Gaza: Appell med krav til Den norske regjeringen fra Forsvar folkeretten og ICJ-Norge

Til statsminister Jonas Gahr Støre

Nok en gang stiller situasjonen i Midtøsten oss på prøve. I møte med brutale myrderier av sivile i alle aldre blir vi utfordret på om vi klarer å holde hodet klart og holde oss til de prinsipper for en internasjonal rettsorden som vårt samfunn forventer at hele vår sivilisasjon, alle folk, alle nasjoner, fra alle styresmakter ned til hver enkelt av oss, skal etterleve. En samfunnsorden bygd på en rettsorden med respekt for menneskeverdet og beskyttelse av sivile under så vel fredelige forhold som krig, krigslignende tilstander og okkupasjon. En rettsorden som forebygger at kriser og konflikter kommer ut av kontroll og leder oss inn i altomfattende og destruktive konfrontasjoner i stedet for den fredelige sameksistensen mellom land og folk som vi alle vil ha.

Både Hamas sine avskyelige og brutale drap på sivile israelere, og Israels avskyelige og brutale blokade av og drap på den sivile befolkning på Gaza er åpenbare krigsforbrytelser som
aldri må passere uten straff.

I første rekke gjelder det imidlertid akkurat nå å forhindre at det massive og dødelige angrepet på befolkningen på Gaza får fortsette. Situasjonen for en allerede utslitt og sårbar befolkning, nå på flukt under konstant bomberegn, er ikke til å holde ut og kan ikke tolereres. I neste omgang må det internasjonale samfunnet sørge for at de ansvarlige for ugjerningene får sin straff.

Samtidig må vi sørge for at grunnlaget for at den aktuelle situasjonen har oppstått, blir eliminert en gang for alltid. Den 75 år gamle undertrykkelsen av det palestinske folket med straffri fordrivelse av befolkning, okkupasjon og annektering av palestinske områder, kolonisering av okkupert og annektert territorium og diskriminering må få sin slutt. De
vedvarende bruddene på internasjonal rett har først og fremst kunnet skje ved de vestlige lands stilltiende godkjenning av Israels ulovlige okkupasjon og undertrykkelse av det palestinske folket i strid med palestinernes selvbestemmelsesrett etter FN-pakten på lik linje med israelernes selvbestemmelsesrett. Den internasjonale politiske passiviteten og evnen og viljen til å tåle den vedvarende uretten mot det palestinske folket må nå ta slutt.

Den norske regjeringen må arbeide for å opprettholde den internasjonale rettsordenen, at humanitærretten ikke brytes på ny under Israels hevnaksjon mot Hamas og sivilbefolkningen
på Gaza. Regjeringen kan ikke operere med en dobbel standard hvor den ene part fordømmes for brudd på folkeretten med rette og på det sterkeste, og følges opp med krav om reaksjoner,
mens den annen part møtes med forståelse for sin reaksjon, selv om den innebærer alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen og brudd på folkeretten.

Brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter må stanses og alle parter må samle seg om etterlevelse av alle FNs vedtak og resolusjoner. Norge må gå aktivt inn for å reparere
den 75 år gamle urettferdigheten og sørge for at palestinernes legitime rett til en fri og selvstendig stat nå blir innfridd. Bare på den måten kan de sivile i Midtøsten være trygge på
sin sikkerhet. En viktig mulig aktør i denne forbindelse er Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som har jurisdiksjon og en åpen pågående generell etterforskning av situasjonen i Palestina/Israel, men som er underfinansiert og mangler ressurser til effektiv etterforskning flere steder samtidig.

Forsvar folkeretten og ICJ-Norge krever at den norske regjeringen:

  • umiddelbart bruker alle midler for å bidra til en våpenhvile og stans av overgrepene og fordrivelsen av palestinerne på Gaza
  • fordømmer Israels kollektive avstraffelse av palestinerne
  • krever at blokaden som Israel iverksatte i 2007 heves øyeblikkelig
  • oppfordrer Den internasjonale straffedomstolen (ICC) til å inkludere Hamas sitt nyligg
  • angrep på sivile israelere, og Israels pågående blokade og angrep på Gaza sin
  • befolkning i sin etterforskning av forbrytelser innenfor ICCs jurisdiksjon
  • stiller ekstra midler til rådighet for ICC slik at domstolen og påtaleenheten der ikke stoppes av manglende ressurser til nødvendige etterforskningsskritt
  • tar initiativ for å arbeide for opphør av Israels ulovlige okkupasjon av Gaza og Vestbredden, og for en rettferdig fredsløsning mellom palestinerne og israelerne basert på internasjonal rett, og FNs vedtak og resolusjoner.

På vegne av Forsvar folkeretten og ICJ-Norge

Appellen ble sendt til regjeringen 15. oktober 2023. 

Del innlegget: