Kommentar til Høyesteretts nye avgjørelse om ytringsfrihetens grenser

I dom kunngjort 8. september 2022 kom Høyesterett med tre mot to dommere til at uttalelsen «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV», var straffbar etter straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Avgjørelsen er kommentert i Rett24 av Erlend Balsvik, leder av ICJ-Norge sitt utvalg for ytringsfrihet og personvern.

Både flertallet og mindretallet i Høyesterett mente at uttalelsen ikke ville være straffbar om den var fremsatt overfor en voksen. Flertallet la vekt på at uttalelsen ble fremsatt overfor en mindreårig, og at uttalelsen derfor var kvalifisert krenkende. Mindretallet mente derimot at terskelen for hva som er straffbart etter § 185, ikke var nådd.

Balsvik mener det er betenkelig med en utvikling der ytringer utenfor den offentlige samtalen straffesanksjoneres.

«Det er grunn til å anta at hets og sjikane i media bidrar til at minoritetsungdom avstår fra å tre inn i samfunnsdebatten. Her kan storsamfunnet antakelig øke innsatsen mot de klart skadelige uttalelsene som settes på trykk i offentlighetens kanaler.

Men når domstolene tøyer en straffebestemmelse til å omfatte et individuelt vern i dagliglivets situasjoner, skjer det i blindsonen for demokratisk kontroll, og uten de konsekvensutredninger som ligger til grunn for regulært lovarbeid. Hvis det brer om seg med politietterforskninger omkring slike situasjoner, blir spørsmålet om dette bidrar til økt kontaktflate mellom majoritetsbefolkningen og de gruppene straffelovens § 185 tar sikte på å beskytte.»

Del innlegget: