Barns rettigheter

Fagutvalget for barns rettigheter arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til barns rettsstilling i Norge og eventuelt også andre steder hvor det kan være naturlig for ICJ-Norge å engasjere seg. Mandatet omfatter gjennomføring av barnekonvensjonen, andre internasjonale standarder av betydning for barns rettsstilling og lovbestemte rettigheter, på rettsområder som for eksempel barnevern, utlendingsrett, strafferett og helse- og sosialrett.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Professor Em.

Mons Oppedal

Siste nytt

Brev til regjeringen vedrørende oppnevnelse av et ekspertutvalg for rettssikkerheten i barnevernet

ICJ Norge anbefaler at Regjeringen ikke fremlegger noe forslag til ny barnevernlov før arbeidet i ekspertutvalget som skal gjennomgå rettssikkerheten i barnevernet, er fullført.