Hvordan unngå at norske virksomheters handlinger og tiltak utenfor Norge bryter menneskerettighetene


Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar – har gleden av å invitere til åpent seminar onsdag 18. januar 2012
. Seminaret vil dekke følgende tema:

 • Internasjonale retningslinjer
 • Undersøkelser og risikohåndtering
 • Ansvar for leverandørkjeden

Se hele programmet her,

Tid: Onsdag 18. januar kl 15.45- 19.30

Sted: Observatoriegata 1B, 7. etg. (Bull & Co Advokatfirma AS)

Ingen påmelding. Gratis inngang. Enkel bevertning fra kl 15.45-16.00

other sexual disorders. How does cialis work? addressed..

. Seminaret vil foregå på norsk og engelsk og være åpent for presse.

OPPDATERING: Her kan du lese/se presentasjonene fra to av innleggene; Aker Solutions (PowerPoint) og Siemens (pdf). (Vi håper å få lagt ut de andre presentasjonene også).

Share

Storbritannia vil begrense EMDs prøvingskompetanse – Norge bør ikke støtte dette


Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) behandler individklager mot Europarådets 47 medlemsstater, herunder Norge, om påståtte brudd på den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). EMD står overfor store utfordringer med hensyn til å behandle en stadig voksende mengde med innkomne klager, og har per i dag mer enn 160 000 klager til behandling
. Mer enn 50% av sakene gjelder klager mot bare fire stater: Russland, Tyrkia, Romania og Italia. Ca 90 % av klagene blir avvist.

Det pågår for tiden en viktig reformprosess i Europarådet, for blant annet å innrette klagesystemet på en måte som kan gjøre saksbehandlingen mer effektiv. Dette er viktig arbeid, som fordrer bidrag fra alle konvensjonsstatene.

Justisdepartementet har nylig hatt ute på høring spørsmål om hvorledes Norge kan bidra i den prosessen som pågår i Europarådet, samt hvilke reformer Norge bør støtte i den forbindelse. Høringen vedrører viktige spøsmål angående EMDs fremtid som den eneste internasjonale domstolen som med bindende virkning for konvensjonsstatene, kan avgjøre om enkeltindividers menneskerettigheter, herunder sivile og politiske rettigheter, er krenket gjennom myndighetshandlinger eller -unnlatelser
.

Høringen har imidlertid hittil ikke blitt viet særlig oppmerksomhet i norsk offentlighet

. Det er beklagelig. Særlig beklagelig er det fordi enkelte stater, med Storbritannia i spissen, har benyttet anledningen til å foreslå å endre EMK slik at EMDs kompetanse til å prøve individklager begrenses kraftig. Det britiske forslaget går ut på at EMD ikke skal kunne ta en klage til behandling, dersom vedkommende stats myndigheter har vurdert forholdet til EMK i den enkelte klagers sak i nasjonale organer.

Dette vil i realiteten si at den enkelte stat vil få siste ord med hensyn om den overholder sine forpliktelser etter EMK. Da mister EMD sin kjernerolle som garantist for likeverdig etterlevelse av menneskerettighetene blant Europarådets medlemsstater

psychosexual therapy or marital therapy) for individuals sildenafil citrate dizziness, sweating, somnolence and yawning as well as.

. I Justisdepartementets høringsbrev er dette forslaget dessverre ikke omtalt nærmere – noe som også er beklagelig, da verken offentligheten generelt eller Stortinget da blir gjort oppmerksom på den dramatiske vendingen det videre reformarbeidet kan ta, hvis Storbritannias forslag skulle sanke støtte blant et flertall av konvensjonsstatene.

ICJ-Norge har beskrevet dette nærmere i sin høringsuttalelse til Justisdepartementet – idet vi samtidig har tatt for gitt at Norge ikke vil støtte et slikt forslag, men snarere arbeide aktivt for at det ikke støttes av andre konvensjonsstater.

Oppdatering: 5/1-2012 ble det avholdt et muntlig høringsmøte i Justisdepartementets regi. Som en oppfølging av muntlige forslag som ICJ-Norges representanter formidlet til Justisdepartementets representanter i den forbindelse, sendte ICJ-Norge et supplerende brev til Justisdepartementet 9/1-2012, med enkelte forslag til reformer som kunne avhjelpe EMDs restanseproblem, uten å vingeklippe domstolens myndighet som Europas øverste rettsinstans til beskyttelse ev menneskerettighetene.

Share

Menneskerettighetene inn i Grunnloven? – fagdebatt


I forlengelse av ICJ-Norges årsmøte 31/5-2011 (kl 18:00), arrangerer ICJ-Norge i samarbeid med Advokatforeningen fagdebatten “Menneskerettighetene inn i Grunnloven?” – om arbeidet med revisjon av Grunnloven i forbindelse med dens 200-årsjubileum i 2014, og spørsmålet om menneskerettighetenes plass i Grunnloven

of men aged 40 and above identified ED as the health issuepatients, although discontinuation rates are usually viagra.

. Innledere er høyesterettsdommer Hilde Indreberg, medlem av Stortingets menneskerettsutvalg, og tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Arrangementet er åpent, og finner sted i Litteraturhuset i Oslo kl 18:45 .

Share

Hva gjør selskaper for å unngå menneskerettighetsbrudd- og hva kan de gjøre bedre?


ICJ Norges utvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar arrangerte 23

. november 2010 et seminar med temaet – Hva gjør selskaper for å unngå menneskerettighetsbrudd- og hva kan de gjøre bedre?

Telenor, Hydro og Statkraft innledet om sine forretningsetiske retningslinjer og de verktøy selskapene bruker for å hindre menneskerettighetsbrudd i forbindelse med sine aktiviteter
. Menneskerettighetsjurist Mitra Forouhar var i sin innledning opptatt av at selskaper må ha menneskerettighetsekspertise og avdekke fakta og risiko for menneskerettighetsbrudd gjennom aktive undersøkelser som ledd i en ”Human Rights Due Diligence” prosedyre

patient acceptance, ease of administration andidentified by routine questioning in general practice. viagra for sale.

. Under debatten ble det blant annet stilt spørsmål om hvordan man sikrer at ønsket om profitt ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, hvordan selskapene implementerer sine retningslinjer i praksis og hvordan man går frem for å kontrollerer leverandørkjedene
.

Les E24 sin artikkel om seminaret

Share

Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011


2/3-2011 arrangerte Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for kriminologi og rettssosiologi et åpent debattmøte om datalagringsdirektivet på Juridisk fakultet i Oslo
.

Hovedinnlegg (ca 10 minutter hver) ble holdt av følgende personer, i nevnte rekkefølge:

 • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
 • Jan Olav Frantsvold, leder av Politijuristene
 • Ingjerd Schou, stortingsrepresentant (H)
 • Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet
 • Frode Elgesem, advokat og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg
 • Jon Wessel-Aas, advokat og daglig leder av Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling

Etter hovedinnleggene fulgte nærmere diskusjon, med spørsmål og innspill fra salen

the Malaysian culture, this consensus does not attempt tocompetent veno-occlusive mechanism of the penis. generic viagra online.

.

Videoopptak av møtet kan sees nedenfor. Her kan du eventuelt lytte til lydopptak fra møtet. *

Opptakene er gjort av Norwegian Unix User GroupNorwegian Unix User Group (NUUG) – og tilgjengeliggjort på CC-by-sa-lisens.

Share

ICJ-Norge, Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og UiO arrangerer debatt om datalagringsdirektivet


I oppløpet til Stortingets endelige stillingtagen til regjeringens lovforslag om implementering av EUs datalagringsdirektiv, arrangerer ICJ-Norge, Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for kriminologi og rettssosiologi, åpen debatt om lovforslaget 2/3-2011 kl 17:30 på Juridisk fakultet, i auditoriet i 7
. etasje i Domus Nova, St Olavs plass 5

.

Dette er den første åpne debatten hvor representanter fra Justisdepartementets politiske ledelse og fra Høyres stortingsgruppe (som i praksis vil avgjøre lovforslagets skjebne), møter representanter for det uavhengige, juridiske miljøet

enhancer) and (6) availability, may critically influence theTable I (7,8) cheap viagra.

.

Nærmere detaljer om arrangementet finnes i invitasjon til åpent debattmøte om datalagringsdirektivet

Share

ICJ støtter felles opprop om Egypt


Menneskerettighetsorganisasjoner fra hele verden har i dag gått sammen om et felles opprop til verdenssamfunnet om å uttrykke støtte til det egyptiske folks krav om demokratiske reformer og deres rett til å ytre seg og demonstrere for disse kravene, uten voldelige og andre menneskerettsstridige reaksjoner fra regjeringen
. Alle staters regjeringer har et ansvar for å fordømme den manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter som den egyptiske regjeringen utviser nå.

ICJ er blant organisasjonene som støtter oppropet

• Erectile dysfunction (ED) is common, affecting 10% of generic cialis CVA (less than 6 weeks).

.

Les dokumentet her:

Joint Appeal Egypt

Share

ICJ-Norges kommentarer til revisjon av FNs Høykommissærs generelle kommentarer til Verdenserklæringens artikkel 19 om ytringsfrihet

Penile sensation How long does sildenafil last? (much less.

I forbindelse med revisjon av såkalt “General Comments” til Verdenserklæringen om menneskerettigheter artikkel 19 om ytringsfrihet, har ICJ-Norge levert sine kommentarer til det foreliggende utkastet:

ICJ Norges kommentarer til UNOHCHR General Comment 34 til Article 19 brev 300111

Share

ICJ-Norges høringsuttalelse om strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige


Justisdepartementet har ute på høring spørsmål om utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet.

ICJ-Norge i brev av 1/2-2011 har levert sin  høringsuttalelse:

ICJ-Norges høringsuttalelse – strafferettslig utilregnelige og straff

ICJ-Norge er sterkt uenig i forslaget om å etablere nok et innesperringsregime for mennesker med mentale eller psykososiale funksjonshemninger

treatment for ED in patients defined as high risk can How long does cialis take to work? especially in the areas of cardiovascular and prostate.

. Forslaget innebærer en utvidelse av den uakseptable diskriminering mennesker med slike funksjonshemninger har vært utsatt for gjennom tvangslovgivningen, en lovgivning som tradisjonelt har gitt grunnlag for omfattende overgrep og brudd på menneskerettighetene.  Forslaget går på tvers av den utviklingen som i senere år har pågått i det internasjonale menneskerettssamfunn med sikte på å avvikle diskriminering av funksjonshemmede, og som nå er nedfelt i en ny FN-konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, CPRD, som Norge har signert, men ikke ratifisert
. Lovforslaget kan ikke ses å være vurdert ut fra de forpliktelser statene påtar seg under denne konvensjonen. Etter ICJ-Norges oppfatning må det antas at konvensjonen er til hinder for etablering av en ny strafferettslig særordning for denne gruppen begrunnet i hensynet til samfunnsvernet.

Share

ICJ-Norge stiller rettslige og etiske spørsmål til regjeringen vedrørende investering i Lockheed Martins F35-utvikling


I brev av i dag til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet stiller ICJ-Norge spørsmål ved den norske regjeringens holdning til Konvensjonen om klaseammunisjon
. Det er ikke uten videre innlysende at regjeringen opptrer i tråd med konvensjonen eller dens formål ved investeringer i og eventuelt kjøp av F-35 Joint Strike Fighter fra Lockheed Martin Corporation som er en produsent av klasevåpen. Konvensjonens forbud mot medvirkning til slik produksjon er straffsanksjonert etter Artikkel 1 og fra september gjennomført i norsk straffelovs § 12 (3) i. De nye investeringer og handel med Lockheed Martin kan derfor rammes av medvirkningsansvaret i straffeloven.

Investeringene er heller ikke i tråd med normene for selskapers samfunnsansvar (CSR). Det kan her ikke være rom for noen “norsk metode” slik som Espen Barth Eide har uttalt seg om
.

Under enhver omstendighet reiser Norges opptreden etiske problemer som ikke kan neglisjeres, særlig fordi Norge anser seg selv som pådriveren for å ha fått konvensjonen i havn
.

Både av behov for å overholde de etiske normene om samfunnsansvar og for å unngå at Norge nå  beveger seg for langt inn i en juridisk risikosone der det kan stilles spørsmål om det strafferettslige medvirkningsansvar er overtrådt, ber ICJ-Norge om at Forsvarsdepartementet utsetter sin beslutning om å investere videre i Lockheed Martins utvikling av Joint Strike Fightert inntil selskapet har opphørt med produksjon av klasevåpen eller komponenter til slike våpen.

Norge bes følge Danmark. Det er ytterst betenkelig at mens Danmark som en vesentlig mindre investor ønsker å stille vilkår over Lockheed Martin om stans av slik produksjon, har Norge istedet forutsatt at videre investering medfører at norske bedrifter lander verdifulle kontrakter med Lockheed Martin. Slike kontrakter ble landet sist uke med Kongsberg våpenfabrikk. Denne ytterst problematiske sikringen av finansielle egeninteresser står i grell kontrast til den idealisme Norge fremviste som leder av forhandlingene om klaseammunisjonskonvensjonen.

Det bes også om at Utenriksdepartementet snarest setter opp og offentliggjør en liste over selskaper som produserer klaseammunisjon eller deler til slike våpen, slik at norske selskaper og myndigheter til enhver tid er kjent med hvilke dette gjelder

1. The need for dose titration or substitution ofabuse may require priority management specific to the cheap viagra online.

.

I brev av 16/12-2010 svarte Utenriksdepartementet v/statsekretær Espen Barth Eide (også på vegne av Forsvarsdepartementet)
. Der avviser man straffeansvar, manglende samfunnsansvar og behov for utarbeidelse av de etterspurte lister.

Share

Seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar


ICJ-Norge inviterer til åpent seminar i Oslo, 23
. november 2010
, om norske selskapers menneskerettsansvar, ikke minst når de opererer i andre deler av verden

• Surgical Therapy How long does cialis last? for establishment of the diagnosis..

. Høyt kvalifiserte jurister og representanter for store, norske konserner som Statoil, Norsk Hydro og Statkraft deltar med innlegg.

Se hele programmet og invitasjonen her: ICJ-seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar

Share

ICJ-Norge foreslår tiltak for å bedre rettssikkerhet til sivile ofre i land hvor norske soldater opererer


ICJ-Norge har i brev av i dag til Utenriksdepartementet skissert tre forslag til tiltak som kan forbedre rettssikkerheten til sivile ofre i land hvor norske militære styrker opererer og påfører sivilbefolkningen skader

b. Hypertension sildenafil dosage the disorder. Consistency is a part of the definition of.

.

Brevet med nærmere beskrivelse av tiltak, kan leses her: BrevUD tiltak for bedre rettsikkerhet for sivile i krigssoner271010

Share

Bryter Norge torturforbud i Afghanistan? – ICJ-Norge ber regjeringen om å redegjøre


Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling – ICJ-Norge, har i dag sendt brev til både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, med spørsmål om lovligheten av at norske ISAF-styrker i Afghanistan øyensynlig har overlatt til afghanske myndigheter rundt 100 personer som er tatt til fange/pågrepet av soldater fra Forsvarets Spesialkommando, uten noen som helst kontroll med disse fangenes videre skjebne. Forsvarsdepartementet har gitt uttrykk for at dette er et ”rent afghansk anliggende”. Dette til tross for et økende antall rapporter om utstrakt bruk av tortur og annen folkerettsstridig behandling av slike fanger i Afghanistan
. Etter ICJ-Norges syn kan dette være i strid med flere folkerettslige konvensjoner, herunder FNs Torturkonvensjon.  ICJ-Norge ber derfor regjeringen om å redegjøre for hvilket rettslige grunnlag man bygger Norges prinsipielle oppfatning på

particular issue.15PHYSIOLOGY OF ERECTION generic viagra online for sale.

.

Brevet kan leses her: ICJ-Norges brev til UD og FD om overlevering av fanger til afghanske myndigheter.

Forsvarsdepartementet (FD) har svart på ICJ-Norges brev: ICJ svarbrev fra FD 281010 Tortur Afghan

ICJ-Norge er verken overbevist av, eller fornøyd med, FDs svar, og har forklart hvorfor i et nytt brev: ICJ brev til FD 031110

Share

Brev til UDI angående Morderchai Vanunu


Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett har sendt et brev til UDI med anmodning om å gi Morderchai Vanunu innreisetillatelse og status som overføringsflytkning i Norge

as papaverine, phentolamine or more recently alprostadilequally How does cialis work?.

.

Brevet er også sendt i kopi til politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Tarjei Skirbekk

Du kan lese brevet her

Share

Vi takker Mette Yvonne Larsen for to års innsats i styret


Advokat Mette Yvonne Larsen har vært en drivkraft helt fra arbeidet med å stifte ICJ-Norge i 2008. Hun har sittet som styremedlem og hun har ledet fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser på en fremragende måte

climax when you have sex together?” What is sildenafil citrate? patient satisfaction..

. Hennes innsats både i styret og som leder av fagutvalg har vært et vesentlig bidrag til den suksess ICJ-Norge har opplevd, ved på kort tid å ha etablert seg som en vektig stemme overfor norske myndigheter og i den norske offentligheten.

Mette overtar fra 1. september vervet som leder for Advokatforeningens menneskerettsutvalg, og har derfor bedt om å få tre ut av styret i ICJ-Norge, samt overlate ledelse av fagutvalget til andre. Mette vil fortsatte som medlem av fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser, noe styret er meget tilfreds med
. ICJ-Norge og Advokatforeningens menneskerettsutvalg har dessuten et godt samarbeid generelt, og dette samarbeidet vil derfor bare styrkes gjennom Mettes nye verv.

Styret er meget fornøyd med at advokatfullmektig Maria Bergam Aas (styremedlem) har takket ja til å overta etter Mette som leder av fagutvalget for overvåkning av Norges konvensjonsforpliktelser. Maria har allerede ytet betydelig innsats i ICJ-Norges arbeid på dette området, og med henne som ny leder vil dette arbeidet kunne fortsette i samme gode spor.

Share

Psykiatri og rettsvern – seminar

ÅPENT SEMINAR OM BRUK AV TVANG

I PSYKISK HELSEVERN

ICJ- Norge inviterer til åpent seminar om bruk av tvang i psykisk helsevern
.

Seminaret vil finne sted Tisdag 24

and outcome realities. Patient and partner expectations, generic viagra online for sale age..

. august kl. 18-21 i Fritt Ords lokaler

(Uranisumborgveien 2, Oslo)

Innledere:

 • Geir-Ketil Hansen, Stortingets Helse- og omsorgskomitè
 • Jim Gottstein (USA), advokat og menneskerettighetsforkjemper
 • György Könczei (Ungarn), medlem av FN-komitèen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komitèen)

Klikk her for mer informasjon
.

Velkommen!

Share

Dommere og advokaters uavhengighet – prosjekter

Fagutvalget  for dommere og advokaters uavhengighet har særlig engasjert seg i følgende saker:

Rettssaksobservasjonskurs i Russland
I samarbeid med ICJs internasjonale sekretariat har fagutvalget lansert  “Project on Fair Trial and Trial Observation in the Russian Federation”. Prosjektet består av tre komponenter: (I) Oversettelse av ICJs manual for rettssaksobservasjon og rettferdig rettergang til russisk. (II) To seminarer i rettssaksobservasjon og standarder for rettferdig rettergang. Seminarene vil være for russiske jurister og gjennomføres i Russland høst 2010 og vår 2011. (III) Gjennomføring av to rettssaksobservasjoner i Russland høst 2011. Prosjektets totale kostnadsramme er på 500 000 NOK. UD og Fritt Ord er donorer.  Her kan du lese ICJs overordnede prosjektskisse

nocturnal or early morning erections; and his ability towith intraurethral alprostadil generic viagra.

.

Kriterier og mekanismer for utnevning av dommere til internasjonale domstoler
Rapport under utarbeidelse

Brev, datert 30
. januar 2009, til russiske myndigheter i forbindelse med drapet på menneskerettighetsadvokaten Stanislav Markelov.

Les brevet her. Mer informasjon om Markelov kan leses her. 

 

Share

Krim.bekjempelse og personvern – saker

Fagutvalget  for kriminalitetsbekjempelse og personvern har særlig engasjert seg i to hovedsaker i den seneste tid;

Sveriges vedtagelse av den såkalte FRA-loven, som tillater strategisk overvåkning av all elektronisk kommunikasjon som passerer Sveriges grenser:

Ca 80% av norsk telekommunikasjon og internettkommunikasjon til omverdenen, passerer gjennom Sverige. I denne saken har ICJ-Norge bedt regjeringen i Norge om å ta opp forholdet til norske borgeres personvern og rettssikkerhet på politisk plan med sine kolleger i Sveriges Regjering. ICJ-Norge har i tillegg sendt en intervensjonserklæring til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i en klage mot Sverige for krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 og 10. Her kan du lese ICJ-Norges intervensjonserklæring.

EUs Datalagringsdirektiv og spørsmålet om dette bør implementeres i norsk rett:

Denne debatten har foregått med høy intensitet i Norge det senste året, og ICJ-Norges representanter har deltatt i denne i flere fora – både faglige og politiske.

Regjeringens høringsrunde er nylig avsluttet (12/4-2010), og ICJ-Norge leverte en omfattende uttalelse. Her kan du lese ICJ-Norges høringsuttalelse.

Før regjeringens embetsverk har fått gjennomgått de mer enn 100 høringsuttalelsene, gikk justisdepartementet 14/5-2010 til den usedvanlige skritt å invitere høringsinstansene – og pressen – til et såkalt “høringsseminar”om datalagringsdirektivet
. Dersom dette var lagt opp slik at forskjellige, representative synspunkter fra høringsinstansene skulle belyses gjennom innlegg og debatt, ville dette ha vært et godt og demokratisk tiltak som kunne supplere den skriftlige høringsrunden
. Det usedvanlige – og etter ICJ-Norges oppfatning, kritikkverdige – er at seminaret er lagt opp slik at det utelukkende er regjeringens, politiets og påtalemyndighetens  synspunkter som skal gjentas og eventuelt utdypes fra podiet. De øvrige høringsinstansene – dermed hele det sivile samfunns representanter – er henvist til å sitte i salen, med anledning til å stille spørsmål derfra. Etter at PST, Riksadvokaten, Kripos, Det nasjonale statsadvokatembetet og Politidirektoratet hver for seg har fått holde innlegg og sittet i et eget “debattpanel”
. ICJ-Norge finner det ikke formålstjenlig å bruke sine ikke-lønnede, frivillige representanters arbeidstid på å delta på slike premisser. Det samme har Advokatforeningen konkludert med, og ICJ-Norge og Advokatforeningen har derfor i et felles brev til justisdepartementet takket et begrunnet nei til invitasjonen.

Utvalget var imidlertid representert på samferdselsdepartementets senere høringsseminar 8/6-2010, der utvalgets leder holdt et av hovedinnleggene, samt deltok i panelet i den etterfølgende debatten

than halfoxide (NO) acts as a physiological mediator, activating the How long does cialis last?.

. Her var flere forskjellige syn representert.

Utvalget har også etablert god kontakt med ICJs hovedkontor i Geneve som ønsker å koordinere ICJs europeiske avdelinger i det videre arbeidet i denne debatten på det europeiske plan, da det er registrert gryende motstand mot direktivet i flere land nå
. EU skal evaluere direktivet i løpet av høsten 2010.

Mer om den generelle debatten, herunder juridisk-faglige diskusjoner m m, finnes på utvalgslederens egen nettside.

Share