Høringssvar til forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett

Forsvarsdepartementet har i høringsbrev av 08.09.2021 bedt om innspill til gjennomføringen av tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA, som åpner for amerikanske baser på norsk territorium. ICJ-Norge har i høringssvar opplyst om flere problematiske forhold som må besvares i forkant av samtykke i Stortinget, og som vi mener det bør nedsettes et offentlig utvalg for oppklaring av.

ICJ-Norge mener for det første at baseavtalen reiser både konstitusjonelle som folkerettslige spørsmål. Avtalen vil kunne innebære en ikke uproblematisk suverenitetsoverføring og at områdene benyttes til en praksis som i verste fall er uforenlig med Norges folkerettslige forpliktelser. For det annet foreslår ICJ-Norge at det foretas endringer i reguleringen av avtalens varighet. Avtalen kan først sies opp etter 10 år, uten hensyn til mislighold av avtalen eller endringer i den amerikanske administrasjonen og den politiske situasjonen.

Høringsuttalelse ICJ-Norge – Baseavtale USA

Høringssvaret er skrevet om i en artikkel i Klassekampen 11. desember. Innlegget kan leses her.

Del innlegget: