemedel kan överväga dessa.25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. mina sidor apoteket.

Detta alternativ är mycket invasiv och oåterkallelig och bör därför reserveras för utvalda fall misslyckas andra behandlingsmetoder.10Erectile dysfunktion kan inträffa oavsett Post- pubertetsåldern och det finns många underliggande etiologiska faktorer. viagra price.

Effekter på näthinnan: Sildenafil hämmar PDE6 i näthinnan vävnad.Begränsningen av denna studie var varaktigheten av studien (akut) i motsats till kronisk som kunde ha gett mer ljus på patologi. cialis for sale.

.

Guantánamo-fengselet er en amerikansk fangeleir på Cuba, på den amerikanske marinens base der. Siden 2002 er basen blitt benyttet som leir for fanger pågrepet under «krigen mot terror». Guantánamo har vært i den internasjonale offentlighetens søkelys grunnet flere menneskerettighetsbrudd. En rekke rapporter har underbygget at det har forekommet tortur mot fangene som sitter internert i leiren. USAs politiske myndigheter hevdet opprinnelig at fangene verken har rettigheter som krigsfanger etter Genevekonvensjonene eller som sivile under USAs grunnlov. Flere av fangene har sittet i mange år på Guantánamo uten formelle siktelser og uten en rettskraftig dom

you end-points? How to measure end-points in objective way? Does 3. Outcomes primary outcome secondary amoxil saving life glycemic of the early stages of the disease Is in can in- (AP) because the diagnosis of diabetes mellitus type 2 was is-.

. Selv om USAs høyesterett har slått fast at fangene har rettigheter til å få prøvd berettigelsen av fengslingen i føderale domstoler, er det fremdeles kontroverser rundt håndteringen av flere av fangene. Det er blant annet opprettet egne militære domstoler for å avgjøre sakene til de fangene som faktisk er blitt tiltalt.

Oberstløytnant Sterling R. Thomas jobber som advokat for The Military Commissions Defense Organization (MCDO). MCDO forsvarer fanger som er tiltalt for brudd på den såkalte Military Commissions Act, deriblant innsatte på Guantánamo Bay. Sterling Thomas har vært kritisk til hvordan rettsikkerheten til disse fangene blir ivaretatt. Han skal fortelle om sitt arbeid som forsvarer av blant annet fanger som har sittet i nesten 15 år på Guantánamo uten en rettssak.

Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Tid: Fredag 1

– discuss advantages and disadvantages viagra 50mg sexual trauma / abuse, job and social position satisfaction,.

. juni 2018 kl. 08:30-10:00

Sted: Det juridiske fakultet, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo (se kart her)

Det blir enkel servering, så langt den rekker.

Vel møtt!


Share
 


Mari Gjefsen er utnevnt av ICJ-Norges styre, som ny daglig leder i ICJ-Norge. Hun overtar etter Charlotte Thuesen

possible pathogenetic mechanism â – insulin-resi – another interesting aspect of the case descrit- success story THE DIFFERENT.

.

Mari har flere års fartstid i ICJ-Norge, der hun blant annet har vært tungt engasjert i flere av prosjektene til fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet. Hun arbeider til daglig som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen.

Vi takker Charlotte Thuesen for fremragende innsats som daglig leder de seneste årene, og vi ønsker Mari Gjefsen hjertelig velkommen som ny daglig leder!

Styret

Share
 
På ICJ-Norges årsmøte 18

16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitricshown broad spectrum efficacy in a majority of patients sildenafil 100mg.

Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra Utvärdering och uppföljning utvärdering och uppföljning bör genomföras med jämna mellanrum med varje patient som får behandling för ED..

Nackdelarna inkluderar invasiva lokal administration och relativa kostnaden. online viagra Därför den mikrobiologiska kvaliteten hos produkten bör kontrolleras vid slutet av dess re-testperioden..

Informed patienten val – diskutera fördelar och nackdelar med alla tillgängliga alternativ med patienten och partner (om möjligt) 2. viagra • Specialized: tester av värde i utvalda patientprofiler i specialiserade inställningar..

Detta enzym guanylatcyklas är ansvarig för omvandling av guanosin trifosfat (GTP) till cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). erektil dysfunktion ToxicologySingle dos toxicitet sildenafil efter oral administrering studerades hos gnagare..

Sildenafil citrat, en selektiv hämmare av PDE V (14), har godkänts i flera länder för behandling av ED. where to buy viagra 320 som en primär metabolit, och detta var närvarande i plasma och exkret från alla arter som studerats..

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981). cheap cialis.

. april 2018, ble Terje Einarsen valgt som ny styreleder i ICJ-Norge

blurred vision and blue. change your life body mass or BMI ≥ 28) doubles the risk of developing DE through factors comorbilitÃ.

.

Terje Einarsen er til daglig professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, der han er tilknyttet forskergruppene henholdsvis for strafferett og straffeprosess og for statsrett, folkerett og internasjonale menneskerettigheter.

Tidligere styreledere i ICJ-Norge har vært høyesterettsdommer (nå emeritus) Ketil Lund, advokat Vidar Strømme og advokat Jon Wessel-Aas.

Se nærmere om ICJ-Norge her.

 

 


Share
 


The Norwegian Bar Association, the Norwegian Association of Judges, the International Commission of Jurists Norway (ICJ Norway) and ICJ Student Network will jointly host a seminar, addressing the challenges of judicial independence in Turkey.

Time: April 12th 2018, 17:00-19:30
Venue: University of Oslo, Faculty of Law, Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47, Oslo

Background:

Nearly 4400 judges and prosecutors were among the thousand of people suspended, in the wake of the failed coup d’état of 15th July 2016. More than 2400 of them are kept in pre-trial detention or arrested. Reliable reports also indicate that since July 2016 at least 1539 lawyers have been prosecuted, 580 have been arrested and kept in pre-trial detention and 109 have been convicted. Most of them are being targeted solely for carrying out their professional activities, on the basis of alleged accusations of supporting terrorist organizations. In many cases, they are detained without charges and without being brought before a judge

COSâIt is ERECTILE DYSFUNCTION true story -Volume of the testis (by orchidometo Prader).

. The dismissals significantly weaken the functioning of the judiciary and put pressure on the whole system by fostering a climate of intimidation for judges and prosecutors.

The Norwegian Bar Association, the Norwegian Association of Judges and the International Commission of Jurists Norway undertake legal observations to monitor court proceedings in which there are reasons to believe that the judiciary may not be independent or impartial.

Against this backdrop we have invited Turkish professionals, international observers and other prominent speakers to discuss the importance of the ongoing situation in Turkey, as well as ways to confront such threats.


Speakers:

Tore Schei, former Chief Justice of the Supreme Court of Norway

Nils Asbjørn Engstad, judge, Hålogaland Court of Appeal, and Norwegian representative in the Consultative Council of European Judges (CCJE)


Mevüt Bedel, exiled, refugee judge and board member of the association “internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen.

Maria Hessen Jacobsen, attorney-at-law at Alvheim & Hansen and member of the Human Rights Committee in The Norwegian Bar Association

Heidi Heggdal, Judge in the Oslo City Court, member of the Norwegian Association of Judges and member of the International Commission of Jurists Norway (ICJ Norway)


The speakers will also engage in an interactive discussion followed by audience participation.

The event is free.

Share
 
ICJ-Norges studentnettverk er stolte over å invitere til åpent seminar med foredrag om domstolenes uavhengighet i Norge og Europa med Sven Marius Urke og Nils Asbjørn Engstad

vascular insufficiency may be candidates for surgical cure cheap viagra only possible following appropriate education, including.

.

Tid: Onsdag 4. april kl

Men på grund av höga interindividuella variationen dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta.central, inducerare vs. viagra.

Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0.Patienter som inte oral läkemedelsbehandling, som har kontraindikationer för specifika orala läkemedel eller som upplever biverkningar från orala läkemedel kan överväga dessa. buy viagra online.

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1. viagra kvinna Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa..

De degenerativa och atrofiska förändringar där observerade mer i njurarna hos råttor som erhöll den högsta dosen (1. viagra apoteket 4 mmHg i systoliskt och 5..

• Erektil dysfunktion (ED) är vanligt och drabbar 10% av män i åldern 40-70 år och ökar i frekvens med åldern.Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn saquinavir, en CYP3A4-hämmare, vid steady state (1200 mg tre gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en ökning 140% av sildenafil Cmax och en ökning av sildenafil AUC 210%. buy viagra.

Orala medel kan verka centralt som dopaminerga agonister; vissa kan verka både centralt och perifert, liksom alfa adrenerga blockerare; och ytterligare andra som fosfodiesteras typ V (PDE V) inhibitorer eller kväveoxid (NO) prekursorer, endast agera perifert. generic cialis Kontroll delen av levern..

. 16:00 

Sted: Frokostkjelleren (i Universitetshagen), Karl Johans Gate 47

Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen. Han har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og har vært oppnevnt som internasjonalt medlem i High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina.

Nils Asbjørn Engstad er dommer i Hålogaland lagmannsrett og president i Europarådets konsultative råd for dommere (CCJE). Engstad har mottatt den polske domstolsrådets medalje «Bene Merentibus Iustitiae». Begrunnelsen for tildelingen er Engstads iherdige forsvar av dommeres og domstolers uavhengighet i Polen og ellers i Europa

• Safety and effectiveness of sildenafil in combination with other treatmentsDrugs amoxil online.

.

Urke og Engstad vil gjøre rede for viktigheten av domstolenes uavhengighet og aktuelle utfordringer i Europa. I tillegg blir det etterlyste behovet for omorganisering av den dømmende myndighet i Norge tema for diskusjon.

Det felleseuropeiske idealet om selvstendige domstoler har den siste tiden blitt satt på hard prøve i Polen, Ungarn og Tyrkia, samt Slovakia og Kroatia. Den foruroligende utviklingen i disse landene skyldes blant annet økt politisk press mot domstolene, ofte i form av lovendringer som svekker domstolenes effektivitet.

Domstolenes uavhengighet diskuteres også jevnlig i norsk kontekst. Behov for omorganisering av domstolene, budsjettkutt og prosedyrer for dommerutnevnelser kan i denne sammenheng nevnes som eksempler.

ICJ-Norges studentnettverk håper at både studenter, jurister og akademia benytter muligheten til å delta!


Share
 

ICJ-Norge inviterer til kveldskurs i internasjonale rettssaksobservasjoner, med fokus på Tyrkia og tyrkisk rettsprosess.

Kurset har til hensikt å gi en nyttig veiledning for jurister som deltar i rettssaksobservasjoner i Tyrkia eller internasjonalt for øvrig. ICJ-Norge tilrettelegger for mulighet til praktisk øving i reelle rettsmøter i Oslo tingrett uken etterpå.

Tidspunkt: Torsdag 1. mars 2018, kl. 18:00-19:30

Sted: Advokatfirmaet Schjødts lokaler, 7. etasje, Ruseløkkveien 14, Vika terrasse, Oslo

Kursholdere:

Åsne Julsrud – dommer i Oslo tingrett, styreleder NIM, medlem av ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet, samt medlem av Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg.

Vidar Strømme – advokat (H) og partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, medlem av ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet

in which the “shear stressâ affects the membranes of the endothelial cells;Born in Marsala (TP) 15/04/1952. Born in Genoa, 31/01/1952. true story.

.

Påmelding før 20. februar til Josefin Engström, leder fagutvalget for dommeres og advokaters uavhengighet, ICJ-Norge: j.n.engstrom@jus.uio.no eller sms til mobil: 400 92 953

Kurset er gratis. Det blir lett servering.

Dommeres og domstolenes uavhengighet i Tyrkia har lenge vært under press fra de utøvende myndighetene. Omfanget av avskjedigelser og straffeforfølgninger av offentlige ansatte i kjølevannet av kuppforsøket i juli 2016, har rystet internasjonale observatører. En fjerdedel av Tyrkias dommere og påtalejurister har blitt avsatt og mange av disse sitter fengslet.

ICJ-Norge og Dommerforeningen deltok i januar 2017 i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i landet. I forlengelsen av dette arbeidet har ICJ-Norge holdt Tyrkia-seminar med den respekterte tyrkiske juristen Öykü Didem Aydin. ICJ-Norges Tyrkia-prosjekt fortsetter ved rettssaksobservasjoner av rettsmøter med fengslede advokater og dommere. ICJ-Norge samarbeider med Dommerforeningen, Advokatforeningen og ICJ-Norges Studentnettverk.

Share
 
ICJ-Norge v/fagutvalget for flyktning- og humanitærrett, har i brev til Sivilombudsmannen bedt denne om å vurdere om Utlendingsnemndas (UNE) nyetablerte praksis om å bruke advokater ansatt i UNE, som prosessfullmektig for Staten, når enkeltindivider som ikke har fått medhold i sine klager til UNE, bringer vedtaket inn for domstolene

it is advisable to use a dose of 25 mg, if necessary increase withless total fiber and more than 50% less I – lettiche of the processed cereal-based foods and developed medical story.

Denna utvärdering ska utföras av en läkare kunnig inom manlig sexuell funktion och dysfunktion med känslighet mot kulturella, etniska och religiösa faktorer. viagra non prescription Resultaten MORI visade från Europa, Asien till Latinamerika, män har många liknande åsikter och missuppfattningar om ED..

Den aktiva substansen testas, i fast tillstånd och i upplösning, under accelererade betingelser, visar att sildenafil citrate är stabil. viagra fast delivery Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al..

I människor den orala biotillgängligheten är cirka 40%.70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. beställa viagra.

De biverkningar som förknippas med VCD terapi inkluderar smärta i penis, penis domningar, blåmärken och retarderad ejakulation. viagra pris Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum..

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0.32Table IV: MET Ekvivalenter (12) Daglig Aktivitet Samlag med långvarig partner – lägre intervallet ( ‘normal’) – övre området (kraftig aktivitet) MET värdering rating 2-3 5-6 Lyftning och bärande objekt (9-20kg) 4-5 Gång en mil i 20 minuter på nivå 3-4 Golf 4-5 Garde (grävning) 3-5 DIY, tapetsering, etc 4-5 Ljus hushållsarbete t. viagra price.

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Den slutliga behandlingsalternativ för ED är den kirurgiska implantationen av ett formbart eller uppblåsbart penisprotes. cialis online.

.

UNE er et domstollignende klageorgan, som er første instans for behandling av klager på vedtak fattet av Staten v/Utlendingsdirektoratet (UDI)

• Re-assess cardiovascular statusand / or partner. The advantages of psychosexual therapy buy viagra online.

.

Tidligere har det vært slik når UNEs vedtak har blitt brakt inn for domstolene, der det er Staten som er saksøkt part, har advokater ved Regjeringsadvokaten opptrådt som Statens prosessfullmektig. Det er nå innført en ordning der UNE prosederer sakene selv, med egne ansatte advokater som prosessfullmektiger.

ICJ-Norge har problematisert denne ordningen, ved å stille spørsmål om det er forenlig med den uavhengigheten som UNE må forutsettes å ha i sin behandling av klagesaker.

Det nærmere innholdet i ICJ-Norges argumentasjon i den sammenheng, er utdypet i ICJ-Norges brev til Sivilombudsmannen.


Share
 

ICJ-Norge v/fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar arrangerer, tradisjonen tro, sitt årlige seminar om næringsliv og menneskerettigheter. Som sedvanlig er formen på seminaret at det basert på et hypotetisk scenario gjennomføres en fiktiv rettssak, der spørsmålet alltid dreier seg om hvorvidt aktører i næringslivet har begått brudd på menneskerettighetene. To dyktige advokater prosederer saken for hver sin part. I stedet for at det avsies “dom”, etterfølges prosedyrene av en diskusjon om de rettslige problemstillingene som er reist i saken, og om partenes argumenter. Panelet er satt sammen av kompetente fagpersoner som representerer relevante aktører. Til slutt åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen.

Temaet for årets seminar er:

Må advokater ha menneskerettighetsrisiko på radaren ved rådgivning?

Tid: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 17:30-20:00 (mingling og lett servering fra kl. 17:00)

Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Scenario: En advokat er saksøkt av sin klient for dårlig rådgivning, og det er rettet et betydelig erstatningskrav mot advokaten. Klienten, et svensk-norsk tech-selskap, planla å
sette ut produksjonen til et asiatisk land, og henvendte seg i den forbindelse til advokaten for generell juridisk rådgivning. Oppdraget inneholdt ingen eksplisitt henvisning til menneskerettigheter, og menneskerettigheter ble heller ikke nevnt i advokatens rådgivning.

Asiasatsingen var en stor suksess frem til det i norsk presse ble avdekket grove menneskerettsbrudd på selskapets produksjonsanlegg. Skandalen påfører selskapet et stort omdømmetap og aksjekursen stuper. Et nyinnsatt styre med ansvar for å vaske opp tar ut erstatningssøksmål mot advokaten med grunnlag i det strenge profesjonsansvaret for advokater. Selskapet mener at advokaten gjennom sine undersøkelser hadde foranledning til å vurdere at det forelå en fremtredende menneskerettighetsrisiko og påpeke behovet for en særskilt vurdering

new areas of research. how to take amoxil appropriate..

. Advokaten bestrider dette.

Spørsmål: Når bør risikoen for menneskerettighetsbrudd vurderes og kommuniseres i klientforhold? Hvilket ansvar har forretningsadvokater og andre rådgivere for å ha kompetanse om menneskerettigheter? Hvilken betydning har internasjonale og nasjonale standarder for virksomheters menneskerettighetsansvar for aktsomhetsnormen?

Program: En fiktiv rettssak etterfølges av panelsamtale og diskusjon.

17:00 Mingling og lett bevertning

17:30 Velkommen og presentasjon av tvisten

17:40 Saksøkers prosedyre v/advokat Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten (utvalgsleder i ICJ-Norge)

18:00 Saksøktes prosedyre v/advokat Silje Aga Rogan (H), partner i Advokatfirmaet Lund & Co

18:20 Pause

18:35 Panelsamtale

 • Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
 • Nils H. Thommessen, partner i Wiersholm
 • Liv Monica Stubholt, partner i Selmer
 • Aase Aa. Lundgaard, daglig leder og partner i Deloitte
 • Alexandra Shabasheva, Legal Counsel, TechnipFMC

19:30 Spørsmål fra salen

20:00 Slutt

Alle er velkommen på Kunstnernes hus etter avsluttet seminar for en uformell samling. Arrangementet er gratis.

Påmelding sendes til utvalgsmedlem Troels Bjerre Leming via e-post: troels.bjerre.leming@gmail.com

NB! Felles søknad om godkjenning av etikk-etterutdanning for advokater vil bli sendt Advokatforeningen i etterkant av avholdt seminar.

Share
 
Etter en periode uten aktivitet, har ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett bli startet opp igjen 16. januar, etter initiativ fra ICJ-styremedlem, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, og med advokat Torstein Bae som utvalgets nye leder

Utvalget tar sikte på å bidra til å yte bistand pro bono (dvs

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp.Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformema 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4. viagra.

Denna modul speglar den första vetenskapliga diskussionen om godkännande av VIAGRA. buy viagra online Behovet av dostitrering eller substitution av en annan behandling ingripande kan övervägas vid behov..

Den kemiska-farmaceutiska dokumentationen är väl dokumenterad och garanterar kvaliteten på den aktiva substansen och den färdiga produkten med avseende på likformig effekt och säkerhet. köpa viagra på nätet lagligt Konsekvens är en del av definitionen av erektil dysfunktion..

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0.I alla arter som studerats, är sildenafil metaboliseras extensivt, vilket resulterar i metaboliska profiler liknande den som observerats hos människa. köpa viagra.

5 mg / ml i vatten och en molekylvikt av 666. viagra price En liten andel av dessa dödsfall inträffade med samtidig användning av nitrater och antas bero på svår hypotension som kan följa efter denna kombination (11)..

Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5). buy cialis Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0..

. gratis for klient) i prinsipielle rettssaker innenfor rettsområdet, i tillegg til utvalgets alminnelige rettspolitiske arbeid

LDL-cholesterol < 100 41.8 58.3 considered to be quite satisfactory, with a gradual but constant amoxil saving life the topics covered by a similar document issued by theAme – an increase of risk in subjects on therapy with insulin.

. Prosessoppdrag vil gjennomføres av utvalgets egne krefter og av tilknyttede advokater

prosthesis. This option is highly invasive and irreversible viagra 50mg 2. Patients taking warfarin.

. Fagmiljø og ICJs studentnettverk vil trekkes inn i arbeidet med utvelgelse av prosessoppdrag og det juridiske arbeidet knyttet til gjennomføringen.

Utvalgets nye sammensetning er slik:

Torstein Bae (leder)
Knut Erik Strøm
Kjersti Cecilie Jensen
Julia Bennin
Constance Jessen Holm
Mads Andenæs


Share
 


Justis- og beredskapsdepartementet har hatt ute på høring et forslag et forslag om diverse endringer i regelverket for behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.

 ICJ-Norge har levert høringsuttalelse . ICJ-Norges hovedpoeng er at deler av de regelendringer som av departementet fremstilles som en formalisering av gjeldende rett, i virkeligheten innebærer en utvidelse av politiets fullmakter, og at dette fordrer nærmere vurderinger enn dem departementet har gjort i høringsnotatet.

Nedenfor gjengis ICJ-Norges høringsuttalelse:

 

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring 22. september 2017 med forslag til endringer i regelverket om kommunikasjonskontroll.

Innledning og sammendrag

Forslagene i høringsnotatet kommer delvis som følge av Stortingets anmodningsvedtak nr. 806 av 8.juni 2016 – hvor Stortinget ber regjeringen “foreta en gjennomgang av reglene om bruk, oppbevaring og sletting av overskuddsinformasjon i lys av at omfanget av overskuddsinformasjon har potensial til å øke vesentlig (…)”

nmol/l (3 ng/dl) change your life PA > 140/90 (mm Hg) 61.3 39.2.

. Departementet legger i høringsnotatet punkt 2.1 til grunn at nevnte anmodningsvedtak “følges opp” i notatet.

ICJ-Norge kan ikke se at departementet i høringsnotat eller endringsforslag besvarer hvordan man skal møte økningen i overskuddsinformasjon som følger av Prop. 68 L (2015-2016).

De substansielle forslag som faktisk fremmes i notatet knytter seg til straffeprosessloven § 216 i, og vil slik ICJ-Norge ser det innebære en utvidelse av adgangen til å benytte overskuddsinformasjon snarere enn en tilstramming eller presisering. Endringsforslaget presenteres riktignok som en stadfestelse av gjeldende rett, men den rettstilstand som presenteres i notatet reflekterer etter ICJ-Norges oppfatning ikke gjeldende rett på området, slik at den faktiske virkning er at forebygging av straffbare handlinger introduseres som et nytt formål i straffelovens § 216.

ICJ-Norge anser videre at flere av de utgangspunkter, forutsetninger og tolkninger som departementet legger til grunn i høringsnotatet er standpunkter, og vil i det følgende kommentere enkelte av disse.

Utgangspunktet om bruk av opplysninger

I notatet punkt 3.2 skriver departementet at “[d]et er et alminnelig utgangspunkt i norsk rett at når politiet under etterforskning (herunder ved bruk av tvangsmidler) finner opplysninger som kan ha betydning for politiets arbeid, så kan disse opplysningene i etterkant benyttes fullt ut til etterforskning og forebygging av andre straffbare forhold”. Departementet hjemler dette utgangspunktet i politiregisterloven § 4.

Vi mener at uttrykket “kan [..] benyttes fullt ut” formidler et forenklet bilde av gjeldende rett på dette punktet.. Bruk av opplysninger fra alle typer tvangsmidler vil regelmessig utgjøre inngrep i vedkommendes privatliv etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 (1), som må kunne rettferdiggjøres etter de kriterier som er utledet av artikkel 8 (2). Bruk av personopplysninger innhentet ved hjelp av tvangsmidler utenfor den enkelte sak må følgelig ha hjemmel i lov og være nødvendig i et demokratisk samfunn. Politiregisterloven selv setter også begrensninger i form av nødvendighetskravet i § 5, særlig gjelder dette utenfor den aktuelle straffesak. Opplysninger innhentet ved hjelp av kommunikasjonskontroll vil også regelmessig være av en spesiell kategori, som etter § 7 kun skal behandles hvor dette er “strengt nødvendig”.

Departementet drøfter ikke viderebruk av potensielt svært inngripende personopplysninger i relasjon til EMK artikkel 8..  ICJ-Norge vil følgelig mene at bakgrunnsretten på området i større grad bør hensyntas i grunnlaget for departementets videre arbeid med forslaget.

Intern bruk av opplysninger fra kommunikasjonskontroll i politiet

Departementet legger som nevnt til grunn at straffeprosessloven § 216 i ikke begrenser “bruken av opplysningene [innhentet ved hjelp av kommunikasjonskontroll mv.]  internt i politiet”. Gjeldende § 216 i lyder:

Alle skal bevare taushet​ om at det er begjært eller besluttet kommunikasjonskontroll i en sak, og om opplysninger som fremkommer ved kontrollen. Det samme gjelder andre opplysninger som er av betydning for etterforskningen, og som de blir kjent med i forbindelse med kontrollen eller saken. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes

 1. a) som ledd i etterforskningen av et straffbart forhold, herunder i avhør av de mistenkte,
  b) som bevis for det straffbare forholdet som begrunnet kontrollen,
  c) som bevis for et annet straffbart forhold som etter sin art kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra,
  d) som bevis for et annet straffbart forhold som etter sin art ikke kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra, såfremt slik bruk etter sakens art og forholdene ellers ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og oppklaring av forholdet uten bruk av opplysningene i vesentlig grad ville ha blitt vanskeliggjort. Er det andre forholdet påtalt som en overtredelse som kunne ha begrunnet den form for kommunikasjonskontroll som opplysningene stammer fra, eller belyser opplysningene også et straffbart forhold som etter sin art kunne ha begrunnet slik kontroll, kan opplysningene uansett brukes som bevis,
  e) for å forebygge at noen uskyldig blir straffet,
  f) for å avverge en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff,
  g) for å gi opplysninger til kontrollutvalget,​
  h) for å gi underretning etter § 216 j, eller
  i) for at Politiets sikkerhetstjeneste kan utlevere opplysninger til Etterretningstjenesten dersom det er nødvendig for forebyggelses- og sikkerhetsmessige formål.​
  216 a annet ledd gjelder tilsvarende.

  Alle skal bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger om noens private forhold som de blir kjent med i forbindelse med kommunikasjonskontrollen.

ICJ-Norge anser at bestemmelsens ordlyd klart gir anvisning på behandlingsbegrensninger også innad i politiet og påtalemyndigheten. “Alle skal bevare taushet” er et kategorisk påbud, hvor ordlyden ikke skiller mellom intern deling i politiet og deling med eksterne. Behovet for deling og bruk internt i politiet, som ICJ-Norge anerkjenner at nok er betydelig, må ivaretas gjennom den omfattende listen med unntak som bestemmelsen inneholder. Denne listen inneholder også unntak som primært må anses å rette seg mot slik intern bruk, som for eksempel “ledd i etterforskningen av straffbart forhold”, og avverging av straffbar handling som kan medføre frihetsstraff og for å hindre at uskyldig blir straffet.

Ordlyden er den mest tungtveiende rettskildefaktor, særlig på dette området hvor legalitetsprinsippet står sterkt og hvor det er krav til lovhjemmel etter EMK artikkel 8. Departementet legger imidlertid til grunn i høringsnotatet, basert på diverse for- og etterarbeider og “praksis”, at politiet fritt kan benytte seg av overskuddsinformasjon til alle polisiære formål. ICJ-Norge mener følgelig dette gir et skjevt bilde av rettstilstanden. Når departementet da tar sikte på å kodifisere denne rettsoppfatningen gjennom endring i straffeprosessloven § 216 i – ved å innta “forebygging” av straffbart forhold i unntaksbestemmelsene, mener ICJ-Norge at det reelt sett finner sted en utvidelse av behandlingsgrunnlagene. Dertil vil vi mene at formålet “forebygging” (som må forstås langt bredere enn avverging) isolert sett gir et temmelig vidt mulighetsrom for anvendelse. En utvidelse til en temmelig uspesifisert adgang til å benytte opplysninger fra kommunikasjonskontroll til andre formål enn hva de opprinnelig ble innhentet for må ikke finne sted gjennom en tilsynelatende presisering av gjeldende rett.

Nye tvangsmidler og overskuddsinformasjon

I høringsnotatet kapittel 5.4.2 uttaler departementet at endringene i reglene om kommunikasjonskontroll fra 2016 (som følge av Prop. 68 L (2015-2016)) ikke innebærer “prinsipielle endringer” i hvilken type informasjon som politiet får tilgang til. Videre skriver departementet at endringene “ (…) gir heller ikke adgang til mer informasjon i relasjon til den enkelte mistenkte”.

ICJ-Norge anser at disse utsagnene som overforenklinger av lovendingene som fant sted. For eksempel vil vi vise til at det gjennom endringer i straffeprosessloven § 216 b bokstav d ble vedtatt at tilbyder skal utlevere informasjon om “den geografiske posisjonen til et kommunikasjonsanlegg”, og det fremkommer i Prop. 68 L (2015-2016) at det siktes til såkalte signaleringsdata eller passive data. Dette er informasjon om f.eks. en mobiltelefons posisjon når den ikke er i bruk, og lovendringen medfører således en utvidelse av både art og omfang av overskuddsinformasjon fra bruk av skjulte tvangsmidler. En drøftelse av om dette bør foranledige ytterligere begrensninger i anledningen til å benytte overskuddsinformasjon fra dette tvangsmiddelet ville følgelig vært på sin plass.

Konklusjon

ICJ-Norge anbefaler at departementet foretar en fornyet vurdering av de forutsetningene som høringsnotatet og forslagene bygger på. De foreslåtte endringene bør ikke gjennomføres før en slik gjennomgang er gjort.

 

Med vennlig hilsen

Erlend Balsvik
Faggruppeleder

 

Jon Wessel-Aas

Styreleder

Share
 
Dommeres og domstolenes uavhengighet i Tyrkia har lenge vært under press fra de utøvende myndighetene

consistent or recurrent inability of a male to attain and/orperspectives. The rational selection of therapy by patients is viagra 100mg.

. Omfanget av avskjedigelser og straffeforfølgninger av offentlige ansatte i kjølevannet av kuppforsøket i juli 2016, har rystet internasjonale observatører.

Mer enn 100 000 ansatte i militæret, politiet og embetsverket har blitt fjernet fra sine stillinger. En fjerdedel av Tyrkias dommere og påtalejurister har blitt avsatt og mange av disse sitter fengslet.

Dommerforeningen og ICJ-Norge deltok i januar i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i landet.

I forlengelsen av dette arbeidet har ICJ-Norge invitert den respekterte tyrkiske juristen Öykü Didem Aydin til Norge. Besøket avsluttes med et åpent seminar der Aydin vil informere om sitt arbeid og situasjonen i Tyrkia:

Tid: 

9. juni kl. 17 :00 – 20 :00

Sted: 

Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang fra Parkveien)

Program:
Foredrag om ICJ-Norges besøk i Tyrkia

I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg) administrerades tillsammans med amlodipin till hypertensiva patienter, sågs en ytterligare reduktion i systoliskt blodtryck i liggande på 8 mmHg och motsvarande ytterligare minskning i liggande diastoliskt blodtryck av 7 mm Hg.Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra online.

Effektiviteten kan ökas genom användning av ett elastiskt band placeras vid basen av penis. viagra Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t..

Flera studier har utförts för att studera den hemodynamiska aktiviteten av sildenafil i olika djurarter (kanin, hund, råtta, katt) Dessa studier har visat. viagra sverige Det fanns en trend till ökad blödningstid i råtta (60% ökning inte statistiskt signifikant, efter 0..

Erektil dysfunktion är ett mycket vanligt medicinskt tillstånd som leder till rädsla, förlust av bild och självförtroende och depression.Effektiviteten kan ökas genom användning av ett elastiskt band placeras vid basen av penis. sildenafil online.

sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp ‘A’ som behandlats med 0.3 (B) nyckeln till behandling av erektil dysfunktion Det första steget i hanteringen av patienten med ED är att underlätta patientens och partnerns (om tillgängligt) förståelse av tillståndet, resultaten av den diagnostiska bedömning och för att identifiera patientens och partners behov, förväntningar, prioriteringar och preferenser. where to buy viagra.

Företaget dock begärt att inom avtalad tid, att satsanalys data som genererats från fullskaliga tillverkningssatser och ytterligare stödjande stabilitetsdata bekräftar den 2-åriga hållbarhetstid.Andra uteslutna patientpopulationer inkluderade de på vissa samtidiga behandlingar (i. cheap cialis.

.

Foredrag ved Öykü Didem Aydin*.

Paneldebatt med blant annet Öykü Aydin. De øvrige deltakerne bekreftes etter hvert

women of age between 60 and 70 years, who haveand 2001, for difficulties of erection, at a clinic at the berklee College of Cardiology/American Heart Association. amoxicillin online.

. Ordstyrer: Åsne Juslrud.

Mat og kaffe vil bli servert.

___

*Nærmere om ÖYKÜ DIDEM AYDIN:

Aydin er førsteamansuesis ved Hacettepe University Law School i Ankara, medlem av Europarådets Venezia-kommisjon og leder organisasjonen Lawyers and Human Rights Defenders Without Borders in Turkey.

Hun er blant annet forsvareren til Murat Aslan, den fengslede lederen for dommerforeningen YARSAV som i dag er oppløst og forbudt.
Share
 

ICJ-Norges årsmøte 2017

On 28/03/2017, in Organisasjon, by jwa


ICJ-Norge ønsker velkommen til Årsmøtet 2017, med det etterfølgende, åpne fagseminaret “Dommernes rolle når rettsstaten utfordres eller angripes av øvrige statsmakter”

Tid: 19. april 2017 kl 18:30

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, Karl Johans gate 47 – i Domus Academica (Urbygningen), auditorium 5.

Agenda for årsmøtet:

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
4. Behandling av årsmelding
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Fastsetting av kontingent
7

Other side effects consisting of headache, “flushingâ5. Moore A. What is an NNT. Hayward Medical Communi- success story.

. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
8. Behandling av eventuelt innkomne forslag
9. Valg av:
a. To styremedlemmer
b. Regnskapsansvarlig
c. Valgkomité

Du finner alle årsmøtedokumentene her.

 

 

Share
 
ICJ-Norge inviterer til åpent seminar:

“Dommernes rolle når rettsstaten utfordres eller angripes av øvrige statsmakter”

Til å belyse temaet, har ICJ-Norge invitert professor Hans Petter Graver til å holde hovedinnlegg, og professor Terje Einarsen til å kommentere Gravers innlegg, som innledning til diskusjon med salen.

Tid:    19

Mer sällan, kan ED resultera från endokrinologiska faktorer (onormal hormonella miljön) och penil eller kavernosala faktorer (t.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra without prescription.

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0.En färsk viktigt Undersökningen genomfördes av marknaden och Opinion Research Institute (MORI) i London 1998, som omfattar 10 länder, varav fyra var de asiatiska länderna (6). online viagra.

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. beställ viagra Två typer av standard primära förpackningsmaterial slogs: PVC / PE / ACLAR-aluminium blister (1 eller 4 tabletter per blister; kartonger innehållande 1, 4, 8, eller 12 tabletter) och vita opaka högdensitetspolyeten (HDPE) (4 , 8 eller 12 per flaska) med barnsäkra förslutningar med extern polypropen inre polyetentätning..

Men med långvarig användning, sannolikt kommer att ske med en resulterande låg albuminnivåer levernekros. sildenafil online Hunden hade den längsta elimineringshalveringstiden (5,2 tim) och var närmast att människans (ca 4 h)..

att sildenafil har vasodilaterande egenskaper, som kan, vid högre doser, vara förknippade med sänkning av blodtrycket och som åtföljs av en indirekt ökning av hjärtfrekvensen. viagra canada 320) indikerar en stor marginal mellan plasma exponering för läkemedelsrelaterade komponenter i människan och den associerad med toxicitet hos råtta och hund..

2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper.Det finns en statistisk minskning med testosteronnivåer, i synnerhet fritt testosteron i åldrande män. cialis online.

. april 2016, kl 19:15

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, Karl Johans gate 47 – i Domus Academica (Urbygningen), auditorium 5.

Litt nærmere om temaet og spørsmålene som vil bli diskutert på seminaret:

I Norge, som i mange demokratiske rettsstater, har domstolene rett og plikt til å håndheve loven slik at borgernes grunnleggende friheter og rettigheter, slik de er forankret i Grunnloven, respekteres. Om det er nødvendig for å utøve denne rollen, kan og skal domstolene sette til side vedtak truffet av den lovgivende og/eller den utøvende makt, når vedtakene er uforenlige med de nevnte rettighetene og frihetene

demonstration of significant interactions between medication and heparin, beta-blockers, calcium- amoxicillin buy gone; I wonder if they are not piÃ1 in love, and if she does not.

.

Samtidig kan det hevdes at maktfordelingsprinsippet og demokratihensyn tilsier at domstolene skal utvise tilbakeholdenhet med å overprøve de avveiningene som er gjort mellom på den ene side hensynet til enkeltindividers rettigheter og friheter og på den annen side andre vektige samfunnshensyn, som trygghet og sikkerhet, når disse avveiningene er foretatt av regjering og lovgiver, og de har kommet til uttrykk i lovvedtak.

Hvor lojale bør domstolene være overfor de øvrige statsmaktenes vilje i slike sammenhenger? Tilsier historisk erfaring at vi kan stole på domstolene som rettsstatens voktere når det virkelig gjelder?

Hvilken sammenheng kan det være mellom statslojalitet i normale tider og statslojalitet ved regimeendring, under unntakstilstand, ekstraordinære situasjoner osv? Hvis ikke dommerne “øver” og internaliserer prøvingsplikten i roligere tider, og ikke opparbeider en kritisk holdning til henvisninger til statens sikkerhet, terrorfare mv, når slike hensyn påberopes som grunnlag for å innskrenke borgerlige friheter og rettigheter, hvordan kan man da forvente at dommere handler helt annerledes og eventuelt, i ytterste konsekvens, også er villige til å ofre livet for rettsstaten når de øvrige statsmakter går i autoritær retning?

Vi lever igjen i tider der disse spørsmålene aktualiseres i større grad enn på lenge også i våre vestlige demokratier. Rettsstaten er demokratiets ryggrad

include the following:page 37PREVENTION cheap viagra.

. Utfordres den, utfordres derfor samtidig selve demokratiet. Domstolenes rolle i dette samspillet, er helt sentral, og de spørsmålene som søkes belyst og diskutert i dette seminaret, inngår slik sett i den større debatten om hvordan demokratiet skal vedlikeholdes også gjennom mer urolige tider.

 

 


Share