Innspill til endringer i barnevernsloven

ICJ-Norges barnerettsutvalg har avgitt et høringsinnspill til Barne- og familiedepartementet høring om endringer i barnevernsloven.
Forslagene skal styrke barn og foreldres rettssikkerhet i saker der barn har barnevernstiltak utenfor hjemmet, gi økt stabilitet i fosterhjem, gi barn i institusjon et tilbud som er i tråd med deres behov for omsorg og beskyttelse og bidra til at barn og familier opplever at barnevernet er tilgjengelig og har tilstrekkelig tid og bemanning.
Departementets høringsnotat tar utgangspunkt i Barnevernsutvalgets utredning (NOU 2023: 7 «Trygg barndom, sikker fremtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet»), og i høringsuttalelser som kom inn etter at utredningen ble sendt på høring.
Barneidrettsutvalget har kommentert at det er flere punkter i høringen som ikke drøftes. Dette gjelder blant annet rettssikkerhetsproblematikken knyttet til bekymringsmeldinger, barns rett til å klage over brudd på EMK og retten til advokat ved akutte frihetsberøvelser.
Del innlegget: