Spørsmål tilknyttet tiltak under koronapandemien

ICJ-Norge ønsker å stille et gjennomgående spørsmål knyttet til begrunnelsene for smitteverntiltakene iverksatt under koronapandemien.

ICJ-Norge stiller seg i utgangspunktet kritisk spørrende til forekomsten av manglende eller kortfattet begrunnelse, og fraværet av skriftlighet i de offentlig tilgjengelige begrunnelsene for inngrepene. Det går
på bekostning av åpenhet om og etterfølgende kontroll av de vurderinger som begrunner tiltakene/inngrepene. Vi ønsker særlig å stille spørsmål om det foreligger begrunnelser som viser at et tiltak/inngrep er nødvendig og forholdsmessig. ICJ-Norge mener at det er av stor viktighet at lovavdelingen klargjør hvilket ansvar som påhviler norske myndigheter før det iverksettes tiltak som samtidig utgjør inngrep i borgernes rettigheter og friheter.

I notatet redegjøres det nærmere for de punktene vi anser som særlig kritiske ved norske myndigheters gjennomføring av smittevernstiltakene i Norge og hvilke konkrete spørsmål vi ønsker svar på fra lovavdelingen i justisdepartementet i den forbindelse.

Del innlegget: