Høringssvar: Endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

Justis- og beredskapsdepartementet har hatt på høring et forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven som kriminaliserer samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet, og adgang til å benytte skjulte tvangsmidler i den forbindelse. ICJ-Norge har ved fagutvalget for ytringsfrihet og personvern levert en høringsuttalelse hvor vi stiller oss kritisk til forslaget, idet vi mener at dette svekker det alminnelige personvernet og ytringsfriheten i Norge. 

Høringssvaret vedlegges nederst i saken og kan leses i sin helhet der.

Oppsummeringsvis er det ICJ-Norge sin oppfatning at forslaget vil gi en for vid og skjønnsmessig adgang til å ta i bruk skjulte tvangsmidler på bekostning av det alminnelige personvernet og ytringsfriheten. Vilkårene er skjønnsmessige, og krever ikke at den som overvåkes har noen beviselig intensjon om å samarbeide med fremmed etterretningstjeneste. Når fremmed etterretningstjeneste opptrer fordekt, kan det tenkes at både journalister, forskere og politikere har kontakt med det de opplever som legitime diplomater og lignende – men som PST alene kan knytte til fremmed etterretningstjeneste.

Høringssvar – endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

Del innlegget: