ICJ-Norge med høringssvar om forbud av produkter laget med bruk av tvangsarbeid

Høringssvaret ble sendt i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets høring på Europakommisjonens forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid, «Regulation of The European Parliament and of The Council on prohibiting products made with forced labour on the Union market».

Forslaget omfatter alle produkter som gjøres tilgjengelig innenfor EU-markedet. Dette omfatter både produkter laget i EU for innenlandsk forbruk og for eksport, samt importerte varer. Forbudet vil gjelde for alle produkter, inkludert komponentene, uavhengig av sektor.

På vegne av ICJ-Norge, skriver styreleder Terje Einarsen at det er positivt med et forbud mot varer som er produsert helt eller delvis med tvangsarbeid og at forslaget fremstår som gjennomarbeidet. Samtidig pekes det på fire svakheter.

  1. Forordningen bør omfatte tjenester og teknologi som gjøres tilgjengelig på det norske markedet, ikke kun varer.
  2. Pliktene til de økonomiske aktørene bør i større grad kobles til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til norsk og europeisk lovgivning.
  3. Forslaget til forordning er skrevet med et tungt språk som er lite tilgjengelig for ikke-jurister.
  4. Departementet bør legge klare føringer på at overtredelser av regelverket vil være å anse som grove lovbrudd som skal sanksjoneres deretter.

I tillegg inneholder høringssvaret merknader knyttet til artikkel 2, 5, 6, 9, 11 og 30, samt kapittel 3 om produkter som kommer til eller forlater EU.

Les høringssvaret i sin helhet her.

Del innlegget: