Klager henleggelse til Riksadvokaten: utvider anmeldelsen til å omfatte folkemord

Nyhetssaken ble først publisert av Forsvar folkeretten 26. juni 2024.

På vegne av norske statsborgere som oppholdt seg i Gaza etter 7. oktober 2023, anmeldte ICJ-Norge og Forsvar folkeretten den 28. november 2023 tre sentrale israelske ledere for forbrytelser mot menneskeheten. I mai ble anmeldelsen henlagt av Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)

Kjell M Brygfjeld og Terje Einarsen.

ICJ-Norge og Forsvar folkeretten har onsdag 26. juni klaget henleggelsen til Riksadvokaten, og samtidig utvidet anmeldelsen til også å gjelde folkemord. Riksadvokaten skal nå avgjøre om det skal åpnes etterforskning av de anmeldte forbrytelsene.

Anmeldelsen er inngitt på vegne av norske statsborgere og palestinere bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza fra 7. oktober 2023. Dette dreier seg om rundt 300 personer ut fra hva Utenriksdepartementet har opplyst, hvorav minst 125 barn. Forbrytelsene er rettet mot hele sivilbefolkningen i Gaza. Fordi de aktuelle handlingene også var rettet mot norske sivile statsborgere og andre fast bosatt i Norge som oppholdt seg i Gaza etter 7. oktober, har Norge en plikt til å etterforske.

– Ut fra de ekstraordinære omstendighetene i saken foreligger det en menneskerettslig plikt til å etterforske de anmeldte forbrytelser. 

FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina og Israel har bedt alle FNs medlemsstater om å iverksette etterforskning i nasjonal rett og bruke universell jurisdiksjon i relasjon folkerettslige kjerneforbrytelser begått under krigen i Gaza siden 7. oktober 2023, som omfatter blant annet folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

– Vi mener at Norge som stat er forpliktet til å etterforske de anmeldte forbrytelser, at denne plikten følger av folkerett inkorporert i norsk rett, og at politi og påtalemyndighet som statlige organer må̊ oppfylle plikten.

De anmeldte forbrytelsene mot menneskeheten er umenneskelig handling, drap, massedrap (utryddelse), tvangsflytting og forfølgelse.

Helsingforskomiteen, Redd Barna og FNs spesialrapportør for menneskerettighetene i de okkuperte palestinske territorier har avgitt uttalelser til støtte for anmeldelsen. Røde Kors har også støttet etterforskning.

Utvider anmeldelsen til å omfatte folkemord

Forsvar folkeretten og ICJ-Norge har i klagen valgt å utvide anmeldelsen til også å gjelde folkemord. Folkemord er en kollektiv forbrytelse hvor en ødeleggelseshensikt må kunne knyttes til maktstrukturen eller deler av den.

– ICJ-Norge og Forsvar folkeretten mener i dag at det er overveiende sannsynlig at det er begått relevante handlinger med ødeleggelseshensikt rettet mot den palestinske folkegruppen i Gaza.

Viktig for de norske fornærmede

Selv om ICJ-Norge og Forsvar folkeretten mener det er lite trolig at en etterforskning ender i en rettssak der de anmeldte faktisk møter for en norsk domstol, er det viktig å etterforske ut fra sakens alvorlighet og hensynet til de rundt 300 norske fornærmede.

– For disse er det av svært stor betydning at saken etterforskes i Norge, at etterforskning eventuelt kan lede til tiltale, og til begjæring om utlevering eller arrestordre gjennom Interpol.

Hensynet til beskyttelse og ivaretakelse av de norske borgerne rammet av de anmeldte forbrytelsene har vært nærmest helt fraværende både i den lange perioden det tok Kripos og NAST å ta stilling til anmeldelsen, og i den vurderingen som til slutt ble gjort.

– De fornærmede har i liten grad følt seg sett av norsk politi og påtalemyndighet, tvert imot er inntrykket at de føler seg totalt oversett. 

Etter det ICJ-Norge og Forsvar folkeretten er kjent med, er ingen av dem som er oppgitt som fullmaktsgivere blitt innkalt til samtaler eller fulgt opp på annen måte enn gjennom helt generell informasjon som kan ha inneholdt opplysninger om et tipsmottak.

– Det virker ikke som at Kripos har forstått alvoret i situasjonen for de norske palestinerne og ikke minst deres gjenlevende familie og slekt i Gaza. Flere har rapportert at de ikke vil fortelle om sine opplevelser av frykt for at informasjon skal komme på avveie og i neste omgang brukes til målrettede israelske angrep mot familiemedlemmer i Gaza.

– Palestina ikke i stand til å etterforske

Ideelt sett skulle etterforskningen og straffeforfølgelsen vært gjort der forbrytelsene er utført. Palestina er imidlertid en okkupert stat og ikke en fungerende stat:

– Palestina har ikke en uavhengig påtalemyndighet som i overskuelig fremtid vil ha reell evne til å straffeforfølge israelske ledere for folkemord.

Norge må̊ i likhet med andre statsparter være beredt til å ta sin del av ansvaret for å motvirke straffefrihet for blant annet folkemord og forbrytelser mot menneskeheten hvis det foreligger nasjonal jurisdiksjon, slik som i dette tilfellet.

KONTAKTPERSONER:
Kjell M Brygfjeld, styreleder i Forsvar folkeretten og advokat, tlf. 908 73 793, epost: kmb@ebtas.no

Terje Einarsen, styreleder i ICJ-Norge og jusprofessor, tlf. 906 29 307, epost: terje.einarsen@uib.no

Del innlegget: