Domstolkommisjonens forslag går ikke langt nok i å sikre domstolenes uavhengighet

I høringssvar til Domstolkommisjonens rapport tar ICJ-Norge til orde for at kommisjonen burde gått enda lenger i sine forslag for å sikre uavhengige domstoler.

ICJ-Norge har kommentert utvalgte kapitler i Domstolkommisjonens delutredning fra september 2020: «Den tredje statsmakt – Domstolene i endring». Kommisjonen har gjort et grundig og viktig arbeid, og ICJ-Norge er positive til mange av forslaget som er fremmet i rapporten. Kommisjonen har identifisert mange utfordringer domstolene i Norge står overfor som er undergitt gode og nyanserte drøftelser.

Likevel mener vi drøftelsene flere steder ikke er blitt fulgt opp med forslag som tilfredsstillende svarer på utfordringene som presenteres. Dette gjelder særlig for ordningen med dommerutnevnelser.

ICJ-Norge mener at kommisjonen ikke går langt nok i å la domstolenes uavhengighet være det sentrale og styrende hensynet ved vurderingene av ordningen for dommerutnevninger. Blant annet foreslår kommisjonen at dommere fortsatt skal utnevnes av regjeringen, i strid med anbefalingen fra Europarådets minisertkomité. Begrunnelsen om at dette har fungert godt i praksis er etter vårt syn for lite prinsipiell. Vi mener at dommere bør utnevnes av et organ uavhengig av regjeringen.

ICJ-Norge mener også at domstolleders innflytelse på ansettelsesprosessen bør begrenses sammenlignet med dagens ordning. Slik ordningen praktiseres i dag deltar domstolleder på intervjuer og gir en skriftlig uttalelse med rangering av søkerne. De siste fem årene har Innstillingsrådet fulgt domstollederens forslag i 92 prosent av innstillingene. Dette mener vi viser at domstollederen har en for stor innflytelse på utnevningene, noe kommisjonens forslag ikke imøtekommer. Deler av ICJs høringssvar på dette punktet er sitert i Rett24.

I høringsuttalelsen uttaler ICJ-Norge seg også om blant annet finansiering av domstolene, domstolenes forhold til forvaltningen, midlertidige dommere, spesialisering og den sentrale administrasjonen av domstolene. Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her:

Del innlegget: