Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.

Sak om tvangsmedisinering inn for Høyesterett

I juni 2022 gikk Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, med ICJ-Norge som partshjelper. Sakene skal nå få avklaring i Høyesterett.