Flyktning- og humanitærrett

Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett arbeider med folkerettslige, rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål relatert til flyktningers og andre utsatte gruppers rettsstilling, herunder individers rettsbeskyttelse og staters ansvar forbundet med krig og væpnet konflikt.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Spesialrådgiver i Oslo kommune - byrådsavdeling for finans

Christina Victoria Eckhoff Skeie

Siste nytt

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina

Høringsuttalelse fra ICJ-Norge vedrørende NOU 2020:7 Verdier og ansvar

ICJ-Norge har ved fagutvalget for flyktning- og humanitærrett levert et høringssvar hvor vi kommer med bemerkninger til atferdskriteriumet knyttet til selskapers salg av våpen.

Moria og menneskerettighetene brenner

ICJ-Norge kommenterer situasjonen i Moria-leiren og Norges varslede bidrag.