Høringsuttalelse til rettshjelploven

ICJ Norge leverte den 20. november høringsuttalelse vedrørende rettshjelputvalgets
utredning om forslag til ny lov om rettshjelp.

ICJ-Norge er positive til at Justis- og beredskapsdepartementet har fremlagt forslag til ny rettshjelplov, og vil fremheve utvalgets grundige arbeid. ICJ-Norge mener at forslaget i all hovedsak vil bidra til en bedre løsning enn dagens rettshjelpsordning.

Det knyttes særlige merknader til de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, rettshjelp utenfor de prioriterte områdene, samt barnevernssaker. Endelig, hvorfor ikke rettshjelpsordningen er kommentert i lys av Århuskonvensjonen.

Høringsuttalelse – Fri rettshjelp

Del innlegget: