Høringsuttalelse fra ICJ Norge til sak om folkerettsstridig angrepskrig

ICJ Norges syn er at Norge bør ratifisere Kampala-tillegget i Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig ved Den Internasjonale Straffedomstolen i Haag (ICC) og kriminalisere folkerettsstridig angrepskrig i den norske straffeloven.

I hovedsak kan ICJ-Norge også slutte seg til den begrunnelse som er gitt for forslagene i Dokument 8:63 S (2019-2020).

I denne sammenheng betones særlig at folkerettsstridig angrepskrig er en folkerettslig forbrytelse som må motarbeides, samt at ratifikasjon og kriminalisering er til Norges fordel.

Les høringsuttalelsen og fagartikkel om tema skrevet av Terje Einarsen, professor i folkerett (UiB) og styreleder i ICJ Norge.

ICJ-Norge: Høringsuttalelse om angrepskrig

Aggresjonsforbrytelsen – en glemt forbrytelse i norsk rett

Del innlegget: