FNs menneskerettskomité: Norge krenket barnets rettigheter

FNs menneskerettskomité konkluderte med at Norge har krenket artikkel 24 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter ved frihetsberøvelse av et mindreårig barn som ble fengslet (internert) sammen med sine foreldre på Trandum forut for uttransportering. Den samlede fengslingstiden var 76 dager, men av prosessuelle grunner ble kun en fengslingsperiode på 14 dager realitetsvurdert av Komiteen, perioden fra 19. mars til 2. april 2014. Fengslingen i de resterende 62 dager ble dermed ikke tatt hensyn til av Komiteens flertall.

Komiteen konkluderte videre med at fengslingen i de 14 dagene medfører plikt til full reparasjon, i form av kompensasjon.

I sitt svar til Komiteen gjør regjeringen rede for endringer som har funnet sted i norsk lovgivning og praksis angående strengere vilkår for fengsling av mindreårige etter 2014, men uten å nevne at regjeringen nylig har fremmet lovforslag i Stortinget om igjen å utvide fengslingsadgangen (se ICJ-Norges høringsinnspill til Stortinget). Regjeringen gjør videre gjeldende at Norge ikke er forpliktet til å yte kompensasjon til barnet utover det som allerede er gitt og at Komiteen ikke er berettiget til å spesifisere reparasjon for krenkelser.

Klager har kommentert statens syn og opprettholdt at Norge er forpliktet til å yte full reparasjon ved krenkelse.  Klagers brev til Komiteen kan leses her.

Mads Andenæs, som fører saken sammen med professor Eirik Bjørge, har i en epost om saken til ICJ-Norge uttalt at brudd på barns rettigheter ikke er en god arena for nasjonal selvhevdelse og at Norge ikke bør nekte å etterkomme pålegg fra FNs menneskerettskomité. Han mener videre at det har utviklet seg en ukultur hos Statsministerens kontor og Regjeringsadvokaten i menneskerettssaker.

Del innlegget: