Norsk påtalemyndighet henlegger sak mot israelsk krigslederskap

Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) har i dag 23. mai henlagt anmeldelsen som ICJ-Norge og Forsvar folkeretten overleverte 28. november 2023 om forbrytelser mot menneskeheten. Anmeldelsen ble inngitt på vegne av norske statsborgere som befant seg på Gaza fra 7. oktober og var rettet mot de politiske og militære topplederne Yoav Gallant, Benjamin Gantz og Herzl Halevi. Benjamin Netanyahu, den aller mest ansvarlige, ble ikke anmeldt fordi han som statsminister har immunitet mot straffeforfølgning i Norge.

Vi – ICJ Norge og Forsvar folkeretten – tar henleggelsen til etterretning og vil vurdere om det er grunnlag for en klage til riksadvokaten, i samråd med de fornærmede.

Vektige grunner for etterforskning

Vi har merket oss at henleggelsen ikke er begrunnet med at de anmeldte forhold ikke er straffbare. Den er heller ikke begrunnet med at de anmeldte personer ikke har begått de aktuelle straffbare handlinger.

Henleggelsen er begrunnet med hensiktsmessighetshensyn og ressursmessige hensyn, selv om NAST påpeker at anmeldelsen bygger på vektige grunner. Vi er uenig i at ressursmessige hensyn veier mer enn interessen til de ca. 300 norske borgerne som er ofre for de aktuelle forbrytelsene i Gaza.

De anmeldte forbrytelsene på Gaza er vel dokumentert og krever sånn sett begrenset med etterforsking, utover systematisering av dokumentasjon og at de norske som har vært rammet eller et representativt utvalg av dem burde avhøres. De anmeldte personer ville måtte gis mulighet til å forklare seg, men deres forklaringer vil ikke være en nødvendig betingelse for en tiltale slik denne saken ligger an. Det vises her til at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har siktet israelske ledere uten forutgående avhør.

Vi har merket oss at NAST i likhet med oss mener at det foreligger norsk strafferettslig jurisdiksjon, og det antas å foreligge forbrytelser rettet mot norske borgere slik som anmeldelsen også bygger på.

Arbeidet til Den internasjonale straffedomstolen

NAST viser til ICCs siktelser mot Benjamin Netanyahu og Yoav Gallant som en av grunnene for at det ikke er behov for etterforskning i Norge, da «en internasjonal innsats» ifølge NAST «antas å ha større muligheter for å føre fram».

Vi har med stor interesse merket oss at sjefsanklageren ved ICC, Karim A. Khan, i sine siktelser og forslag til arrestordre har bygget på mye av det samme rettslige og faktiske grunnlaget som anmeldelsen til ICJ-Norge og Forsvar folkeretten. Siktelsene mot Netanyahu og Gallant omfatter fire av de fem forbrytelsene mot menneskeheten som vi anmeldte: drap, utryddelse, forfølgelse og umenneskelig behandling som ledd i et systematisk og omfattende angrep rettet mot sivilbefolkningen i Gaza. Vi noterer som positivt at NAST eksplisitt har pekt på dette poenget i relasjon til anmeldte, og nå siktede for ICC, Yoav Gallant.

Anmeldelsens formål er derfor et stykke på vei ivaretatt.

Norske ofre skal ivaretas

Sist, men ikke minst, vil vi framheve at anmeldelsen til ICJ-Norge og Forsvar folkeretten særlig har hatt som mål å ivareta interessene til de norske ofrene/fornærmede for krigsforbrytelsene. Vi vil nå vurdere hvordan vi på best mulig måte skal ivareta disse interessene i fortsettelsen.

De norske ofrene vil ha sin naturlige plass i en sak ved ICC og vi vil vurdere hvordan vi på best mulig måte kan ivareta interessene i den relasjonen. Blant annet kan man se for seg at det blir gitt nasjonal bistand til ICC gjennom avhør av de fornærmede i Norge.

FOR SPØRSMÅL OG KOMMENTARER
Terje Einarsen, styreleder i ICJ-Norge og jusprofessor, tlf. 906 29 307, epost: terje.einarsen@uib.no
Kjell M Brygfjeld, styreleder i Forsvar folkeretten og advokat, tlf. 908 73 793, epost: kmb@ebtas.no

Hele beslutningen til NAST om henleggelse kan lastes ned her.
Pressemelding NAST 23. mai 2024 om henleggelsen

Del innlegget: