1. Sivilsamfunnets dugnad for rettsstaten vår

Denne rettsstatsmeldingen er et dugnadsarbeid fra en lang rekke sivile organisasjoner som opplever hvordan den norske rettsstaten virker i hverdagen. Det er i hverdagen en rettsstat viser sitt sanne innhold. Det er der dens ideal enten blir realisert eller utfordret, avhengig av om man velger å følge den anviste veien mot målet.

Rettsstaten og demokratiet er hjørnestener i et samfunn med folkestyre, rettssikkerhet for alle, og en lovgivning som gjelder likt for høy og lav. Dette drømmesamfunnet vokste fram som idéer under opplysningstidens totalitære enevelder – med konstruksjon av institusjoner, prosesser og systemer som skulle virkeliggjøre det som den gang var revolusjonære, ja, nærmest utopiske idealer.

I dag er vi der. Gjennom generasjoner har vi lyktes med å skape et demokrati og en rettsstat som virker. Så da kan vi kanskje engasjere oss i andre oppgaver?

Nei, dessverre. Delvis ligger det i idealers natur at de aldri kan oppfylles fullt ut. Utformingen av alt som skal virkeliggjøre dem, må evalueres, voktes og forbedres fortløpende. Dette ansvaret påligger hver ny generasjon.

Delvis opplever også rettstaten, og derfor også demokratiet, noen utfordringer som vekker sterk bekymring nettopp i vår tid. På vår vakt.

Som sivilisatorisk ideal er rettsstaten nærmest uangripelig. Som dette er den enkel å elske, enkel å snakke pent om, enkel å løfte frem i stolte taler på nasjonale merkedager. Det er måten rettsstaten virker på, dens institusjoner, prosesser og systemer, som blir utfordret. Det er her svekkelsene skjer. Det er her angrepene kommer. Det er her det skal spares, tas snarveier og høstes forførende politiske poeng.

Den norske rettsstaten er en av verdens mest velfungerende. Den skaper tillit i befolkningen, kunnskap og etterrettelighet i myndighetsutøvelsen, verdier i næringslivet og frihet i livsutfoldelsen.

For andre år på rad har flere organisasjoner gått sammen om å evaluere rettsstaten. Dens svakheter, utfordringer og forbedringspunkter finner du i denne rettsstatsmeldingen, som vi vil overrekke til Stortinget.

Les resten av rettsstatsmeldingen her.