ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten anmelder Israels forsvarsminister Yoav Gallant, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Gaza. Forbrytelser mot menneskeheten er utbredte eller systematiske angrep i form av alvorlige menneskerettskrenkelser rettet mot en sivilbefolkning. ICJ-Norge er norsk avdeling av International Commission of Jurists, mens Forsvar folkeretten er et initiativ av 44 norske jurister. Begge er uavhengige og selvstendige, og arbeider for å fremme respekt for folkerett, rettsstat og menneskerettigheter.

Anmeldelsen på 61 sider, inngis i prinsippet på vegne av alle norske statsborgere og utlendinger bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023, samtidig som den inngis konkret på vegne av personer som hittil har signert en dokumentert fullmakt til ICJ-Norge og Forsvar folkeretten. Dersom flere ønsker å slutte seg til samme anmeldelse, vil de nødvendige opplysninger bli ettersendt. Forbrytelsene fra Hamas er ikke omfattet av norsk jurisdiksjon siden norske borgere ikke har vært direkte ofre for disse.

Anmeldelsen av 28. november til NAST

– Forbrytelsene mot menneskeheten som denne anmeldelsen gjelder, er begått mot norske borgere og personer med tilknytning til Norge, uttaler Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge. – Flere av forbrytelsene har rammet alle som oppholdt seg på Gaza, dvs. om lag 2,2 millioner mennesker. Dette er derfor den mest alvorlige straffesaken som noensinne har kommet opp i Norge. – Det som er unikt er at Gaza har blitt til ett sammenhengende åsted for slike krenkelser, gjennom kombinasjonen av Israels blokade og omfattende bombing av Gaza med de konsekvenser det har fått for så mange uskyldige sivile.

Grunnlaget for anmeldelsen er straffeloven § 102, både alternativene bokstav a (drap), bokstav b (utryddelse), bokstav d (tvungen forflytting), bokstav h (forfølgelse) og bokstav k (umenneskelig handling), jf. straffeloven § 15 (medvirkning), jf. § straffeloven 5 femte ledd (jurisdiksjon).

Anmeldelsen er overlevert til Det nasjonale statsadvokatembetet for innsats mot organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST), herunder innsats hva gjelder internasjonale forbrytelser som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Anmeldelsen for de aktuelle forbrytelser retter seg mot tre av de antatt mest ansvarlige blant Israels politiske og militære ledere. Siden statsoverhoder antas å ha immunitet etter folkeretten, er anmeldelsen ikke rettet mot Israels nåværende president, statsminister eller utenriksminister da de ifølge folkeretten nyter «Head of State Immunity» på statlig nasjonalt nivå så lenge de innehar sine stillinger. Statsoverhoder har likevel ikke immunitet mot straffeforfølgelse ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Det må settes en stopper for Israels manglende respekt for og etterlevelse av sine forpliktelser etter internasjonal rett, sier advokat Kjell Brygfjeld i Forsvar folkeretten. – For første gang må det reageres strafferettslig på det ansvaret det israelske lederskapet har for de helt umenneskelige lidelsene som er påført den palestinske befolkningen.

Oppslag i media

Reportasje i VG

Kronikk, Forbrytelser mot menneskeheten i Gaza | Klassekampen

Advokatbladet

Del innlegget: