Høringsuttalelse – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

ICJ Norge har levert høringuttalelse i forbindelse med Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. Høringsuttalelsen er utarbeidet av ICJ-Norges fagutvalg for dommeres, advokaters og påtalejuristers uavhengighet.

Forslaget omfatter regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse.

Overordnet mener ICJ-Norge at behovet for å gjøre de midlertidige reglene knyttet til covid-19-pandemien permanente ikke er godt nok begrunnet. For ekstraordinære og alvorlige hendelser mener vi det er
tilstrekkelig hjemmel i nødretten til å innføre nødvendige midlertidige tiltak. Behovene som følger av pandemisituasjonen er tilstrekkelig – og etter vårt syn best – ivaretatt gjennom midlertidig lovgivning
slik som allerede er innført.

I lys av bruken av isolasjon i norske fengsler gjennom flere år, samt bruken under de midlertidige reglene, mener ICJ det er betenkelig å gjøre slike betydelige inngrep i grunnleggende menneskerettigheter permanente. Vi vil derfor anbefale at man ikke går videre med lovforslaget. I hvert fall mener vi det er uhensiktsmessig å innføre permanente regler om ekstraordinære situasjoner når man står midt i en slik situasjon. ICJ mener derfor at lovarbeidet i det minste må utsettes til etter pandemi-situasjonen er over, slik at man kan ta i bruk de samlede erfaringer til å utforme best mulig regler for fremtiden. Da kan man også bruke tilstrekkelig tid til utredning og høring.

Del innlegget: