Høringsuttalelse – Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet har på høring et forslag om endringer i smittevernloven, hvor det foreslås et hjemmelsgrunnlag for portforbud som smitteverntiltak under covid-19-pandemien. ICJ-Norge støtter ikke forslaget.

ICJ-Norge mener behovet for en hjemmel til å innføre portforbud ikke har en tilstrekkelig medisinskfaglig og samfunnsmessig begrunnelse. Samtidig kan adgangen til å innføre så inngripende tiltak som portforbud sette en uheldig presedens for hva som anses akseptabelt at myndighetene iverksetter overfor egne borgere, uten at det er strengt nødvendig. ICJ-Norge mener derfor at kompetansen til å iverksette så drastiske tiltak som portforbud fremdeles bør ligge til Stortinget, og ikke delegeres til den utøvende makt.

Les høringsuttalelsen her: Høringsuttalelse ICJ-Norge portforbud

Del innlegget: